Van de redactie - jrg. 77-09

Feike ter Velde • 77 - 2001/02 • Uitgave: 9
Toen het eerste nummer van Het Zoeklicht verscheen, namelijk op 1 juli 1919, schreef oprichter Johannes de Heer op de frontpagina: "We kunnen in de duisternis van dezen tijd met niets minder toe, dan met het vaste Profetische woord, dat als een licht schijnt in een donkere plaats. De tijd van gemoedelijke beschouwingen en stichtelijke stukjes is voorbij, daarvoor is de tijdstroom te geweldig" Verderop volgt er dan een kort getuigenis: "Ik geloof in de Schrift als de Openbaring Gods, alsmede in een heilige algemeene Christelijke kerk en wensch deze kerk, vertegenwoordigd in verschillende gemeenschappen, met Het Zoeklicht te dienen". Aan zijn intentie is na al die jaren nog niets veranderd. Johannes de Heer was zijn hele leven belijdend lid van de Nederlands Hervormde kerk.

Het Zoeklicht begon kort na de Eerste Wereldoorlog. "In de duisternis van dezen tijd" werden de gruwelen van de oorlog zichtbaar. Miljoenen zijn omgekomen in grootschalige oorlogen, die we samengevat hebben onder de naam 'wereldoorlog'. Dat woord 'wereldoorlog' bestond niet eerder dan na die gruwelijke gebeurtenissen van toen. Oorlogen als teken van de eindtijd konden niet langer worden genegeerd. Er zou nog een Tweede Wereldoorlog komen met nog veel meer miljoenen, die het leven zouden laten.

In Rusland was de Revolutie begonnen en hadden de communisten de macht gegrepen om een gruwelijk bewind te voeren dat later onder Stalin aan vijftig(!) miljoen mensen het leven zou kosten. Rusland annexeert buurlanden en wordt tot de Sovjet-Unie.

In Nederland had Pieter Jelle Troelstra de arbeiders opgeroepen om een soortgelijke revolutie te beginnen. Op 11 juli 1918 in Rotterdam riep hij zijn gehoor toe: "Verzuimt het ogenblik niet, grijpt de macht die u in de schoot wordt geworpen. Wij maken een revolutie. De arbeidersklasse grijpt thans de politieke macht."

Dat liep gelukkig op niets uit. Maar de tijden, ook in Nederland, waren duister. Duitsland werd gekneveld in het 'Vredesverdrag van Versaille' dat de voedingsbodem zou worden voor de opkomst van Adolf Hitler en de Tweede Wereldoorlog. Duisternis in Europa en in de wereld.

De twintigste eeuw is de eeuw van de oorlogen, de rampen en de enorme opkomst van wetenschap en techniek geworden. De tekenen der tijden, zoals het profetische Woord ze bij name noemt, werden in de twintigste eeuw eerst helder zichtbaar. Daarom kwam Het Zoeklicht, om de hele gemeente van Christus te dienen met het onderzoek van de Schrift en het signaleren van de tekenen der tijden.

Professor J.H. Gunning Jr. (Herv.) schreef in datzelfde eerste nummer van Het Zoeklicht: "Ik wensch van harte dat zich in Jezus' gemeente onder alle indeelingen en namen, een stille broederschap van wachtenden vorme, die tot de bestaande kerken in liefde blijft behoren en ze steunt zolang er nog een zegen in is, afkeerig van partijstrijd en begeerig om zich in het goede, ook bij hen die het verst van ons staan, te verblijden; maar die toch bovenal naar de toekomst des Heeren uitziet en zich voor Hem dagelijks bereid houdt. Zij mogen toonen dat er, niet in het leerstuk maar in de werkelijke verwachting van Jezus' wederkomst, kracht ligt tot liefde, wereldverzaking, recht verstand van de tijden en alles overwinnende blijdschap".

Namens de redactie
FtV