Vensters naar de hemel (1) Stilte

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 4
Wat een merkwaardige titel! Maleachi 3:10 heeft mij geïnspireerd om deze titel te hanteren. Ik zou met u drie vensters willen bespreken die nu actueel zijn en een grote negatieve invloed op de Gemeente hebben.
Het eerste venster dat ik met u zou willen bespreken is het venster van de stilte. Kom in de stilte van God!? Nee, niet schrikken. Mocht u denken dat ik nu een positief verhaal ga schrijven over de mystieke term ‘stilte’, dan hebt u het fout. Nee, Het Zoeklicht is niet overgegaan tot die stroming waarin de ‘stilte’ zelf een dominante factor is geworden.
Maar waarom heb ik het op mijn hart om zo’n onderwerp te behandelen? De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door toenemend geweld van satan die niets en niemand ontziet. Ook satan ziet aan de tekenen dat de komst van onze Here aanstaande is. Hij heeft dus weinig tijd. De satan gebruikt bepaalde methodieken om de mens in zijn greep te krijgen en ook te houden. Zo kunnen wij denken aan de verleiding, zoals het middel van de erotiek dat ons via de media of via de straat toeschreeuwt, maar ook aan misleiding. Het is een misleiding om te denken dat wij op eigen kracht vensters naar de hemel zouden kunnen openen. Wij zullen ontdekken dat de vensters die wij geopend hebben, niet de vensters van de hemel zijn. Je komt bedrogen uit. Het is de duisternis die je zult ontmoeten. Wij dienen ons te trainen in het herkennen van de huidige, sterk in ontwikkeling zijnde misleidingen. Het Bijbelvers in Kolossenzen 2:8 ‘Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte (filosofie)…’ staat niet voor niets in de Bijbel. Het is een waarschuwing die in het bijzonder nu voor ons zo actueel is geworden. Ik hoop dat u door dit artikel wat meer inzicht zult krijgen in de door satan gebruikte methodiek van de stilte, waarmee hij ons wil misleiden. De tijd is nu voorbij dat wij in een beschermde omgeving rustig kunnen groeien in het geloof, denkend dat er geen enkel gevaar dreigt. Nee, zelfs in uw gemeente kan het gif van satan plotseling opschieten. U hebt niet de luxe om de wapenrusting Gods uit te doen en het zwaard des geestes thuis te laten. De Here wenst van u geen houding die naar een ‘geestelijk pacifisme’ wijst. Doe de wapenrusting Gods aan!

Een belangrijk wapen dat satan gebruikt is de ‘stilte’. Maar met de term ‘stilte’ is toch niets mis? Vroeger begreep iedereen wat je met ‘stilte’ bedoelde. Het woord ‘stil’ of ‘stilte’ kan in de Schrift o.a. de betekenis hebben van ‘wachten’, ‘ontzag hebben’, ‘vertrouwen’ en ‘tot inkeer komen’ (resp. Ps. 37:7; Ps. 76:7-9; Ps. 131:1-2 en Jes. 30:15). Het woord kan ook gewoon de betekenis van ‘afwezigheid van geluid’ hebben. Maar dat woord is nu bij veel mensen - en die kunnen zelfs in uw eigen gemeente zitten - niet meer zo rationeel en duidelijk. Het woord ‘stilte’ heeft bij hen een mystieke lading gekregen doordat zij hebben geluisterd naar de stem van de duisternis. De stilte is het kanaal geworden waardoor de kracht van God kan worden ervaren. De stilte kan zelfs als een eigen medium ervaren worden. In deze stilte kunnen wij, middels een ‘christelijke’ mantra (voortdurend herhalen van Bijbelse woorden of korte zinnen zoals ‘Ik ben van U’; ‘Waai met uw Geest’; ‘Kyrie Eleison’; enz…) en ademhalingstechniek, het proces versterken om ‘god’ te ontmoeten. Kom, maak u leeg voor de ontmoeting van deze ‘god’!

Maar de God van de Bijbel wist dat satan ons zou kunnen misleiden en verleiden. Wij dienen te luisteren naar het Woord dat hiervoor het juiste recept heeft.
- De menselijke geest behoort toe aan God en mag niet gebracht worden in een toestand van hypnose of extase. ‘Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen uit de strik des duivels, die hen gevangen hield…’(2 Tim. 2:25b-26). De Schrift roept op tot nuchterheid, die in verband staat met de gezonde leer (1Kor. 12:2; 1 Petr. 1:13; Ef. 1:17-18).
- Nergens in de Schrift zien wij dat de stilte een ‘kracht Gods’ zou zijn, maar wel het ‘woord des kruises’ (1Kor 1:18). Stilte is niet de taal van God, maar Zijn Woord. Joh 6:63 ‘…de woorden (niet de stilte), die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven…’
- Stilte is geen weg, hooguit een voorbereiding om Hem te ontmoeten. Dat zien wij o.a. bij de Here. Hij wenst zich wel te concentreren en zoekt hiervoor de stilte op, maar Zijn gebed was een rationele bezigheid, Matt. 26:36-40, dat gericht was op een onderwerp (een reeks van gedachten) en niet op één gedachte (mantra). God wenst van ons een actieve en nuchtere houding. Een houding die voorkomt dat satan zich in ons kan manifesteren.

De mens wil zo graag zelf iets doen om God te ontmoeten, Hem te ervaren. Maar zo komt hij/zij op een ‘dood’lopende weg. Open toch niet dit venster van de stilte! U, die deze weg zou willen bewandelen, realiseert zich te weinig dat satan actief is als een engel des lichts. Kom terug naar Hem! De God van de Bijbel wil ons beschermen door ons de smalle weg te wijzen. Dit is een weg van het kruis, een weg van zelfverloochening. Alleen op die weg kunt u Hem werkelijk ontmoeten en ervaren.

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord, een actueel handboek bij de Bijbel.