Van de redactie - jrg. 75-05

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 5
De zomer staat voor de deur, maar we zijn voor het werk van Het Zoeklicht al weer bezig met het nieuwe seizoen. De voorbereidingen van de komende Toogdag zijn in volle gang. We zijn enthousiast over de grote belangstelling die er bestaat onder de gelovigen, vooral onder jonge mensen, om te horen over de dingen van de toekomst. Die belangstelling bleek het afgelopen seizoen duidelijk uit de 'seminars' die we overal in het land hielden over de bijbelse toekomstverwachting. Veel mensen namen voor het eerst kennis van wat de Bijbel zegt over de toekomst van de Gemeente, van deze wereld en de volkeren, van Israël en Jeruzalem. Voor velen gingen de ogen open. We kregen tal van verbaasde en verheugde reacties van mensen die zeiden: "De Bijbel is voor mij opengegaan". Zulke dingen stemmen tot grote vreugde. Immers, daar gáát het om in het werk van Het Zoeklicht.

We hopen deze seminars voort te zetten in het komende seizoen. Er werden al heel wat afspraken gemaakt, zalen en kerken besproken en interkerkelijke comités opgericht, om deze avonden voor een regio te verzorgen. Zó werkt het ook het beste. Het is geen zaak van één kerk of gemeente. Vooral gezamenlijk kunnen we veel bereiken. Juist ook voor mensen, die deel van een kerk uitmaken waar de profetie en de toekomst helemaal nooit aan de orde komen. Dat is helaas op heel veel plaatsen het geval. Iemand vroeg aan zijn predikant om eens te preken over de bijbelse toekomstverwachting. Het antwoord was; "Ik zou niet weten wat ik moest zeggen". En daarmee was de kous af. Een andere predikant, die via ons blad verneemt wat de Bijbel leert over de wederkomst des Heren en alles wat daarmee samenhangt, kwam niet verder dan: 'Jullie weten het allemaal zo goed", zonder ooit zelf de moeite te hebben genomen deze dingen fundamenteel in de Schrift te bestuderen en de uitkomst daarvan te toetsen aan de inhoud van Het Zoeklicht. Een derde predikant, die een belangrijk ambt bekleedde in zijn kerk, moest toegeven, dat er veel niet aan bod is gekomen bij zijn studie, als het om de dingen van de toekomst gaat. Hij wist nu ook dat "het Koninkrijk pas komt als de Koning komt". M.a.w. het Vrederijk komt ná de wederkomst van de Here Jezus. Dat, en de diep ingrijpende gevolgen daarvan, had hij voor het eerst fundamenteel uit Het Zoeklicht aangereikt gekregen. Op de vraag of hij dat nu ook van de kansel verkondigt, kwam het antwoord: 'Als ik dat doe, ben ik spoedig uit mijn kerkelijk ambt ontheven".

De volle boodschap van Gods Woord blijft nooit zonder gevolgen. Soms zelfs binnen de kerk niet! Er zijn predikanten die omwille van het volle Woord Gods, dat zij prediken, in hun eigen kerk lijden aan allerlei verdrukkingen. Dat is diep tragisch, maar die dingen gebeuren helaas. Ook in ons land. Ook ten aanzien van het verstaan en verkondigen van de profetie, de wederkomst des Heren en de komst van het Vrede-rijk daarna, zijn er in ons land ambtsdragers uit het ambt gezet, vernederd en uitgeworpen.

Vandaag echter, méér dan ooit tevoren, hebben de gelovigen - en zéker de jongeren - er recht op te horen hoe de nabije toekomst eruit ziet in het licht van de Bijbel. Daar zijn onze seminars voor bedoeld. Van harte aanbevolen.

Namens de redactie