Van de redactie - jrg. 78-14

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
We mogen dankbaar terugzien op een goede en gezegende Toogdag van zaterdag 14 september jl. Alom waren er positieve en dankbare reacties. Hartelijke instemming ook met het thema van de dag, dat zo wezenlijk is voor ons werk en voor ons blad. Immers, concreter kan het niet gezegd worden: "Wij zien uit naar de komst van de Here Jezus". Onze directeur, ds. Henk Schouten, wees op de tekenen van de tijd, die zó overvloedig zijn, dat het ondenkbaar zou moeten zijn, dat er door de christenheid zo vaak aan de bijbelse toekomst verwachting voorbij wordt gegaan. De tekenen zijn overvloedig. De Here Jezus zelf wees erop en ds. Theo Niemeijer verwees ernaar: "Het zal zijn als in de dagen van Noach". "Wat is het dan een verademing", zei iemand, "als je hoort en ziet op zo'n dag als deze, dat de Bijbel zo concreet wordt. Je kunt ermee uit de voeten in het leven van elke dag. Het geeft je geloofsleven zo'n wezenlijke inhoud".
De boodschap van de Wederkomst is een blijmakende boodschap. Het uitzicht wordt er zo licht door bij alle somberheid en oorlogsdreiging in deze wereld.

Toch heeft een mens, die de boodschap van de Wederkomst kent, ook een grote eigen verantwoordelijkheid. We vluchten niet "met een boekie in een hoekje", maar we staan ermee midden in het leven. In ons huwelijk, in onze gezinnen, in onze familie, in onze kerk en in ons dagelijks werk moet de boodschap van de Wederkomst een volkomen toewijding aan de Here Jezus uitwerken. Dat benadrukte evangelist Aad van de Sande in de middagsamenkomst. "Zorg dat je bereid bent, klaar bent, dat je leven op orde is, dat je je zonden hebt weggedaan, dat het in orde is met God en met de mensen" — zo was samengevat zijn indringende boodschap. Kortom: we kregen huiswerk mee, dingen om uit te werken. Moge de Here dat door Zijn Geest in ons aller leven ook doen, ons "geheel en al heiligen, zodat we naar geest, ziel en lichaam onberispelijk zullen zijn op de dag dat Hij komt" — zegt ons 1 Thess. 5:23.

De muziek door tal van medewerkers onder leiding van Peter Kits kleurde de dag in schoonheid. Het grote `Holland Koor' met Jan Quintus Zwart deed de Veluwehal bijna bol staan van veelstemmige harmonie in inspirerende liederen.

Ook de kinderen hadden een fijne dag onder leiding van Rita en Jan Hendrik Meinema. Het is altijd veel werk, al die voorbereidingen tot in details uitwerken, zodat alles voortreffelijk loopt. Dankbaar mogen we constateren dat dat dan ook is gelukt. Boven alles merkten we dat de Here in ons midden was. En dan is het altijd goed.

Dankbaar zien we terug en met nieuwe moed zien we vooruit naar de zegeningen van onze hemelse Vader over heel ons werk. Dat werk wil het hele jaar door zeggen: "Wij zien uit naar de komst van de Here Jezus". Mag die boodschap aankomen bij alle gelovigen in ons land en daarbuiten, want het wordt laat op de klok van God.

Namens de redactie
FtV