Volg de Leider!

Jacques Brunt • 86 - 2010 • Uitgave: 8
Verslag Zoeklicht Jongerenweekend | 12-14 februari 2010

Onlangs las ik in de krant dat de Nederlanders het helemaal hebben gehad met de politieke leiders van ons land. Het vertrouwen in hen is nagenoeg verdwenen. Niet zo vreemd als je ziet dat de innerlijke verdeeldheid van het kabinet ‘op de straat’ werd uitgevochten. Een teleurgestelde kiezer was het gevolg. Het afgelopen jongerenweekend hebben we met een enthousiaste groep jongeren nagedacht over het thema ‘Volg de Leider!’. Een belangrijk thema, te meer omdat juist in onze tijd vele mensen - zowel in de wereld als in de christelijke gemeente - het spoor compleet bijster zijn.


Jack Nugter uit Katwijk aan Zee verzorgde een vijftal Bijbelstudies waarin het hoofdthema verder werd uitgewerkt. Na een ruig en godloos leven kwam Nugter in 1988 tot geloof. In oktober 1993, tijdens een zendingsconferentie van New Tribes Mission, riep de Here hem en zijn vrouw voor de zending. Ze gehoorzaamden de roepstem van de Here en doorliepen de training van NTM. Vervolgens hebben zij een aantal jaren in Bolivia gewerkt. Door omstandigheden is in maart 2009 besloten om niet meer terug te gaan naar Bolivia en nu dient Nugter verschillende gemeentes in Nederland.

Openbaring
Op vrijdagavond zijn we gestart met de studie ‘Ken de Vader van de Leider!’. Tijdens deze studie ontdekten we de verschillende manieren hoe de Here God zich aan de mensen openbaart:
1. door Zijn Woord, Psalm 119
2. door Zijn schepping, Romeinen 1:20
3. door Zijn Zoon Jezus Christus, Johannes 14:6
4. door Zijn Heilige Geest, 1 Korintiërs 2:14
5. door Zijn volgelingen, Handelingen 11:26
Deze studie werd - evenals de andere studies - d.m.v. groepsbespreking en kringgebed verder verwerkt. Naast de Bijbelstudie stond de eerste avond in het teken van kennismaking en ontmoeting. De toon voor het weekend was met deze startavond duidelijk gezet.

Discipelschap
‘Geroepen om je Leider te volgen!’ Het thema voor zaterdagochtend was al een appèl op zich. De vraag werd gesteld: ‘Ben jij een gelovige of een discipel?’. Een op het eerste gezicht wat merkwaardige vraag, maar tegelijk wel een legitieme. Veel mensen geven namelijk wel hun hart aan de Here Jezus, maar niet hun leven. Dat houden ze voor zichzelf. Bijbelse kernbegrippen als zelfverloochening, algehele overgave en volledige toewijding klinken hen vreemd in de oren. De Here God daarentegen roept ons op om Hem lief te hebben en Hem te volgen met alles wat in ons is. Het vraagt een keuze in ons leven.

Prijskaartje
Het volgen van de Here Jezus is bepaald niet iets dat je er zo even bij doet, naast je andere activiteiten in het dagelijks leven. Integendeel, er is een prijskaartje aan verbonden. ‘Volgen’ brengt strijd met zich mee. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de gemeente van Kolosse. Hij mag leven voor God en Zijn gemeente en dat is hem lijden waard. Hij is niet meer dan zijn Meester. Hij gaat in het spoor van zijn Heiland. Deze boodschap bepaalde ons direct bij de grote tegenstelling t.o.v. het welvaartsevangelie, dat een goed, rijk en gezond leven predikt! Als het gaat over de nieuwtestamentische gemeente leert de Bijbels dat nergens. Jezus betaalde de prijs voor ons zodat wij weer in gemeenschap kunnen leven met God de Vader. Hij gaf zichzelf om ons te redden van de eeuwige straf. Iets om stil en diep verwonderd over te raken - elke keer weer! De prangende vraag kwam naar ons toe: ‘Wat mag het volgen van de Here Jezus ons kosten?’. Zijn wij bereid om te lijden of om iets op te geven voor het evangelie?

Volharden
Diverse keren komt die oproep vanuit de Bijbel tot ons. Als we het woordenboek openslaan en kijken wat het woord volharden betekent, dan lezen we o.a. ‘alle zeilen bij zetten’, ‘doorbijten’, ‘doorzetten’ en ‘de rit uitzitten’. Het is Paulus zelf die ons oproept tot volharding: ‘U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen’ (Timoteüs 6:11b-12). Vluchten en volharden! Aan de hand van de vier pijlers van de gemeente (Handelingen 2) werden de jongeren praktisch toegerust om te volharden tot het einde:
1. het onderwijs
2. het samenkomen
3. het avondmaal
4. het gebed

Bemoedigend
Al met al was het een geweldige zegen om zo een weekend met jongeren bij elkaar te zijn rondom een open Bijbel. Door de fijne en open sfeer verdween niemand van de jongeren in de anonimiteit. We hebben elkaar bemoedigd, samen gemusiceerd en gezongen. Dankbaarheid vervult ons hart als we terugkijken op dit rijk gezegende jongerenweekend. Het is ons gebed en verlangen dat er een jonge generatie opgroeit die blijmoedig en toegewijd leeft voor Hem die gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Wereldleiders stellen ten diepste teleur, maar wie op deze Leider vertrouwt - onze Here en Heiland - zal niet, nee nooit beschaamd worden.

Jacques Brunt - Jongerenwerker Het Zoeklicht