Vensters naar de hemel (2) Liefde

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 5
Het tweede venster is het venster van de liefde. Ik hoor u al zeggen. Mogen wij soms niet meer liefhebben? Wat denkt die schrijver wel!?Â… Heeft deze schrijver soms het grote gebod van de liefde vergeten? Ho, ho… stop eens met uw vooronderstellingen en probeer nu eens dit stukje in z’n geheel te lezen. De satan gebruikt thema’s die zeer goed klinken, maar gebruikt deze slechts als dekmantel om hiermee een giftige onderstroom te realiseren. Willen wij die onderstroom herkennen, dienen wij aan twee voorwaarden te voldoen. Matt. 22:29 ‘Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.’ Kennis van Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest. Dit laatste kan alleen gerealiseerd worden indien wij in het licht wandelen. Het is een wandel van zelfverloochening, door de liefde tot stand gekomen, dat opziet naar Hem. Ook al zou ik naar lichaam en geest gezond en sterk zijn, toch kan ik alleen in mijn afhankelijkheid en zwakheid de kracht van God ervaren (2Kor. 12:7-9). En laten wij Hem, in het volgen van deze smalle weg, trouw blijven. Matteüs 7:14 ‘…want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt.’ Alleen dan kan de Heilige Geest het verstand vervullen met de gedachten van God waardoor wij kunnen wandelen overeenkomstig Zijn wil.

En nu komt satan met het venster van de liefde. Hij laat u eerst iets zien om u vervolgens tot daden aan te sporen. In mijn boek De Bijbel aan het Woord heb ik dat de dialectische methode genoemd. De satan kan u met de volgende zinnen beïnvloeden. “Liefde vormt toch de essentie van Gods karakter? De liefde is toch verdraagzaam?”

Luister niet naar satan, maar luister naar het Woord van God!
- De heiligheid en rechtvaardigheid van God horen ook bij de essentie van Gods karakter. Inderdaad staat er dat God liefde is, maar er staat in de Bijbel ook dat God heilig is. Romeinen 1:18 ‘Want toorn van God openbaart zich over alle ongerechtigheid en goddeloosheid der mensen.’ God kan ook toornen. Hierbij wil ik u ook wijzen op de noodzakelijkheid om vooraf de Bijbelse begrippen, zoals ‘liefde’; etc, helder en eenduidig te definiëren. De liefde waarover wij hier spreken is de ‘agap訒, de kennende, Goddelijke liefde.
- Het is ongehoorzaamheid aan God wanneer wij de ‘liefde’ een plaats geven die haar niet toekomt. Onze wil (ons denken in afhankelijkheid aan Hem), heiliging en gehoorzaamheid zijn de bepalende factoren om tot de juiste inzichten te komen. Johannes 14:21 ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.’; 1 Korinthiërs 13:6-13 ‘Zij (de liefde) is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij… Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ De ‘ongerechtigheid’ staat tegenover de ‘waarheid’. Dit Bijbelgedeelte spreekt niet primair over de liefde die wij dienen te gehoorzamen, maar spreekt over de ‘geloofswaarheid’. De liefde is de dienaar van de waarheid. Het is de ‘gezonde’ leer als fundament waarop de liefde tot uiting kán en móet komen.
- De liefde dienen wij niet gelijk te stellen aan verdraagzaamheid of tolerantie. De liefde dringt ons om de waarheid te verkondigen. En dat kan wel eens pijnlijk zijn. Paulus wenst de mensen in 2 Korinthiërs 11:3-4 te corrigeren als een liefhebbende vader. Galaten 1:7-8 ‘…al zouden wij of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt’; Galaten 4:16 ‘Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?’

Wij kunnen u een voorbeeld geven van de verwoestende gevolgen door het openen van dit venster. Denk maar eens aan het accepteren van een homorelatie in liefde en trouw.
We dienen de liefde niet tot norm te stellen, maar Gods Woord.
Zou God het gegeven in Leviticus 20:13 tolereren als de betrokkenen dit op basis van liefde en genegenheid gedaan zouden hebben? Gods Woord schrijft regels voor over heiligheid en zuiverheid. Elkaar niets voorschrijven is niet de lijn van de Bijbel.
Zonde blijft zonde, wat ook de achtergrond (zaken zoals tempelprostitutie, etc.) of motivatie (liefde, etc.) is. Het gaat in Leviticus 18:20-22 gewoon over de ‘relatie’ zelf. Dat keurt God af. God keurt deze relatie af omdat het niet naar het Woord is. Het Woord waarin de ‘liefde’ een specifieke eigen plaats heeft gekregen.

Door het openen van dit venster wordt deze ‘liefde’ dominant en zal het een karakter krijgen dat onverdraagzaam is tegenover hen die naar Zijn Woord willen wandelen.

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van
De Bijbel aan het Woord, een actueel handboek bij de Bijbel.