Van verwarring naar chaos

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Opvallende zaken (1)
Het is opvallend dat vijanden van Israël vaak in verwarring raken. Vooral als het gaat om een Palestijnse staat in het land dat God onder plechtige eden aan Israël heeft toegezegd. Leugencampagnes tegen Israël, internationale druk, terrorisme, politieke acties, de VN en zelfs royale aanbiedingen van Israël hebben die Palestijnse staat in Gods land geen stap dichterbij gebracht. Verwarring was een van de oorzaken van dit opmerkelijke falen. Nog steeds staan Hamas en Fatah, twee loten aan de duivelse terroristenstam, vijandig tegenover elkaar. Egypte en de VS zijn bezig een gedwongen huwelijk te forceren. De ‘verzoening’ te Jeddah (Saoedi-Arabië) een paar jaar geleden, duurde maar vier maanden. Zelfs in Gaza heeft Hamas op wrede, bloedige wijze in augustus een opstand van een aan al-Qaida verbonden terroristenbende neergeslagen. Resultaat was 28 doden en minstens 150 gewonden. Waaronder burgers, vrouwen en kinderen. Verwarring en onderlinge strijd bij de moslimterroristen die Israëls vernietiging tot doel hebben.
Ook verwarring bij president Obama, die afzonderlijk en samen met de VN Israël onder grote druk wilde zetten het bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem te stoppen. Hij wordt aan alle kanten, binnen en buiten de VS met grote problemen geconfronteerd. Denk aan de hopeloze toestand in Irak en Afghanistan en aan de felle tegenstand in eigen land. Verwarring bij veel Arabische landen. Vooral angst voor de kernbommen die Ahmadinejad bijna klaar heeft. Slim, als een politieke schaakgrootmeester (het schaakspel is door Perzen uitgevonden) heeft Ahmadinejad met de westelijke wereld gespeeld en tijdwinst geboekt. Tijd, waarin hij zijn atoombommen ‘bedrijfsklaar’ kon maken.
Dan is er de wereldwijde economische recessie, waardoor de aandacht van het onder druk zetten van Israël door de machthebbers van onze tijd, even werd afgeleid. Opvallend is ook dat de recessie Israël relatief weinig schade heeft gebracht. Israël lijkt economisch snel te herstellen. In dit verband is het enorme gasveld dat vlak voor de kust van Haifa is ontdekt een opvallend teken. Want binnen een paar jaar zal Israël dan onafhankelijk zijn voor olie! De woede van de vijanden van Israël levert ook in ons land opvallend belachelijke acties op. Denk aan het leugenachtige boek van Van Agt. En aan de boycotactie van Israëlische goederen door het Palestina Komitee Nederland. Zie hierover het artikel van collega Feike ter Velde.

Bijbelse tactiek
Iedereen die de Bijbel kent, weet dat God regelmatig Zijn vijanden en die van Israël in verwarring brengt. Toen, na de zondvloed, de mensheid weer in opstand tegen de Allerhoogste kwam, verwarde Hij hun spraak (Gen. 11:7). Toen het leger van Farao Israël achtervolgde, raakten de Egyptenaren in verwarring en verdronken in de Rode zee (Ex. 14:24). Toen vijf machtige koningen van Kanaän oorlog voerden tegen Jozua, bracht 'de HERE hen voor het aangezicht van Israël in verwarring’ (Joz. 10:10). Toen koning Saul in een wanhopige strijd met de Filistijnen was gewikkeld ‘was het zwaard van de een (Filistijn) tegen de ander - een zeer grote verwarring’ (1Sam. 14:20). Let op de slachtpartijen tussen Hamas en Fatah in onze tijd!
Toen de Israëlieten zeven jaren door de Midjanieten waren onderdrukt, moest Gideon hen bestrijden met een legertje van 300 man. Een beetje lawaai en wat fakkels bracht het machtige leger van Midjan in verwarring (Richt. 7). In Psalmen bidt Israël ‘Breng hen in verwarring’. Vooral als het een strijd betreft om het land Israël brengt God de vijanden in verwarring (Ex. 23:27 en Deut. 7:23). Dat zien we ook nu gebeuren. Vooral tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (1948/49), de Zesdaagse oorlog (1967) en de Yom Kippuroorlog (1973) zijn er vaak verrassende wendingen die alleen ‘verklaard’ konden worden doordat God de vijand in verwarring bracht.

Opvallende zaken (2)
Als we letten op de tekenen van de tijd, komen we voortdurend opvallende ontwikkelingen en gebeurtenissen tegen. Deze tekenen zijn voorzegd in de Bijbel. Een eerste teken: ‘De HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond’ (Ps. 105:7,8). Als God aan Zijn verbond met Israël denkt, in dit geval de landbelofte, komen er (waarschuwende) oordelen over de hele aarde. Verwarring en de opvallend vele branden, ook in ons land. Teken van de brandende toorn van God over onze zonden en over de smaad die als vuil over Israël wordt uitgestort. Een recent voorbeeld is het leugenachtige Goldstonerapport van de mensenrechtencommissie van de VN.
De economische recessie was een pittige eindtijdwee. Een waarschuwing dat zware (economische) weeën zullen komen als de mensheid zich niet bekeert. De Here Jezus noemt onze tijd ‘het begin van de weeën’ (Matt. 24:8). Rabbijnen spreken over ‘de weeën van de Messias’. Bij die weeën horen rampen, oorlogen, pandemieën en hongersnoden. Opvallend zijn ook de politieke verschuivingen van president Obama. Naar de islam en naar de VN. Dus naar de Nieuwe Wereldorde (NWO). De Nobelprijs geeft hem wereldwijd aanzien en steun voor zijn politiek. Wat Iran betreft staat Israël er nu helemaal alleen voor. Want een derde oorlog in het Midden-Oosten kan Obama zich niet permitteren. Als Israël zich tegen die atoomdreiging moet verweren, zal dat grote politieke, economische en sociale crises veroorzaken. Waarschijnlijk ook oorlog. Want Hezbollah staat klaar om z’n 80.000 raketten op Israël af te schieten. Moge de Heer ook hen in verwarring brengen.

Chaos
Dat alles brengt wereldwijd chaos. En ‘vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen’ onder de mensen (Luc. 21:26). Het profetische woord maakt duidelijk dat deze vreselijke dingen plotseling en onverwachts over de mensen zullen komen. Paulus zegt hierover dat ‘als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf’ over hen zal komen (1Tess. 5:3). Voordat de laatste, ergste weeën komen, zal er een korte periode van rust en vrede zijn. Let wel, schijnrust en schijnvrede! Zie 1 Tessalonicenzen 5:1-11. U begrijpt dat dan de antichrist al regeert.
Er zijn al heel wat antichristen geweest, onderwijst de apostel Johannes ons (1Joh. 2:18). Die antichristen zijn modellen van antichrist. Een recente ‘antichrist’ was Hitler. Hij greep de macht door ‘sluwheid en bedrog’ (zoals Daniël voorzegd heeft over antichrist). In een tijd van grote chaos, armoede en verwarring in Duitsland. Een tijd, zoals de tijd die we nu tegemoet gaan. Dan brengt Hitler wonderlijk voorspoed en rust in Duitsland. Zoals Paulus een tijd van ‘vrede en rust’ voorziet (1Tess. 5:3). Duitsland heeft na Wereldoorlog I een verkeerde keus gemaakt, met vreselijke gevolgen. Zal de wereld binnenkort weer een verkeerde keus maken?! Het gaat snel die richting op.

Wij?
Twee belangrijke dingen. Allereerst: De Here bemoedigt ons en zegt: ‘als deze dingen beginnen te geschieden, richt u op… want uw verlossing genaakt’. En: ‘Waakt te allen tijde en bidt dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen’ (Luc. 21:28 en 36). Ten tweede: Zolang onze verlossing wacht, moeten we als trouwe dienstknechten (Matt. 24:45) werken zolang het dag is (Joh. 9:4). Dat betreft het Evangelie. We bidden dat nog één keer, voordat ‘een nacht komt waarin niemand werken kan’ (Joh. 9:4) in heel Nederland luid en duidelijk verkondigd wordt dat ‘ieder die de Naam van de Heer aanroept behouden zal worden’ (Hand. 2:21). En dat ‘onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is waardoor wij behouden worden’ dan de Naam van Jezus (Hand. 4:12).
De tweede prioriteit betreft Israël, Gods volk. Israël staat in de frontlinie van de strijd om het Koninkrijk van God. Wij, Bijbelgetrouwe christenen, horen tot de weinige vrienden die Israël heeft. Onze gebeden helpen Israël door deze tijd heen, waarin alle machten van de duisternis zich op Gods land en Gods volk storten. Als een gemeente zich op deze twee prioriteiten concentreert komt er zegen.

Jan van Barneveld