Uw bijdrage aan het Koninkrijk

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
We leven in een buitengewoon boeiende tijd. De machtige Hand van de Here God in het wereldgebeuren is duidelijk zichtbaar. Politieke patronen, eeuwen geleden door de profeten van de Bijbel voorzegd, worden zichtbaar. Situaties, ontwikkelingen en gebeurtenissen die we op tv zien en in de krant lezen, herkennen we vanuit het profetische Woord. De meeste mensen hebben daar geen kijk op en leven in angst en vrees voor de toekomst. Wij weten wat er aan de hand is: ‘Het Koninkrijk van God is nabij gekomen!’, en: ‘De Koning komt!’ De natuur heeft meer visie op de komst van de Heer van hemel en aarde dan de mensheid. Alleen al de aardbevingen getuigen ervan. Immers als ‘de bergen voor Hem beven en de heuvels versmelten’ (Nahum 1:5) dan weten we dat Hij komt. Dat was het geval toen de Here God verscheen op de Sinaï (Exo. 19) en dat zal zo zijn in de dagen dat de Here God het koningschap aanvaardt (Psalm 97:1-5 en Openb. 11:17). Israël is terug in het Beloofde Land en ondergaat de barensweeën van het komende Koninkrijk. De ogen van de hele wereld zijn gericht op Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. Wij zien al deze ontwikkelingen en verheugen ons: Zoveel tekenen van het komen van de Heer!

Oorlog
We weten en ervaren dat er ook nog een andere kant is. We leven ook in een spannende en soms angstige tijd. De tegenstander gaat rond als een ‘brullende leeuw’ (1 Petrus 5:8). Hij is grimmig en vastbesloten want hij weet ‘dat hij weinig tijd heeft’ (Openb. 12:12). Zijn doel is, zoals altijd, het plan van de Almachtige te verhinderen. Nu Gods plannen in een afsluitend stadium zijn gekomen, werpt satan alles in de strijd. Die oorlog woedt tegen Gods volk Israël en tegen bijbelgetrouwe christenen. Eén van de machtigste wapens die de vijand hanteert, is de leugen. De gevaarlijkste leugen, die op dit moment zo goed als de hele wereld vergiftigt, is het antisemitisme. De mensheid wordt door leugenpropaganda tegen Israël en daardoor tegen het Joodse volk opgezet. Een oeroud verschijnsel, dat niet alleen Israël, maar ook de mensheid veel ellende heeft gebracht. In de eindtijd zal die leugen het Harmageddon-oordeel over de volken uitlokken. De wereld vervloekt Israël en haalt daardoor een vloek over zich. De bedoeling van de tegenstander, van satan, is duidelijk: Als hij erin slaagt Israël te vernietigen, kan God het plan van het Koninkrijk niet uitvoeren. Dan komt het profetische Woord niet uit en houdt de boze zijn macht. We weten dat dit streven van satan vergeefs is en dat Jezus overwinnaar is! Altijd! Maar we mogen niet vergeten dat het oorlog is. Kanaän was het Beloofde Land, maar moest wel veroverd worden. Ook in het geestelijke geldt het: ‘Strijd om in te gaan’! Het gaat niet zómaar. Nu Israël onder zo’n grote druk staat wordt er van ons, als Gemeente van Jezus Messias een bijdrage in deze strijd gevraagd. Het gaat niet om € 10 voor een of ander doel. Er is een geestelijke strijd gaande en wij gebruiken het machtigste wapen in die strijd: Gebed.

Vijf concrete bijdragen
De Bijbel is duidelijk in de opdracht voor Israël te bidden. Veel lezers van ons blad doen dat dan ook trouw. Zij staan midden in de strijd om het komende Koninkrijk en sommigen van ons ervaren die strijd soms zelfs lichamelijk. We willen u vijf zeer concrete en actuele punten in de strijd om Israël en de voortgang van Gods plannen voorleggen en uw vragen die in uw gebeden op te nemen:
1. De routekaart. U hebt gelezen dat de G4 (de VN, de EU, Rusland en de VS) Israël en de Palestijnen een ‘routekaart naar de vrede’ hebben voorgelegd. De Palestijnen worden beloften gevraagd en van Israël gevaarlijke gestes zoals terugtrekken uit de gebieden. Die routekaart moet leiden naar een Palestijnse staat en naar ontmanteling van de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Dit is een wegenkaart naar de ondergang. De Here God is zeer vertoornd over het gesjoemel met Zijn land. Daar komen grote oordelen over. Bidt daarom dat de routekaart van tafel wordt geveegd. Bidt dat de Here God de raad van de G4 in verwarring brengt zoals Hij dat deed met de raad van Achitofel tegen David (2 Sam. 7:14). Dat Hij de vijanden van Israël tegen elkaar opzet, zoals Hij dat zo vaak heeft gedaan.
2. De schrik des Heren. Bidt dat de ‘schrik van de HERE’ valt op de terroristen in Judea en Samaria. Zoals bij Gideon, toen de Midianieten in paniek wegvluchtten (Richt. 7:21, 22). Vanuit menselijk, politiek standpunt is er geen oplossing van dat probleem. Maar we lezen: ‘De schrik voor Mij zal Ik voor u uitzenden; Ik zal in verwarring brengen elk volk, waarmee gij in aanraking komt, en Ik zal al uw vijanden voor u doen vluchten’ (Exo. 23:27). De Here, de God van Israël heeft dat al eens gedaan in 1967. Bidt dat Hij dat weer doet, maar bidt ook dat Hij de goedwillende Palestijnen spaart. ‘Verschrik hen met Uw wervelwind… laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden… (Psalm 83:16,18) bidt Asaf tegen de vijanden die uit zijn op de vernietiging van Israël.
3. De herbouw van de Tempel. Zo’n 1350 jaren staan er afgodentempels op de Heilige Berg van de Here. We weten dat de Tempel herbouwd gaat worden en dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Bidt dat de Here Zelf optreedt en de plaats vrij gemaakt wordt voor Zijn huis. We geloven dat deze herbouw van de Tempel een volgende fase zal zijn in het herstelplan van de God van Israël voor Zijn volk. Echter bij het tot stand komen van Gods plannen horen onze gebeden. Immers zo hebben de profeten het ook gedaan. Er was een belofte van terugkeer uit de Babylonische ballingschap maar Daniël ging toch bidden en vasten. Dat hoort bij de strijd om het komende Koninkrijk.
4. De Tora. Eén van de belangrijkste beloften voor Israël is de volgende: ‘Zie de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal… Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven…’ (Jer. 31:31-34 en Hebr. 8:8-11). Bidt dat de Heilige Geest spoedig de Tora in de harten van Israël en Juda legt. Dat God tot Zijn doel komt met zijn volk.
5. De bergen van Samaria. ‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten’ (Jer. 31:5). En: ‘Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE uw God’ (Amos 9:15). Om die grond, om de bergen van Samaria, gaat het momenteel. U leest de beloften. Gebed en gehoorzaamheid brengen de beloften tot realiteit.

Zegen
Er is nog meer dan voorbede. We schreven al: De hele wereld vervloekt Israël door de golven van antisemitisme en leugens die over hen heen gaan. Maar wij, als Gemeente van de Koning der Joden, van de komende Messias Jezus, zegenen Israël. We bidden niet alleen, maar zegenen hen ook. Dat doen we in onze eigen gebeden. Dat doen we ook op onze bidstonden en moedigen anderen aan om dat ook te gaan doen. Als we zo Israël zegenen, leveren we een krachtige bijdrage aan de komst van het Koninkrijk, we zijn een troost en bemoediging voor Israël en zullen tegelijk ook een zegen zijn voor onze eigen gemeente en voor ons Nederlandse volk.

drs. Jan van Barneveld