Verwachten wij een wereldwijde opwekking?

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 3
DE VERWACHTING VAN EEN WERELDWIJDE OPWEKKING IN DE EINDTIJD IS EEN STEEDS WEER TERUGKEREND FENOMEEN. OPWEKKING PREDIKERS DOEN VAN HUN VISIE SOMS LUID SPREKEN EN ER VERSCHIJNEN BOEKEN OVER. IS ER OOK GROND VOOR IN DE BIJBELSE TOEKOMSTVERWACHTING?

Als je het leest word je er blij van. Zou het waar zijn? Komt er een wereldwijde opwekking? Het wordt soms ook zo stellig beweerd, soms met de kracht van profetie. Onder de titel "Er is een wereldwijde opwekking op komst!" schrijft ene Charles S. Price ook zo stellig. Hij zegt: "In mijn hart word ik er voortdurend meer van overtuigd, dat wij aan de vooravond staan van één van de grootste opwekkingen van de tegenwoordige tijd. Ik geloof dat dorpen zullen schudden en steden zullen wankelen onder de uitstorting van de kracht van de Heilige Geest". Dat klinkt op z'n minst bemoedigend en men is geneigd zich daar van alles bij voor te stellen.

De opwekkingsprediker Tommy Hicks verhaalt van een visioen, dat hij had op 25 juli 1961 en dat hem tot drie keer toe dezelfde imponerende beelden toonde. Hij zag de hele aarde en uit de hemel kwamen donderslagen en bliksemschichten met een stem daarbij als die van God. In een uitvoerige beschrijving van het visioen ziet hij een wereldwijde opwekking van de Gemeente met gaven, krachten, wonderen en tekenen.

Sprekend over een opwekking in de historische kerken, zei Smith Wigglesworth in 1936: "Vijftig jaar zal de pinksterbeweging een aparte, buiten de historische kerken staande beweging zijn. Daarna zal de pinksterbeweging als beweging van de Geest doordringen in alle kerken. Dat zal worden als een uitslaande brand, waarbij vergeleken de pinksterbeweging tot dan toe maar een klein vuurtje zal blijken te zijn".

Dichter bij huis waren er ook in de afgelopen decennia 'profetieën' over opwekkingen, zoals deze: "Thans wil ik u een geheimenis openbaren: In het jaar 1970 zal er in Den Haag een opwekking uitbreken, die zo groot zal zijn, dat de grootste zaal van deze stad te klein zal zijn om de mensenmenigte te bevatten".

Zeker, de afgelopen tientallen jaren is er veel gesproken en geschreven over het thema 'opwekking'. Dit alles verraadt een diep verlangen naar herleving van de kerk, naar vernieuwing van verstarde en versteende kerkelijke vormen, naar een léven uit en een beleven van het geloof. Iedere generatie kent dezelfde vragen en problemen als het gaat om de beleving van het geloof. Iedere generatie heeft per definitie dan ook een opwekking nodig.

Opwekking is een herleving van het geloof, zodat het geloof méér wordt dan alleen een verstandelijk onderschrijven van een aantal fundamentele waarheden. Opwekking - dat is een bijzondere werking van de Heilige Geest - bewerkt, dat het geloof zich verdiept en zich meer verinnerlijkt. Het wordt van 'belijden' veel meer een 'beleven'. Wie zou dat niet verlangen voor zichzelf, zowel als voor de kerk als geheel. Dat verlangen is dan ook geheel gerechtvaardigd; ze is bijbels en komt voort uit een honger en een dorst naar de werkelijkheid van de Heilige Geest in het leven van de christen.

Toch vraagt het spreken en het profeteren over een 'wereldwijde' opwekking om een bijbels-kritische benadering. De wereld is een dorp geworden in onze tijd. We kennen onze wereld vandaag van de satellietfoto's als een blauw-witte knikker in het heelal. We bespieden de oppervlakte van de aarde met grote camera's vanuit de ruimte, zodat elk detail ervan in kaart kan worden gebracht. We zijn gaan spreken en denken over onze wereld vanuit een afstandelijke positie. We hebben het over 'global economy' alsof de wereld inderdaad tot een dorp is geworden. Dit denken en spreken is ook tot in de kerk doorgedrongen. We kregen de Wereldraad van Kerken, de World Evangelical Fellowship en tal van andere kerkelijke en para-kerkelijke wereldorganisaties. De hele wereld is ons domein geworden. In deze ontwikkeling is het te verstaan dat binnen kerk en kring ook over 'een wereldwijde opwekking' wordt gesproken. Maar kunnen we wel zó spreken? Moeten we niet veel meer kijken naar de profetie, als het gaat om de hele wereld. Geeft de profetie wel grond voor de verwachting van een wereldwijde opwekking in de eindtijd?

De Eindtijd
Veel spreken over opwekking ontbeert een visie op de eindtijd en is per definitie te optimistisch over deze wereld en haar eindigheid. Het is van groot belang dé tijd te verstaan en niet voorbij te gaan aan de tekenen van de tijd, die Gods handelen aankondigen ten aanzien van Wederkomst.

Spreken over een wereldwijde opwekking moet niet gedaan worden vanuit een individueel verlangen ernaar, maar vanuit een bijbelse visie erop. In het licht van de eindtijd en de tekenen daarvan kan er geen sprake zijn van een 'wereldwijde' opwekking. Er is geen profetie der Schrift die hieraan enige grond geeft. Integendeel, in de eindtijd is het verval kenmerk voor de kerk. De Schrift laat zien dat de wetteloosheid de overhand krijgt en de liefde van de meesten zal verkillen. De Here Jezus stelt zelfs de vraag: "Zal er in die dagen nog wel geloof gevonden worden?" (Luc. 18:8). Een verkeerde verwachting kan ook verblindend werken, zodat men de realiteit niet meer in het juiste bijbelse perspectief kan zien. Heeft men de verwachting van een wereldwijde opwekking dan is er weinig ruimte voor tekenen, die juist het tegendeel laten zien.

Wereldwijde namaak opwekking
Er komt zeker een soort van opwekking in de eindtijd, die wereldwijde vormen aan zal nemen! Een wereldwijde opwekking, maar een opwekking die door 'een andere geest', de geest van de antichrist wordt geïnspireerd. Er zal wereldwijd een gebedsbeweging op gang komen (Openb. 13:8). Er zullen wonderen en tekenen geschieden, zoals de wereld dat nog nooit eerder zag (Openb. 13:13-14) en de hele wereld zal versteld staan. Men wordt verleid, juist ook vanwege de aantrekkelijkheid van de hoofdpersoon in dit drama. Hij lijkt op het Lam! Hij lijkt op de Here Jezus Christus. De televisie zal hem aan de wereld tonen en men zal zich over hem verbazen en hem nalopen. Zijn woorden zijn meeslepend en krachtig. Hij wordt de bron van inspiratie in moeilijke tijden. Zijn spreken is verre van zouteloos, alleen.. .men hoort niet dat zijn woorden satanisch(!) zijn. Hij spreekt als de draak! (Openb. 13:11). Maar omdat men het Woord Gods niet meer kent - de Bijbel is steeds meer onder het stof geraakt - hoort men het niet. Het is een demonische prediking en heel de wereld hangt aan zijn lippen. Men zal denken aan een wereldwijde opwekking, maar het is het tegendeel ervan. Wat een drama! Wie echter het profetisch Woord serieus wil nemen houdt met dit toekomstige drama ernstig rekening.

Wat mogen we wel hopen?
Opwekking is een geweldige zegen voor elke christen en voor elke gemeente. Deze eeuw heeft heel wat opwekkingen te zien gegeven. De grote opwekking van Wales ging als golven over de hele wereld tot in het Verre Oosten toe. De beschrijvingen die er zijn in verschillende landen ontroeren en verheugen het hart van elke gelovige. Men komt ervan onder de indruk en men krijgt een diep verlangen naar diezelfde rijke, volle zegen. Steeds weer lezen we in de opwekkingsgeschiedenis over de kenmerken van een diepe overtuiging van zonde, van belijdenis van de zonden en de bevrijding daarna. "In 1905" - zo schrijft prof. Dr. Edwin Orr in één van zijn boeken over opwekking -"waren de straten van Kopenhagen gevuld met de echo's van evangelische opwekkingsliederen. Daar en in andere steden van Denemarken marcheerden grote groepen van zingende en getuigende christenen". Deze en soortgelijke verhalen zijn bekend. Ook de wonderen en tekenen die de Here doet in dagen van opwekking zijn legio. De bekende prof. Dr. Bong Ho-Son uit Korea - hij studeerde destijds aan de VU in Amsterdam - vertelde mij over de opwekking in Korea. In die dagen werd zijn veertien jarig dochtertje op weg naar Nederland voor een ernstige hartoperatie op de vliegreis wonderbaar genezen. Hier kon men alleen maar een gezond hart vaststellen.

In dagen van opwekking blijkt het opnieuw waar te zijn, dat voor onze God niets te wonderlijk is.

Vertel het aan anderen
Wij mogen ook voor vandaag een persoonlijke opwekking verwachten als we ons geloof serieus nemen, de Here Zelf serieus nemen en Zijn Woord serieus nemen. Die opwekking mogen we ook verwachten voor onze eigen plaatselijke kerk. Laten we ernstig bidden voor onze dominees en voorgangers, zodat ook zij gaan zien dat bij God alles mogelijk is. Vertel de dominee over de mogelijkheid van een opwekking, vertel hem historische opwekkingsgebeurtenissen. Vertel deze dingen ook aan de andere kerkmensen. Niet zo zeer de genezingen en andere wonderen, maar vooral de bekeringen en de hartsveranderingen van mensen. In de opwekking wordt een mens immers vooral aan eigen zonden en falen ontdekt. Worden die beleden en weggedaan dan komt er vergeving, verzoening en genezing. Gebroken huwelijken worden hersteld, gebroken familierelaties worden geheeld. Ouders en kinderen komen weer tot elkaar. Kinderen onderling ruimen hun veten en twisten op en er komt blijdschap na jaren van verdriet. Opwekking is het heerlijkste wat de Here ons geven kan.

Lees erover, jaag ernaar, bid ervoor, vertel de verhalen door, zodat ook anderen honger en dorst krijgen naar de levende God en het levende water van de Heilige Geest. Ook in deze eindtijd, wanneer de grote namaak-opwekking van de antichrist in het verschiet ligt, wil de Here nog grote dingen onder ons doen.
Dan mogen wij een opwekking verwachten.

Feike ter Velde