Vier boodschappen uit het kistje van Jakobus

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
Jakobus, zoon van Jozef, broer van Jezus, is de vertaling van de Aramese inscriptie op het ossuarium (knekelkist) dat onlangs in Israël boven water is gekomen. Een internationaal gezelschap van wetenschappers heeft zich op dat kistje geworpen. Israëlische geologen en archeologen, een Franse kenner van oud-Israëlitische handschriften, Amerikaanse en Nederlandse geleerden hebben ieder op het eigen vakgebied onderzoek gedaan. Ze zijn het eens over het feit dat èn het kistje èn de inscriptie echt zijn en omstreeks 63 na Chr. dateren. Dit kalkstenen kistje is inderdaad het ossuarium van Jakobus de Rechtvaardige: De Jakobus van De brief van Jakobus, die door Paulus de broeder des Heren, wordt genoemd (Galaten 1:19). Deze Jakobus is in 62 na Christus gestenigd. Eén van de weinige vondsten uit die tijd is een grafkist van de hogepriester Kajafas, die in 1990 is ontdekt. Nu hebben we dan het knekelkistje van Jakobus met de naam van de Here Jezus erop. Wat is er zo belangrijk aan deze vondst? Gaat er een teken van de HERE God vanuit?

Jakobus in een hoofdrol
Het gaat niet om Jakobus de apostel. Die is door Herodus vermoord (zie Hand. 12:2). Dit is Jakobus, de broeder des Heren. Deze Jakobus was één van de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Samen met Johannes en Petrus (zie Gal. 2:9). Maar Jakobus speelde duidelijk een hoofdrol. We zien dat tijdens de grote vergadering van de gemeente in Jeruzalem. Er was verschil van mening over het al dan niet besnijden van de gelovigen-uit-de-volken. Het is Jakobus die het eindbesluit formuleert en dan een belangrijke profetie uitspreekt over de toekomst van de gemeente en Israël. U leest dit in Handelingen 15. Als Petrus bevrijd wordt uit de gevangenis zegt hij: Bericht dit aan Jakobus en de broeders. Als Paulus Jeruzalem bezoekt meldt hij zich bij Jakobus. Petrus in Antiochië verbroedert zich met de gelovigen-uit-de-heidenen, maar als hij vreest dat Jakobus erachter komt dat hij met niet-Joden aan tafel zit, trekt hij zich schielijk terug (zie Gal. 2:11-14). De Here Jezus is zelfs apart verschenen aan Jakobus (1 Cor. 15:7). Een zeer belangrijk man in de eerste gemeente! Hij stond bekend om zijn getrouwheid aan de Torah en had de leiding van de gemeente in Jeruzalem. Deze bijna-eindtijd is vol tekenen van de Here God. Welke boodschappen zouden er nu van deze vondst van het kistje van Jakobus uitgaan?

1. Geen Mariologie
Er is een aantal RK dogma's over Maria: Maria als moeder Gods, Maria als maagd, de onbevlekte ontvangenis van Maria en de hemelvaart van Maria. Daarbij komt nog de verering en het aanroepen van Maria als medeverlosseres en middelares. Zij heeft ook de titels Koningin van de hemel, en Vrouwe der volken, gekregen. Deze laatste titel maakt Maria gekoppeld aan de blauwe vlag met de kring van 12 sterren, Maria koningin van Europa, van de EU! (Overigens, die vrouw met de 12 sterren uit Openbaring 12 is niet Maria maar Israël en daarom staat de mariologie haaks op het herstel van Israël in onze tijd. Volgens deze serie dogma's, titels en leringen kan Maria geen broers of zusters hebben. Jakobus, Jozef, Judas en Simon (zie Matt. 13:55) zijn volgens de RK uitleg geen broers maar neven van de Here Jezus. Wel, de combinatie van vader en broer, in de inscriptie op de knekelkist van Jakobus sluit uit dat Jakobus een neef van de Here Jezus was. Er gaat van deze vondst een teken en een ernstige waarschuwing uit naar veel RK gelovigen die de Here Jezus van harte liefhebben. Immers de mariologie gaat buiten en tegen het geopenbaarde Woord van God in en dreigt in deze bijna-eindtijd fatale gevolgen te hebben. Immers de antichrist zal gretig gebruik maken van deze dwaling. Bovendien, de Here God geeft Zijn eer aan geen ander, ook niet aan Maria! Nog één opmerking: Toen Mozes en Elia op de berg met Jezus spraken, wilde Petrus tenten maken, voor elk van hen. Maar Mozes en Elia verdwenen weer, en zij zagen Jezus alleen!

2. Terug naar de Bijbel
De vondst van het kistje van Jakobus is een duidelijk en wetenschappelijk bewijs van de authenticiteit van het Nieuwe Testament. De waarheid van de Schrift wordt weer eens krachtig benadrukt. Archeologie bevestigt de Schrift en omgekeerd. Deze boodschap gaat uit naar allen die de Bijbel degraderen tot verhalen of tot vrome ideeën en gedachten van mensen over God. In onze tijd zet de God van Israël een historisch stempel op de Schrift door Zijn trouw aan Israël, zoals het zich voltrekt vanuit het profetische Woord. Nu zet de HERE een archeologisch stempel op de Schrift door de vondst van dit kistje.

3. Kom op Israël!
De meeste Israëli's hebben veel belangstelling voor archeologie. Velen van hen zijn enthousiaste amateurarcheologen. Gretig graven zij in de grond van het land dat de HERE hen heeft gegeven, op zoek naar hun wortels. Nu komt ineens de naam Yeshua uit het verleden opduiken. Op een wijze die precies overeenkomt met de overlevering van het Nieuwe Testament. De Joodse traditie kent meerdere messiassen: De Messias Zoon van David en de Messias Zoon van Jozef. Een koning-Messias en een lijdende Messias. Steeds meer wordt Israël geconfronteerd met Yeshua, de gekomen Messias ben Joseph en de komende Messias ben-David! Het is niet voor niets dat het Israëlische dagblad Ha' aretz op 27.10.2002 in een overigens zeer interessant artikel deze vondst een beetje bagatelliseert door te schrijven: Als deze Jakobus inderdaad de broer is van de Jezus van het Nieuwe Testament… ofschoon dit punt waarschijnlijk onopgelost zal blijven. Bovendien probeert Ha'aretz deze vondst te zetten naast de zeer twijfelachtige lijkwade van Turijn, waarvan bewezen is dat deze ergens uit de 13e eeuw stamt. Het kistje van Jakobus is weer een belangrijk signaal van de HERE naar Zijn eigen volk. Het komt allemaal wel erg dichtbij voor Israël.

4. Leve de Torah
Jakobus was de leider van de eerste gemeente in Jeruzalem. Hij werd Jakobus de Rechtvaardige genoemd. Hij was een zeer wetgetrouwe Jood. Hij was de man van het geloof met de werken. Geloof zonder werken werkt niets uit (Jakobus 2:14-26). Hij zegt: Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt is schuldig geworden aan alle geboden (Jakobus 2:10). Vanuit zijn knekelkistje roept hij in het bijzonder de evangelische christenen toe: "Denk om de koninklijke wet! Jullie hebt je teveel vrijgemaakt van Gods heilige Torah. Daarom is het bij jullie vaak zo'n vrijgevochten bende. Willen jullie ooit nog een opwekking meemaken voordat mijn en jullie Heer terugkomt, dan moeten jullie je eerst maar eens goed gaan gedragen".

Er gaan dringende boodschappen uit van deze vondst van het kistje van Jakobus. Wie een oor heeft die hore… en als we goed luisteren kunnen we nog veel meer horen.

Jan van Barneveld