Van de redactie - jrg. 78-13

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 13
Het zal u wel zijn opgevallen. Het Zoeklicht ziet er wat anders uit. Vernieuwd, makkelijk leesbaar, aangepast aan de tijd en dan hebben we het natuurlijk over de vormgeving. Er was behoefte aan vernieuwing, maar daar moet altijd een buitenstaander aan te pas komen. Die hebben we gevonden in Evert Barten, laatstejaars student aan de Evangelische School voor Journalistiek. Hij is positief-kritisch aan het werk gegaan, heeft weggekrast, ruimte gecreëerd, gespeeld met indeling, opmaak en kleur. We zijn aan de slag gegaan en we zijn blij met het resultaat. We hopen u de goede inhoud van ons blad op deze wijze `met goede smaak' op te dienen.

We ontdekken steeds vaker dat we in een `kijk'-cultuur leven, waarin het plaatje het wint van de letter. Toch gaat het in ons blad juist om de inhoud. Dat moeten we steeds vasthouden. We hopen dat van die inhoud ook steeds een appèl mag uitgaan. Want het profetisch Woord is zeer vast en moet verkondigd worden, juist in deze tijd, waarin zich dingen voltrekken in de wereld, met Israël en met de kerk, die voluit in relatie staan tot profetische voorzeggingen in de Schrift. Dit alles maakt ons duidelijk dat we "in de laatste dagen" leven. We moeten gehoor geven aan de woorden van onze Heiland om te letten op de tekenen, die ons zeggen dat Zijn wederkomst aanstaande is.

We horen overal in het land dat daar weinig over gesproken en over gepreekt wordt. Iemand vertelde ons, nadat de predikant gevraagd was over het profetisch Woord te preken, dat hij antwoordde: "Ik zou niet weten wat ik zeggen moest".
Een jaar geleden hield de wereld even de adem in. Het financiële en militaire hart van de Westerse wereld werd getroffen door terreur van ongekende omvang.
Kranten spraken van apocalyptische gebeurtenissen. Velen vroegen naar de betekenis ervan in het licht van de profetie. Wie de Bijbel kent en het laatste boek leest, weet dat deze dingen een voorproefje zijn van wat komen zal over de gehele wereld als oordelen van de levende God.

In al die verschrikkingen weet de ware Gemeente van de blijdschap dat de Here Jezus Christus zal komen om Zijn Gemeente thuis te halen. Hij zal haar voorstellen aan Zijn Vader, met de woorden: "Ziehier ik en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt" (Hebr. 2:13). Die grote dag is het uitzicht voor allen die Hem geloven en toebehoren. De vrucht van en de kroon op Zijn lijden en sterven. 0, wat een dag zal dat zijn, voor ons en voor Hem. Die boodschap mogen we helder doorgeven tot heil en zegen van velen.

Namens de Redactie
FtV