Van de redactie - jrg. 75-03

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 3
Dit nummer is het themanummer over 'Opwekking'. Opwekking is herleving - een opnieuw tot leven komen, een wakker worden van de gelovigen. Gebeurt dit op grotere schaal in een kerk, een plaats, een streek of een heel land dan spreken we van een opwekking. Er hebben zich in de kerkgeschiedenis heel veel opwekkingen voorgedaan. Sommige opwekkingen vertoonden bijzondere tekenen en wonderen, andere opwekkingen, zoals die van Wales aan het begin van deze eeuw, had vooral vreugde en lofprijzing als kenmerk, maar er zijn ook opwekkingen geweest die tot gevolg hadden een verdieping van de bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze of de heiligmaking van de gelovigen. Opwekking als zodanig is een soeverein werk van een soevereine God, maar ook de kenmerken, die in een opwekking meekomen, zijn een soeverein werk van God. Maar één ding is wel van groot belang te weten: opwekking is een rijke ervaring, die iedere christen zou moeten meemaken. In een van de hemel gezonden opwekking ziet men de levende God aan het werk in levens van mensen, in de kerk als geheel en in de samenleving. De opwekkingen die Engeland mocht beleven in de 18e eeuw bewaarde het land voor de gruwelen van de Franse revolutie. Andere opwekkingen hadden grote sociale gevolgen tot vrucht, zoals de afschaffing van de slavernij, de afschaffing van kinderarbeid, de oprichting van het Leger des Heils en zijn zegenrijk werk, en vooral ook de wereldzending in de negentiende eeuw. Wie zich deze dingen bewust wordt gaat verlangen naar een opwekking in onze tijd.

De Here is Dezelfde en Hij is bij machte ook ons een opwekking te zenden. In deze tijd van enorm geestelijk verval en de onttakeling van kerk en theologie, waarin theologen vaak voorop gaan, zien we de machten der duisternis krachtig oprukken in de samenleving. De kerk als weerhoudende macht in ons land verzwakt in snel tempo. Daarom neemt het gebed onder de gelovigen om een opwekking ook zo toe. Er wordt in onze tijd veel over opwekking geschreven en gepraat. Gelukkig! Dat stimuleert gebed om een opwekking.

Een opwekking kan niet door mensen worden 'gemaakt'. Het moet van God komen, uit Hemzelf en door de kracht van de Heilige Geest. Wij kunnen ons alleen maar voor Hem verootmoedigen, neerbuigen, vernederen. Onze zonden belijden, in gaan in onze binnenkamers - een plaats waar we Here kunnen ontmoeten, om Hem daar vurig te bidden om een echte opwekking in ons eigen leven, in onze Kerk of Gemeente.

Laten we bidden voor onze eigen predikant of voorganger, dat hij Gods Woord met grote kracht, door de Heilige Geest, zal prediken. Laten we bidden voor de uitwerking ervan in de harten van mensen die het horen. Laten we grote dingen van de Here verwachten. Laten we zelf vooral ons leven heiligen en reinigen en bidden:

GEEST VAN GOD MAAK IN DIT UUR
AL UW KINDEREN VRIJ.
SCHENK NIEUW LEVEN, KRACHT EN VUUR
SCHENK HET OOK AAN MIJ.
NEEM MIJ, BREEK MIJ, VUL MIJ, ZEND MIJ.
SCHENK NIEUW LEVEN, KRACHT EN VUUR
SCHENK HET OOK AAN MIJ.

(Zangbundel Joh. de Heer nr. 300)

Namens de redactie
FtV