Van Hemelvaart naar wederkomst

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 4
Van Hemelvaart naar wederkomstDe komst van de Here Jezus is nabij. Dat mogen we met grote nadruk verkondigen. Veel ontwikkelingen in de wereld wijzen daarop, met name de terugkeer van het Joodse volk naar Israël.Nadat de Here Jezus naar de hemel was gegaan, zeiden enkele engelen tegen de achtergebleven discipelen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij Hem ten hemel hebt zien varen’ (Hand. 1:11).

Uit Zacharia 14 weten we dat, bij de wederkomst, Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan (vers 4). Als Vredevorst komt Hij dan terug om Zijn volk Israël te redden van de totale ondergang. We lezen: ‘Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed ten dage van de krijg’ (vers 3).Aan een belangrijke voorwaarde is inmiddels voldaan, namelijk dat het Joodse volk weer terug moet zijn in Israël. En na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus en de verstrooiing van het Joodse volk over de wereld, is het sinds 1948 weer zover dat er een zelfstandige staat Israël is.Laten we ondertussen beseffen dat Gods tegenstander, de satan, misschien nog wel beter op de hoogte is van Gods toekomstige plannen dan velen van ons. Hij zal zich tot het uiterste inspannen om Israël definitief te vernietigen, in een poging Gods toekomstplan te laten mislukken. Gelukkig mogen we weten dat dat nooit zal gebeuren.Er loopt een directe lijn van de Hemelvaart van de Here Jezus naar Zijn wederkomst. Al bijna 2000 jaar zien Zijn volgelingen uit naar Zijn komst. Niet zelden vielen zij in slaap en leken daarmee op de vijf dwaze meisjes uit Matteüs 25. Maar de hele geschiedenis door zijn er wijze meisjes geweest die soms wel in slaap vielen – dat wel – maar die altijd extra olie bij zich hadden.

Het is goed om daar juist in deze week bij stil te staan. Het kan zijn dat wij in slaap zijn gevallen. Laat de Hemelvaartsdag dan als een bazuin zijn die ons wakker roept. Zo zeker als Hij naar de hemel is gegaan, zo zeker zal Hij ook weer wederkomen, bij het geklank van de bazuin (1Tess. 4:16).Controleer dan ook maar gelijk of u wel extra olie bij u hebt op de levensweg. Olie wordt vaak gezien als een beeld van de Heilige Geest. Het is bijna Pinksteren. Hebben we de Heilige Geest ontvangen? De Bijbel zegt in Efeze 1:13 dat iedereen die tot geloof in de Here Jezus komt, de Heilige Geest ontvangt. Daar lezen we immers: ‘In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte.’U zegt misschien: “Het wordt al zolang gezegd dat de komst van de Here Jezus nabij is en Hij is nog steeds niet gekomen.” Petrus wijst hier al op in 2 Petrus 3. Hij schrijft daar in de verzen 3 en 4 dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: “Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.”

Het is ook goed om nog even naar het antwoord te kijken dat Petrus vervolgens geeft. Met grote nadruk stelt hij in vers 9 dat de Here niet talmt met de belofte van Zijn komst, al zijn er die aan talmen denken. De Here is lankmoedig, omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

We moeten ook eerlijk tegen elkaar zeggen dat we niet weten wanneer de Here Jezus komt. Het kan ook nog wel even duren. Wanneer de discipelen in Lucas 21 aan de Here Jezus vragen wanneer alles zal geschieden, waarbij in hun beleving de verwoesting van Jeruzalem en Zijn wederkomst samenvallen, zegt Hij: ‘Ziet toe dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna’ (vers 8).Zoals eerder opgemerkt loopt er een directe lijn van de Hemelvaart naar de wederkomst. Openbaring 22 sluit af met ‘Zie, Ik kom spoedig.’ God wil dat we waakzaam zijn en klaarstaan op het moment waarop Christus komt. We zouden heel goed de laatste generatie kunnen zijn voordat Jezus terugkeert.

We kunnen ook maar beter bereid zijn om Hem te ontmoeten, dan dat Hij onverwacht komt en we er niet klaar voor zijn. De kerkgeschiedenis maakt duidelijk dat wanneer de gemeente zich richt op de komst van de Here Jezus en Hem verwacht, zij meer invloed heeft in de wereld. De eerste drie eeuwen en de afgelopen drie eeuwen van onze jaartelling zijn qua zending en evangelisatie de meest krachtige geweest.We leven in ernstige tijden. Het kan zijn dat de komst van de Here Jezus Christus zeer nabij is. Laat dit een appèl op u zijn om uzelf te onderzoeken of u de Here Jezus werkelijk kent, dat u weet dat Hij ook voor u Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha.

En laat het ook een appèl zijn tot levensheiliging. Waar in 2 Petrus 3 gesproken wordt over de wederkomst van de Here Jezus, staat dan vanaf vers 11: ‘Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods (...) Daarom geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.’ Hebreeën 12:14 zegt zelfs dat we zonder heiliging de Here niet zullen zien. Geloven we dit wel?Dirk van Genderen