Van de redactie - jrg. 80-02

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Van de redactieLeven na Pasen en op weg naar Pinksteren doet ons stil staan bij de grote daden van God, die Hij in Christus voor ons heeft gedaan. De rechtvaardigmaking van de zondaar was de vreugde welke vóór Hem lag, toen Hij het kruis op Zich nam. Daar kunnen we nooit te groots van denken en genoeg voor danken. Toch is het ook opmerkelijk te zien hoe de opgestane Heiland zelf ons bepaalt bij de wereldomvattende betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding. Want in het verlengde daarvan ligt ook Zijn wederkomst. Dat wordt bij de hemelvaart van Jezus ook expliciet gezegd door de engelen (Hand. 1:11). Maar meer nog is de vermelding van Jezus’ onderwijs aan Zijn leerlingen, gedurende de veertig dagen – tussen de Pasen en Hemelvaart (Hand. 1:3). Dat komende Koninkrijk Gods, waarvan de profeten en de Heiland zelf zo duidelijk spreken, is hèt grote thema van heel de Schrift en tegelijk het meest veronachtzaamd door gelovigen. Petrus was na die veertig dagen onderwijs er zó vol van dat zijn Pinksterpreek in Handelingen 2 een profetische reden werd over de Grote Verdrukking (‘de dag des Heren’ – :20) en alles wat daarmee samenhangt voor Israël en de volken.In het licht van Pasen en Pinksteren moeten we ook naar de wereld kijken waarin wij leven. De machten der duisternis gaan steeds feller te keer. Islamitische terreur slaat nu ook in West-Europa toe, inclusief de zelfmoordacties naar Palestijns model. Het is nu allemaal heel dichtbij aan ‘t komen. Het paard van Troje is binnengehaald en we krijgen er allemaal in toenemende mate mee te maken. Moslimleiders, in het Midden-Oosten getraind, zijn hier binnengekomen en hebben – meestal – via leugenachtige weg een plaats gevonden in de vrije Europese samenleving, zoals de Libanees Abu Jaya van de Arabisch-Europese Liga (AEL). Zij hebben zich gereedgemaakt voor de strijd tegen de, in hun ogen, verdorven Westerse wereld. Sommige groepen hebben voor ogen wraak te nemen voor wat er tijdens de Kruistochten is gebeurd. Anderen zien de verovering van Europa door de Islam lopen via Spanje en Frankrijk, waar ze destijds door de Europese Alliantie werden verslagen en teruggedreven naar Noord-Afrika. Het totalitaire karakter van de Islam en de bloeddorstige ‘geest’ van de islamitische godheid heeft in het verleden heel veel mensenlevens geëist en zal dat in onze dagen opnieuw doen. Mohammed en Osma bin Laden zouden, wat dat betreft, broers kunnen zijn. Met grote grimmigheid is die ‘geest’ tot herleving gekomen. We noemen dat nu het ‘moslimfundamentalisme’ dat zich ‘politieke’ doelen stelt. In onnozele televisieprogramma’s kunnen allerlei moslims roepen dat terreur en geweld niet islamitisch is en tegen de koran ingaat. Zijn kunnen zich ook in allerlei termen profileren als de slachtoffers van onze maatschappij. Maar het zijn allemaal en steeds weer verhullende drogredenen om de ware aard van de Islam en de gestelde doelen te camoufleren. Men maakt gebruik van onze christelijke vrijheden, om diezelfde vrijheid zo spoedig mogelijk af te schaffen voor staatsterreur naar Arabisch model.In deze werkelijkheid vieren we Pasen en straks Pinksteren. Maar met het oog op de spoedige vervulling van de Profetie. De ontwikkelingen in onze wereld, met Israël en zijn toekomst als herkennings- en oriëntatiepunt, moeten ons niet verontrusten, maar verblijden. Het profetisch Woord is zeer vast. Na de komst van Jezus kwam met Mohammed, als de grote tegenstander, in het geweer als antwoord op Gods verlossingsplan. Heel de wereld komt in de greep van de angst. Maar ieder die de Bijbel en Gods beloften gelooft heft het hoofd op, want de Verlossing is onderweg!Namens de Redactie

ftv