Verlossing en megarampen

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Verlossing en megarampenProfetie in de Bijbel houdt meer in dan boodschappen over de nabije of verre toekomst. Ook de geschiedenis van Israël, levens van bijbelse personen, gebeurtenissen en psalmen, hebben profetische aspecten. Rampen en oordelen zijn tegelijk ernstige waarschuwingen. Jezus zei na twee betrekkelijk kleine rampen in Jeruzalem: ‘…als jullie je niet bekeren, zullen jullie net zo omkomen’ (Lucas 13:3,5). Oordeelsprofetieën zijn voorwaardelijk want de Heer zegt: ‘Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar bekeert zich dit volk waarover Ik een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen’ (Jeremia 18:7,8). Er is nog hoop voor ons land. Tenminste, als wij ons diep verootmoedigen en Nederland zich bekeert. Na de oordeelsprofetie van Jona, bekeerde Nineve zich en werd gered!De verlossing van Israël

Als de HERE Israël verlost, gaat dat vaak gepaard met wereldwijde
megarampen.

• Israël’s exodus uit Egypte vond plaats, onder de beschutting van enorme rampen, die over Egypte en over de hele wereld kwamen.

• De eindtijdrampen (Openbaring 6-19) houden verband met de verlossing van Israël. Want Jeruzalem wordt verlost door de komst van de Heer op de Olijfberg. Tegelijk komen er ontzettende natuurverschijnselen (zie Zacharia 14:1-7).

• In Habakuk 3 staat een megaramp. Een zeer zware aardbeving, epidemieën, overstromingen, oorlogen en een zonsverduistering. Wat is er aan de hand? ‘Gij trekt uit tot redding van uw volk’ (3:13). Waarom? Vanwege een ander volk ‘dat met benden ons (Israël) aanvalt’ (3:16).

• Als Gog met zijn bondgenoten Israël binnenvalt (Ezechiël 38 en 39), treedt de HERE op. Een zware aardbeving en een zeebeving (tsunami) waarvan ‘alle mensen die op aarde leven’ (38:20) de gevolgen ondervinden. Veel bijbeluitleggers zien in Gog het huidige Rusland. Momenteel bemoeit Rusland zich weer intensief met het Midden-Oosten. Iran wordt geholpen bij de ontwikkeling van een nucleair programma, dus met kernwapens. Syrië en de Palestijnen krijgen gevaarlijk wapentuig. Wat deed Gogs president Poetin onlangs in Israël?

• In Psalm 18 dankt David voor zijn verlossing. Deze psalm stijgt profetisch uit boven de verlossing van David. Het gaat ook over de verlossing van Israël. Ook hier is sprake van een wereldwijde megaramp: ‘Toen dreunde en beefde de aarde; verterend vuur; hagel en vurige kolen; bliksems en donder’ (18:8, 9,13,14).

• De aliya (terugkeer) van het Joodse volk in onze tijd, zal groter zijn dan de exodus uit Egypte. Zie Jeremia 16:14ev. Vissers en jagers zullen het Joodse volk uit het Noorderland en uit alle landen waar Joden zijn, terugbrengen. De uittocht uit Egypte vond plaats onder geweldige natuurrampen. Dus de komende aliya ook!Er staat de wereld dus nog wat te wachten!De verlossing van de ‘vromen’

Lot en Noach zijn profetische voorbeelden voor de eindtijd. Petrus haalt Noach, ‘de prediker der gerechtigheid’ en Lot ‘die zwaar te lijden had onder het losbandige’ leven in Sodom, aan, als beelden van de Gemeente en van onze verlossing: ‘Dan weet de Here de vromen uit de verzoeking te verlossen’ (2 Petrus 2:4-9). Noach overleefde een megaramp, de zondvloed. Lot werd op het nippertje uit het brandende Sodom gered. ‘Zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen’ (Lucas 17) waarschuwt Jezus. Als in de dagen van Lot en Noach. ‘Ze aten, zij dronken, zij huwden en zij werden ten huwelijk genomen… zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden’ (Lucas 17:27,28). Niets mis met deze bezigheden. Wat was er dan, behalve de grote zondigheid, mis in die dagen vlak voor de grote rampen? Ondanks alle waarschuwingen gingen de mensen gewoon door. Geen inkeer, geen roepen tot de Heer en vasten, zoals in Nineve gebeurde. Precies zoals de situatie in onze tijd. Alleen de ‘vromen’, Noach en zijn gezin en Lot met zijn twee dochters werden gered. Zorg dat u bij die ‘vromen’ hoort!Verlossing en rampen

We leven in de tijd van het herstel van Israël. De machten van deze wereld maken één anti-Israël front tegen Gods herstelplan. De snelste weg naar een wereldwijde megaramp! Maar, Petrus wijst een weg: ‘de Here weet de vromen te verlossen’. ‘IK ben de Weg’ zegt de Here Jezus. We moeten
ons echter goed realiseren dat waarschuwende oordelen en megarampen die verlossingen zullen vergezellen. Het is onze zaak waakzaam te zijn en onze plicht, de wereld te waarschuwen.Jan van Barneveld