Van de redactie - jrg. 78-08

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 8
Nu de zomer volop is begonnen zwermen veel Nederlanders uit over Europa en vaak ook ver daarbuiten. Veel abonnees van ons blad hebben extra nummers besteld van de zomeruitgave 'Als de Zon maar schijnt' om die mee te nemen naar het vakantie-adres en door te geven. Duizenden extra nummers zijn inmiddels de deur uit en de voorraad is dan ook geheel op.
Wat is het bemoedigend om zoveel positieve reacties bij u als lezer te bemerken. Wat is het bijzonder als zoveel mensen actief met Het Zoeklicht aan de slag gaan. Telkens weer blijkt, dat het niet moeilijk is om een nieuwe abonnee te werven. Als mensen het blad een paar keer hebben gelezen blijkt heel vaak dat ze graag een abonnement willen nemen. Nieuwe abonnees steunen met hun bijdrage in belangrijke mate ons werk, en dat is ook hard nodig.

We merken ook altijd weer de enorme betrokkenheid van onze lezers op het blad en zijn inhoud. Er is een aanhoudende stroom van reactie van allerlei aard. De rode draad is toch heel vaak die positieve houding: wat ben ik blij met de bijbelgetrouwe inhoud van het blad, het geeft antwoorden op de vragen van deze tijd, ik leer er zo veel van, en dat soort geluiden. Dat is bijzonder bemoedigend.

We leven ook in bijzondere tijden. De wereld is dramatisch veranderd. Ze is er niet veiliger op geworden na de val van het communisme. Dat hadden velen wel gedacht. Er blijken nu allerlei terreurbewegingen te bestaan, die we vroeger niet kenden, vooral vanuit de wereld van de Islam. De - meestal stille - bewondering van Islamieten voor Osama bin Laden is griezelig. De steun ook van jonge, goed opgeleide moslims in West-Europa en de Verenigde Staten voor terreurgroepen, de ronseling in Nederlandse moskees, de opruiende taal van imams in de vrijdagse preken, het zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat de veiligheid in ons eigen land aan een zijden draadje hangt.

Wie moslimsites opzoekt op het internet komt al snel tot de conclusie dat de Islam de cultuur van het Westen grondig verafschuwt. Men ziet de verwording van het Westen als vrucht van het christendom. Die verworden cultuur van het Westen zal spoedig overwonnen worden door de Islam, zo denkt men en zo zegt men ook. En natuurlijk mag men dat hier zeggen, omdat die vrijheid van meningsuiting hier een hoog goed is.

De verzwakking van de christelijke kerk en de verwatering van de samenleving en haar moraal is ook een grote zorg voor elke nadenkende christen. Daarom is een toewijding aan de Here en aan Zijn Woord voor elke christen van groot belang. Want het overwinnende Evangelie is het geheim van de kracht van de Geest. Eén toegewijde christen kan in zijn omgeving een wereld van verschil uitmaken. Door vast te houden aan de levende God en aan Zijn Woord doet alle wankelmoedigen ook vaak de juiste weg kiezen. Ontbreekt die ene getrouwe gelovige dan gaat vaak alles om. Dat zien we ook steeds weer in de kerkgeschiedenis. Opwekkingen ontstaan vaak door het bijbelse getuigenis van maar één man of vrouw. De (latere) 'kleine luyden' der gereformeerden hielden zich in de 19e eeuw vast aan de krachtige bijbelse prediking van Ds. Hendrik de Cock (1801 - 1842) in tijden van oprukkende vrijzinnigheid. Hijzelf werd veranderd door de belijdenis van een gewoon gemeentelid, dat hem wees op de absolute genade waarvan een mens moet leven. Alle vrijzinnigheid werd door hem losgelaten en hij werd een groot voorman in de kerk met alle verdrukking van dien. Want zijn prediking van bekering en wedergeboorte paste niet meer in 'ons tijdperk van vooruitgang', zo stelde de kerkleiding. Maar de Geest brak door! Zo kan het ook nog vandaag gaan. Laten we daarom moed houden, broeders en zusters!

Namens de redactie
FtV