Van de redactie - jrg. 77-19

Feike ter Velde • 77 - 2001/02 • Uitgave: 19
De Adventsweken bepalen ons vooral ook bij de betrouwbaarheid van de Bijbel. We noemen de Bijbel 'het Woord van God', maar zijn we ons er altijd van bewust wat dat betekent? In dat Woord openbaart de levende God Zichzelf aan de mens in verstaanbare taal. Die openbaring vinden we in Zijn spreken en in Zijn handelen met personen en met een heel volk, Israël. Zijn spreken werd door mensen gehoord en opgeschreven. Dat Woord kan nooit in een eigenmachtige uitleg worden gepresenteerd, maar moet altijd weer in bescheidenheid worden uitgelegd en met terughoudendheid worden geduid. Men kan niet zeggen: dit staat er, ik eigen me dat toe en er dan mee aan de haal gaan, in de hoop dat er mensen zijn die je zullen volgen. Zo is het altijd gegaan met sekten en groepen die eenzijdig zich dat Woord toeëigenden.

Steeds weer horen we van nieuwe sekten en stromingen. Mensen die zichzelf profeet noemen, mensen die een exclusieve waarheidsopvatting hebben en anderen volstrekt uitsluiten. In die sekten wordt men geïsoleerd van familie en vrienden. Sekteleiders schromen meestal niet om ook huwelijken te ondergraven en te doen ontbinden als dat beter is voor de sekte. Er is een lange en trieste lijst samen te stellen van dergelijke ontwikkelingen, ook in ons land.

Het christelijk geloof, het geloof van de Kerk der eeuwen, verkondigt echter de Here Jezus Christus als de Zoon van God, die naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken door Zijn lijden, sterven en opstanding. Dat is zo groot, dat men zich eenvoudig niet kan voorstellen dat er mensen met die heilige en hemelse dingen voor het eigen belang aan de haal kunnen gaan en hun eigen 'leer' nog zelf lijken te geloven ook.

De Here Jezus is gekomen zoals aangekondigd in profetische Schriften, die we in de Bijbel kunnen lezen. Juist omdat deze Schriften zo nauwkeurig zijn, zijn ze zonder meer geloofwaardig. Ze vervullen ons met ontzag voor God en voor Zijn Woord. Die nauwkeurigheid van de Schriften vormt ook de inhoud van ons komende Kerstnummer. Velen bestelden extra exemplaren om de rijkdom van het Kerstgebeuren mee te delen aan anderen. Met Petrus mogen we zeggen: "We zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd" (2 Petr. 1:16).

Het Evangelie van Jezus Christus is de kracht tot eeuwig behoud! Dit Evangelie moet dan ook krachtig klinken als een hemelse lichtbundel op deze donkere aardse werkelijkheid. Wij, als redactie van Het Zoeklicht, willen niets liever dan onze lezers ervan doordringen, dat het Woord van God de enige waarheid is in deze wereld. Bij alles wat zich vandaag als zonde aan ons opdringt, wat velen meesleept, wat ook steeds weer elke individuele gelovige bedreigt en eveneens de kerk als geheel, moet het Woord Gods helder klinken in concrete termen en duidelijke taal. Want de Here spreekt ook vandaag nog steeds! Hij roept zondaren tot bekering en heiligt de Gemeente, die als bruid wordt klaargemaakt voor de hemelse Bruidegom, die komt! Die Gemeente mag worden toegerust met de gaven en de schatten van de Heilige Geest en staan op het vaste fundament van de Bijbel. Jezus kwam, naar het Woord, en Jezus zal komen, naar het Woord!

Namens de redactie
FtV