Uw geheime wapens

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 3
De geestelijke machten in de hemelse gewesten zijn erg onrustig. Die onrust heeft z’n weerslag op aarde. Dat kunt u merken aan de koortsachtige politieke en geestelijke activiteiten de afgelopen maand rond de Gaza-oorlog. De strijd gaat om de doorbraak van het Koninkrijk van God op aarde. Om de komst van de Verlosser, de Here Jezus Messias! De afgod van de islam, de tegenstander (satan) van de Almachtige, de God van Israël, wil zijn eigen koninkrijk op aarde realiseren. De inzet is duidelijk: Het wereldomvattende kalifaat van de islam of het rijk van koning Jezus! Demonische machten in de hemelse gewesten jagen elkaar en hun politieke zetbazen in de wereld op tegen Israël. Dit is een belangrijke oorzaak van spanningen en strijd op aarde.
De strijd om Israël en om het Koninkrijk wordt uitgevochten op het geestelijke front. Zoals een kleine 35 eeuwen geleden. Toen baden Mozes, Aäron en Hur. Jozua met het leger van Israël streden een bijna wanhopige strijd tegen de God hatende Amalekieten. Als er werd gebeden (als Mozes zijn hand ophief) had Israël de overhand. Aäron en Hur steunden hem. Dan staat er: Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk door de scherpte van het zwaard’ (Ex. 17:8-13). Daarna volgde Gods machtige openbaring op de Sinaï. Zo gaat het ook nu.

Gebed in tijd van oorlog
Inderdaad is de strijd tegen ‘de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Ef. 6:12). De twee wapens in die strijd zijn het Woord van God en gebed. U kent deze geheime wapens. U weet dat we leven in de tijd van het herstel van Israël. Dat de vijgenboom aan het uitbotten is en dat de zomer nabij is (Matt. 24:32). Juist nu is het de tijd dat we die wapens intensief en krachtig moeten gebruiken. Wij zijn daartoe de aangewezen mensen. Immers, ons is ‘mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus’ (Ef. 2:6). In Hem en met Hem strijden we mee. Juist in deze tijd. Het boek Openbaring maakt duidelijk hoe belangrijk onze gebeden juist in deze bijna-eindtijd zijn (Op. 5:8 en 8:3,4).
De HERE heeft in Zijn wijsheid besloten dat in de strijd om het Koninkrijk onze gebeden een grote rol spelen. In een oorlog kunnen de trouw, de inzet en de waakzaamheid van één soldaat een slag winnen. Misschien bent u die ‘soldaat’! Dat we in geestelijke en fysieke zin middenin een oorlog zitten, ervaren we allemaal. In 2009 kan het wel eens heel snel gaan. Er staan opzienbarende profetische vervullingen uit Gods agenda (= Zijn Woord), te gebeuren. ‘Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jes. 60:22). De machten en de wereldbeheersers, voorop de afgod van de islam, weten dit en proberen met alle macht Gods volk van de kaart te vegen. Wij weten het ook, maar wij brengen Gods geheime wapens in stelling. Gebed en Woord! Elke dag in onze gebedstijd en samen op de bidstond.

Wanneer?
De ‘tijden of gelegenheden’ weten we niet. Daarover beschikt de Vader Zelf. Wel weten we dat de dagen (let op het woordje ‘dagen’ en niet ‘jaren’ of ‘maanden’) van grote verdrukking verkort kunnen worden (Matt. 24:22). We weten ook dat we ‘ons vol verwachting spoeden naar de komst van de dag van God’ (2Petr. 3:12). ‘Verhaasten’ staat in sommige vertalingen. Of in het Engels ‘speed’ (NIV) of ‘hastening’ (King James) = bespoedigen. Inderdaad heeft de HERE haast met het uitvoeren van het Bijbelse eindtijdscenario. Onze gebeden kunnen ‘Gods haast’ actualiseren! Want ‘het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend’ (Jak. 5:16). De Here handelt op de gebeden van Zijn kinderen.
De Gaza-oorlog heeft een versnelling in de huidige stroomversnelling van eindtijdgebeurtenissen ingeleid. Onze gebeden brengen de komst van de Messias en Zijn Rijk vanuit onze menselijke situatie gesproken dichterbij. Brengen ook de ‘vrede van Jeruzalem’ dichterbij. Juist het laatste hoofdstuk van Openbaring benadrukt dat de Here Jezus met haast komt. Maar de strijd is zwaar. Met grote felheid en hartgrondige haat jaagt de islam, gesteund door een groot deel van de wereld op Gods volk, op Israël. De Gaza-oorlog heeft weer meer antisemitische incidenten gebracht. Joodse mensen pakken hun koffers om naar Israël te gaan.

Israël bidt
Onmiddellijk na het begin van de aanval van het IDF (Israëlische leger) op de Hamas in Gaza heeft het Opperrabbinaat een gebedsoproep uitgestuurd. Psalm 20 was de kern van de gebeden. Michaël Freund, een bekende columnist van de Jerusalem Post, legde uit dat deze Psalm werd gebeden als het Joodse volk ten strijde trok tegen de vijanden. Dat is bijvoorbeeld gedaan door rabbi Eliyahu Leon Levi, die bij de Muur was toen het bericht van de oorlog doorkwam. Hij riep iedereen op om samen Psalm 20 twaalfmaal te bidden.
“De HERE antwoordde u in de tijd van benauwdheid,
De Naam van de God van Jakob make u onaantastbaar,
Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.”

Tussen de psalmen door riep de rabbijn luid tot de HERE. Ook in ons land is en wordt gebeden. Het is een zegen voor Israël dat er wereldwijd zoveel christenzionisten zijn die trouw voor Israël bidden. Waar zullen we voor bidden? Stan Goodenough in Jeruzalem is een voorbidder voor Israël. Hij vraagt zich af of we, zoals rabbijnen suggereren, moeten bidden voor een totale overwinning op de Hamas. Want als dat gebeurt, zal de druk van de hele wereld, vooral van president Barack Obama om een Palestijnse staat te vestigen in Gaza en in het hartland van Israël, zeer sterk worden. Dan wordt de situatie nog gevaarlijker dan nu. Want de islamitische terreur zal blijven drukken op Israël. En de wereld zal blijven doorgaan met het steunen van die terroristen. Die ‘overheden’ en ‘wereldbeheersers van deze duisternis’, die duivelse machten in de hemelse gewesten weten heel goed dat Israël de sleutel en de drager is van het komende messiaanse Koninkrijk. Wat dan? We geven u nog een paar belangrijke gebedspunten.

Vooraankondiging
Begin maart verschijnt er bij Het Zoeklicht een nieuw boek. De titel is: Eindtijd, Israël en de Islam. Haarscherp en onthullend wordt in dit boek de eindtijdvisie van de islam uitgelegd. Het is verbijsterend te lezen hoe bedrieglijk de islamitische eschatologie (leer over de eindtijd) lijkt op de Bijbelse eschatologie. Een ‘messias’, Jeruzalem, de Here Jezus en de antichrist spelen een rol. Een boek over de geestelijke achtergrond van de strijd van de islam tegen Israël en om het Koninkrijk.

Gebedspunten
Allereerst bidden we dat Israël na de verkiezingen (10 februari) een regering krijgt van mannen en vrouwen die God vrezen. Nog een paar belangrijke punten:
• Dat de bergen van Israël hun vruchten gaan dragen voor Gods volk, voor Israël (Ez. 36:8). De ‘bergen van Israël’ is het gebied waar de wereld een Palestijnse terroristenstaat wil stichten.
• Een snelle voortgang van Gods herstelplan voor Israël: ‘HERE, laat niet varen de werken van Uw handen’ (Ps. 138:8). Dat betekent bijvoorbeeld de massale terugkeer van andere stammen en verder herstel van het land, bijv. de Negev.
• Voor de ‘vrede van Jeruzalem’ en de herbouw van de Tempel.
• Om zicht op de Messias, want zo schrijft Paulus: ‘Broeders, de begeerte mijns harte en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit’ (Rom. 10:1).
Uw gebeden betekenen veel. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de Here en voor ons land.

Jan van Barneveld