Vijf tekens uit Israël

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5
De Bijbel en het leven zijn vol van tekenen en waarschuwingen van de Here God. Er zijn tekenen van de tijd en aanwijzingen voor ons persoonlijke leven. Hoe komt het toch dat er, ook door veel christenen, niet gelet wordt op de signalen en tekenen die de Almachtige geeft? Overigens is er ook nu helaas weinig nieuws onder de zon. Immers Elihu zei al een paar duizend jaren geleden: ‘Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op’ (Job 33:14). Er is wel een oorzaak aan te wijzen. Immers wat een mens niet weet, kan hij ook niet zien. En wat hij niet ziet, kan hij ook niet begrijpen. Wat moeten we dan ‘weten’? De tekenen van de Here God die vermeld staan in het Woord van God. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Het gebrek aan kennis van het Woord ook wat betreft de tekenen van de tijd, richt ons te gronde! Tweemaal vroegen de Farizeeërs een teken van de Here Jezus. Ze kregen geen ander teken dan dat van ‘Jona de profeet’ (Matt. 12:39 en 16:4). Hoe konden ze van Jona weten? Uit de Schrift! Het teken was de opstanding van de Here Jezus na drie dagen en nachten en het Woord was het boek Jona uit de Bijbel. De rijke man van het verhaal uit Lucas 16 had vijf broers. Hij dacht dat zijn broers wel tot bekering zouden komen door een machtig teken, namelijk de opwekking van Lazarus uit de doden. Maar Jezus zei: ‘Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen’ (Lucas 16:31). Het Woord van God staat vol tekenen. Onze tijd is vol van tekenen van de eindtijd. Maar alleen Woord én teken overtuigen door de overtuigingskracht van de Heilige Geest.

Voorbeelden van woord en teken
Het belangrijkste en duidelijkste teken van de tijd is Israël. Gods handelen met en voor Zijn volk in onze dagen is voorzegd door veel profeten. Een groot aantal profetieën is op exacte wijze vervuld en veel andere profetieën staan op het punt vervuld te worden. Die tekenen geven niet alleen aan ‘hoe laat het is op Gods klok’. Ze houden ook ernstige waarschuwingen in voor ons als Gemeente van Christus, voor de leiders en machthebbers van deze wereld en voor de hele samenleving. Voordat we een aantal van deze Israël-tekenen kort bespreken, geven we een paar bijbelse voorbeelden:
• God waarschuwde Farao door tekenen (waarschuwende oordelen) en door het Woord van God dat Mozes hem bracht.
• God waarschuwde de machthebbers Nebukadnezar en Darius door tekenen van Zijn macht en alwetendheid en door het Woord, dat Daniël hen bracht. Zij luisterden min of meer en prezen God als de Allerhoogste (Daniël 4:2,3 en 6:27).
• Jona was een teken voor de inwoners van Nineveh (Lucas 11:30) en zij bekeerden zich op het Woord dat hij namens God bracht.
• De profeten Jesaja en Ezechiël brachten het Woord en waren tegelijk tekenen van God voor het volk Israël.
Woord en teken gaan dus samen.

Israël als teken
Tegen het aanbreken van de eindtijd geeft God in Zijn genade steeds meer waarschuwende tekenen. De Gemeente van Christus dient die tekenen te verstaan en profetisch door te geven. Een aantal tekenen die van Gods handelen met Israël uitgaan zijn:
- Het herstel van het land. ‘Voor een doorn zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden’ (Jesaja 55:13). Dit teken, dat voor iedereen zichtbaar is, laat zien dat de HERE de landkwestie zeer serieus neemt. Het is niet voor niets dat het oordeel over de volken o.a. gaat over het ‘verdelen van het land’ (Joël 3:2b). Niet alleen het herstel van het land, maar ook de terugkeer van het Joodse volk hoort bij dit machtige teken. De tegenstand van de wereld, van de VN en de EU en het streven naar een Palestijnse staat roepen de Toorn van de God van Israël op. De zogenaamde ‘Routekaart' van de G4 (VN, EU, Rusland en de VS) die tot een Palestijnse staat moet leiden, voert de wereld naar de afgrond. Bidt dat God het verhindert. Hij kan de G4 in verwarring brengen. Waarschuw onze politici!
- De wederkomst. Gods handelen met Israël is een heerlijk teken van hoop. Hoop voor Israël, want de Verlosser komt. Hoop voor ons, want de Here Jezus Zelf bemoedigt ons. Daarom ‘heffen we onze hoofden omhoog want onze verlossing genaakt’ (Lucas 21:28). Maar tegelijk klinkt de ernstige oproep: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Marcus 1:14). Bekeert u voordat het te laat is!!
- Oorlogen en oordelen. ‘Oorlogen en geruchten van oorlogen’ is een algemeen teken van de eindtijd dat door de Here Jezus wordt genoemd. In verband met Israël worden er ook oorlogen voorzegd. Voor een deel zijn die oorlogen ook waarschuwende oordelen. In 1948, tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, leden de Islamitische buren van Israël een grote nederlaag. God waarschuwde de Islam. In 1967, de ‘Zesdaagse Oorlog’, was dat nog duidelijker. Jeruzalem werd bevrijd en velen zagen dit als begin van de vervulling, van wat Jezus in zijn eindtijdrede zei: ‘Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld zijn’ (Lucas 21:24). De voorzegde oorlog om Jeruzalem werpt al jaren zijn schaduwen vooruit. Het ingrijpen van God in die oorlog zal indrukwekkend zijn en het aanzien van de aarde veranderen. De oorlog van Gog, de vorst uit het Noorden, kan elk moment losbreken. Nu nog waarschuwt de HERE door allerlei rampen zoals die ook over ons volk komen. Nu nog zegt het Woord tegen de machthebbers van de aarde: ‘Kust de Zoon opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn’ (Psalm 2:12). We weten dat de tijd kort is. De Toorn van de HERE is al opgewekt door wat Zijn oogappel, Israël wordt aangedaan en door het grote onrecht dat op Gods aarde heerst.
- Toenemend antisemitisme. In de eindtijd zullen leugengeesten over de mensen komen. Paulus spreekt hierover (2 Tess. 2:11) en in Openbaring 16 lezen we over ‘geesten van duivelen’ die de wereldleiders verleiden om naar Harmágeddon te trekken. De geest van het antisemitisme, die nu over de hele wereld trekt, maakt de wereld rijp voor het oordeel. Laten wij getuige zijn, niet alleen van Jezus, die de Waarheid is, maar ook van de waarheid betreffende Israël en het Joodse volk.
- De herbouw van de Tempel. Een volgende fase in Gods verlossingsplan is de herbouw van de Tempel. Men is al een heel eind met de voorbereidingen op weg. Ons blad houdt u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Tempelberg. Deze fase hoort bij het beloofde geestelijke herstel van Israël. Voor de Gemeente van Christus is dit een zeer belangrijk teken dat van Israël uitgaat. Wij zijn hard aan herstel, aan een opwekking toe.

Laten we daar grote ernst mee maken, want Paulus zegt: ‘Want ik heb u aan één man verbonden, om u als een reine maagd voor Christus te stellen’ (2Kor. 11:2). En: ‘Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien’ (Hebr. 12:14). Alleen als de Gemeente van Christus weer waarachtig Tempel van de Heer wordt is er hoop. Zo gaan er veel tekenen en signalen van God uit in onze dagen. Laten we er grote ernst mee maken, want de tijd is kort.

Jan van Barneveld