"Uw Koninkrijk kome..."

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Onze Vader…
Alles gaat om het komen van de Messias en Zijn Koninkrijk. Vandaar de derde bede van het ‘Onze Vader’: ‘Uw Koninkrijk kome’. Waarom eigenlijk deze bede? Het is zeker dat de Here Jezus terugkomt. We hopen zeer spoedig! We weten dat Hij een Koninkrijk van recht en gerechtigheid zal oprichten. ‘Zij zullen de oorlog niet meer leren’ zingen de profeten Jesaja (2:4) en Micha (4:3). Het Koninkrijk komt. Toch moet ervoor gebeden worden. Hier komen we op terug. De discipelen van Jezus verlangden intens naar dat Koninkrijk. ‘Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?’ vroegen zij vlak voordat de Here naar de hemel ging. De Here had Zelf tegen hen gezegd: ‘Want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven’ (Luc. 12:32).
We zijn inmiddels bijna 2000 jaar verder. Is het nu de tijd dat de boodschap van Johannes de Doper en van de Here geproclameerd moet worden: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen (van God) is nabij gekomen’ (Matt. 4:17, Marc. 1:15)? Inderdaad, want we leven middenin een zware strijd om het Koninkrijk van God. Ook nu ‘grijpen geweldenaars ernaar’ (Matt. 11:12). Deze strijd is één van de redenen waarom de bede ‘Uw Koninkrijk kome’ zo actueel en belangrijk is. Want in die strijd is gebed een machtig wapen.

Adam
Deze strijd is al bij Adam begonnen. Want ‘de mens’, Adam, kreeg de opdracht van de Schepper om ‘te heersen’, ‘de aarde te onderwerpen’ en ‘de hof te bewaken’. Adam en Eva waren onderkoning en -koningin namens God op deze aarde. Ze waren ‘bijna goddelijk gemaakt’ en met ‘heerlijkheid en luister bekleed’ (Ps. 8:6). Hun opdracht was de wereld onder Gods heerschappij te brengen: Het Koninkrijk. Maar ze waren ongehoorzaam en luisterden naar ‘de slang’. Ze verloren hun heerlijkheid. Satan, de Tegenstander, werd toen de ‘overste van deze wereld’, zoals de Here Jezus hem noemde. Toch bleef God bij Zijn plan. Het Koninkrijk van God op aarde. Ook bleef de Here bij Zijn voornemen de mens hierbij in te schakelen. Ook u en mij!

Bijna verloren
De ‘overste van deze wereld’ en zijn demonische knechten slaagden er na Adam in bijna de hele mensheid in hun greep te krijgen. In de tijd van Noach was het zo erg dat ‘de boosheid van de mensen groot was’ en dat ‘alles was ze bedachten steeds even slecht was’ (Gen. 6:5, NBG en NBV). Maar Gods plan was doorgegaan. Via de oudvaders, waaronder de profeet Henoch, Methusalem en Noach. Henoch en Noach hebben de mensheid waarschijnlijk honderden jaren lang gewaarschuwd. Vergeefs en dus kwam de zondvloed. Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet werden met hun vrouwen gered. Zo ging God door met Zijn plan.

Een nieuwe stap
Daarna kwamen Abraham, Isaäk en Jakob. Vervolgens koos God een heel volk voor Zijn plan, het volk Israël. Voor Israël koos Hij een land: het hele land Kanaän (Gen. 17:7,8). In dat land koos hij een stad: Jeruzalem, de ‘stad van de Grote Koning’ (Ps. 48:2 en Matt. 5:35). God zei tegen Israël: ‘Gij zult Mij een Koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk’ (Ex. 19:6). Gods volk, Gods knecht voor en in het Koninkrijk. Bij de berg Sinaï gaf God Zijn instructies, Zijn onderwijs en Zijn wetten aan Israël. Paulus zegt hierover: ‘Hun zijn de woorden van God toevertrouwd’ (Rom. 3:2). God gaf profeten, die de visie op dat Koninkrijk en op de Messias levend hielden en verdiepten. Zo kwam Israël onder Jozua in het Beloofde Land, gewapend met Gods Torah. God had ‘de aarde aan de mensenkinderen gegeven’ (Ps. 115:16). Die mensen en dus de aarde moesten weer onder Gods heerschappij komen. Dat was Zijn plan en dat is het nog steeds. Te beginnen met Israël. Want ‘Uit Sion zal de wet uitgaan’ (Jes. 2:3).
Maar weer ging het mis. Israël zondigde en ging in ballingschap. Salomo’s Tempel werd verwoest. God hield in Zijn toorn ‘zijn Aangezicht verborgen’. Daardoor kregen de duistere machten van de satan (tot op Gods hoogte), vrij spel voor hun verwoestende werk aan het Joodse volk. Die boze machten waren toen Babel en hun goden. Maar God bleef bij Zijn keuze, bij Israël.

Grootse gebeurtenissen
Een deel van Israël kwam terug uit de Babylonische ballingschap. Want ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:29). Het Koninkrijk zal komen! Mensen en in het bijzonder Gods uitverkoren volk Israël, zijn daarbij ingeschakeld. Maar er moest wel iets gebeuren met ons mensen. Zonden moesten verzoend worden en de relatie met God hersteld. Een nieuwe mens moest worden geboren; de wedergeboorte. Daarom heeft de Zoon van God, die in ‘de Gestalte van God was… Zichzelf ontledigd' en is ‘aan de mensen gelijk geworden’ (zie Fil. 2:5-8). Aan het kruis heeft Hij ‘de reiniging van de zonden tot stand gebracht’ (Hebr. 1:3). Door Zijn dood heeft Hij ‘hem die de macht over de dood had (satan) onttroond’ (Hebr. 2:14).
In en door de Here Jezus zijn wij, die in Hem geloven, nieuwe schepselen geworden, burgers van een hemels Koninkrijk en van het komende Koninkrijk. Ingeschakeld in Gods plan: ‘Maakt alle volken tot mijn discipelen’ (Matt. 28:19). Dat betekent: Breng alle volken onder de discipline van het Koninkrijk. Er vond nog een belangrijke gebeurtenis plaats: Wij, gelovigen-uit-de-volken werden ‘medeburgers van de heiligen’ en zijn samen met (niet ‘in de plaats van’) Israël ingeschakeld in Gods plan van het Koninkrijk.

Herstel van Israël
Inmiddels zijn bijna 2000 jaar verstreken. Nog is het Koninkrijk niet aangebroken. Nog steeds bidt Israël: ‘Hoe lang zult U uw Aangezicht voor mij verbergen?’ (Ps. 13:2). Nog steeds bidden wij: ‘Uw Koninkrijk kome’. Hoe lang nog is de Messias voor Israël als ‘een duif in de rotskloof, in de schaduw van de bergwand’? (Hooglied 2:14). Wanneer wordt Gods belofte vervuld: ‘Ik zal mijn Aangezicht niet langer voor hen verbergen’? (Ez. 39:29). Maar nu is het de tijd van ‘het herstel van Israël’. God brengt Zijn volk terug in het land dat Hij voor hen heeft bestemd. Wat in en rond Israël gebeurt, is voorwerk voor het komende Koninkrijk. Onze voorbede speelt daarin een belangrijke rol. Want de strijd om het Koninkrijk is momenteel zeer hevig. Wereldmachten grijpen ernaar.

Koninkrijken
Achter die wereldmachten staan demonische engelvorsten. Hun eerste doel is de vernietiging van Israël, Jeruzalem in handen te krijgen. De strijd is tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen. U kent die machten. We noemen ze alleen even, opdat u beter inzicht in het wereldgebeuren krijgt.
• De macht van de islam. Zij verwachten de Mahdi en streven naar een kalifaat over de hele wereld. Jeruzalem moet dan de hoofdstad van hun messias, de Mahdi worden. In mijn nieuwe boek wordt deze islamitische eindtijdvisie uitvoerig beschreven.
• De EU, het hersteld Romeinse rijk. Deze reus op lemen voeten heeft ongeveer de omvang van het oude Romeinse rijk. Ik vermoed dat er spoedig een soort overeenkomst tussen de islam en de EU komt.
• De VN werkt hard aan de Nieuwe Wereld Orde. Met een bijbehorende wereldreligie, waarbij de Vrijmetselarij en andere geheimzinnige, meestal occulte groepen hun duistere rol spelen. Onlangs nog heeft premier Nethanyahu een idee van president Obama om de vlag van de VN over de Heilige Plaatsen in Jeruzalem te laten waaien, afgewezen. De strijd gaat door!
• In de verte loert Gog. Recente uitleggers van het profetische Woord zien in Turkije de eindtijdmacht van Gog. Ook deze visie wordt in mijn boek behandeld.
Binnenkort zullen al die wereldmachten inzien dat het niet lukt Israël te vernietigen. Dan gaan ze zich verenigen onder de antichrist. Wij, als Gemeente, staan middenin die strijd. We bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. En ‘Here, doe uw Aangezicht lichten over uw volk.’

Jan van Barneveld