Vijf monumenten van Gods Hand

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 1
Vijf monumenten van Gods HandDe Bijbel is een wonderlijk mooie schepping van God. Het Woord van God! Heden, verleden en toekomst zijn in de Bijbel te vinden. Profetie uit de Schrift is 100% betrouwbaar. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies zoals Hij voorzegd heeft. In onze tijd is de bijbelse profetie buitengewoon actueel. We noemen vijf ‘monumenten van God’
Bij sommige profetieën kunnen we zelfs een jaartal zetten. Dat zijn heilige monumenten van het handelen van God in onze geschiedenis. We moeten goed op dat profetische woord letten (2Petrus1:19). Het geeft ons inzicht in de tijd waarin we leven, blijde hoop op de komst van de Here Jezus en is wegwijzer in deze donkere tijd.

We noemen vijf monumenten die Gods hand in onze tijd heeft neergezet:1. 1948.

De staat Israël opgericht.


‘Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weer oprichten’ (Handelingen 15:16). Koning David (ca.1100-970 v. Chr.) heeft Israël ongeveer 3000 jaar geleden op de politieke wereldkaart gezet. Eeuwenlang was er van die ‘hut van David’ niets meer te zien. In 1948 heeft de V.N. Israël erkend en is God begonnen die ‘vervallen hut’ weer overeind te zetten. Een mijlpaal op de weg naar het komende Koninkrijk van Messias Jezus!2. 1967.

De Zesdaagse Oorlog


Israël heroverde in zes dagen Oost-Jeruzalem en de Westbank (het bijbelse
Judea en Samaria) op Jordanië en Gaza op Egypte. Na meer dan 18 eeuwen waren het hart van het bijbelse Israël, de ‘bergen van Israël’ en de Tempelberg weer in Joodse handen. Profetieën:

‘Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld zijn’ (Lucas 21:24).

Nu leven we aan het einde van de ‘tijden van de heidenen’. De tijd van Israël staat voor de deur. Onze onrustige tijd is een overgangsperiode naar het Vrederijk van Koning Jezus.

‘Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël… Ik zal de mensen op u talrijk maken: Het hele huis Israël’ (Ezechiël 36:8-11).

Ondanks alle strijd om die gebieden en de druk van de hele wereld om de Westbank aan de Palestijnen te geven, zal ook dit profetische Woord bevestigd worden.3. 1969/1970.

Plotselinge opkomst van de messiaans Joodse beweging


Voor 1969 waren er niet veel Joodse mensen die Jesjoea als Messias erkenden. Maar de messiaans Joodse beweging is sinds 1969 enorm gegroeid. Jezus zegt in zijn rede over de eindtijd:

‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout al zacht wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is’ (Mattheüs 24:32).

De vijgenboom is Israël. Een eerste teken van het geestelijk herstel, zijn de messiaanse Joden. Dus de zomer, het einde en de Koning, zijn nabij.4. 1989/1990.

De val van het Russische communistische rijk


Vóór 1989 was het voor Russische Joden bijna onmogelijk om naar Israël te gaan. De communistische machthebbers weigerden te luisteren naar de oproep van de God van Israël: ‘Laat mijn volk gaan!’ Middenin een profetie over de terugkeer van het Joodse volk sprak God een machtswoord:

‘Ik zeg tot het Noorden: GEEF!’ (Jesaja43:6).

Het machtige communistische rijk stortte in 1990 in. Intussen zijn er al 1,2 miljoen Joden uit Rusland teruggekeerd. Binnenkort volgen er meer!5. 1984/1991.

Ethiopische Joden


Begin tachtiger jaren heersten er hongersnoden in Ethiopië. Tot ieders verrassing doken er ongeveer 8000 vluchtelingen op in een kamp in Soedan. ‘Zwarte’ Joden die in de binnen- landen van Ethiopië, bijna 3000 jaar, hun Joodse identiteit hadden vastgehouden. De Amerikaanse president bemiddelde. Operatie Mozes bracht hen in 1984 in Israël. In Jesaja 11 staat ‘dat de HERE wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in… Ethiopië’.

Dat gebeurde in 1991 met Operatie Salomo, toen er nog 15.000 Ethiopische Joden werden bevrijd. De losprijs was $ 35 miljoen. Weer bemiddelde een Amerikaanse president.Binnenkort zal de HERE meer profetische monumenten van zijn macht neerzetten! Uw gebeden spelen daarbij een grote rol.Jan van Barneveld