Vragen - jrg. 75-04

ds. Theo Niemeijer • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 4
Hartelijk dank voor uw antwoord over crematie. Graag wil ik u nog wat vragen over de opstanding van de gelovigen, waarvan het graf reeds geruimd is. In de Bijbel lezen we, dat de graven geopend zullen worden, maar dan kennelijk niet van hen, want zij hebben geen graf meer. Kunt u mij er iets meer over vertellen? (S.P. te H.)

Antwoord:
Het openen van de graven is geen voorwaarde om op te kunnen staan, maar veel meer een getuigenis voor hen, die op aarde achter blijven. Zo had de Here Jezus ook wel vanuit een gesloten graf op kunnen staan. Hij kon immers ook door gesloten deuren bij de discipelen binnenkomen? De steen werd voor Zijn graf weggerold als een getuigenis, zodat de mensen zouden geloven, dat Hij waarlijk opgestaan is! Zo geloven we, dat ook zij, van wie er geen graf meer bestaat bij de opname der gemeente op zullen staan. In 1 Corinthiërs 15:37 lezen we, dat het lichaam van een ontslapen gelovige als een (zaad)korrel in de aarde gezaaid wordt. Deze zaadkorrel verteert, maar daaruit ontstaat het nieuwe leven. Zo gebeurt het ook met het lichaam van een gelovige. Wanneer een gelovige sterft, gaat de ziel rechtstreeks naar de Here Jezus in het paradijs, terwijl het lichaam als een zaadkorrel in de aarde gezaaid wordt. Van dit lichaam blijft op den duur niet veel meer over. Denk hierbij ook maar eens aan de christenen, die voor hun geloof op de brandstapel omgekomen zijn en de christenen die op zee vergaan zijn!
Maar voor de Heer is hun gezaaide lichaam, of dat wat er van over gebleven is (al is het maar een asdeeltje) niet onvindbaar! Wanneer de Here Jezus Zijn gemeente bij de opname der gemeente op komt halen, lezen wein 1 Thessalonicenzen 4:14 dat Hij dan de ontslapen gelovigen met Hem zal wederbrengen. Hun zielen komen met Christus weder om zich met hun, in de aarde gezaaide, lichamen te verenigen, waarmee hun lichamen opgewekt, veranderd en verheerlijkt op zullen staan! En zoals alle uitgesproten zaadkorrels van elkaar verschillen, zo zal dit ook zijn bij de opstanding uit de dood. Ze zullen allemaal verschillend, uniek zijn wanneer ze uit de doden tevoorschijn zullen komen, waarop de dan nog op aarde levende gelovigen veranderd zullen worden om zo met elkaar de Here tegemoet te gaan in de lucht om zo voor altijd bij Hem te mogen zijn. Een prachtig voorbeeld zien we bij Mozes, die 1300 jaar na zijn sterven in heerlijkheid met Christus verscheen. Dertienhonderd jaar 'dood zijn' doet er dan niet meer toe!


In Hebreeën 6:4-6 lees ik dat het onmogelijk is om hen, die afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen, anders zou Christus voor hen opnieuw gekruisigd worden. Wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief daarmee? (H.K. te Z.)

Antwoord:
We moeten dit stukje in zijn verband lezen, dus vanaf 5:11-6:8. U zult dan ontdekken, dat het in dit stukje over christenen gaat die 'traag geworden zijn in het horen' en daardoor in hun geestelijke groei achtergebleven zijn. 'Naar de tijd gerekend hadden het leraars moeten zijn maar ze waren geestelijk onvolwassen gebleven'. Vaste spijs konden ze nog niet verdragen en hadden nog steeds melk nodig. Deze mensen waren niet van hun geloof afgevallen, maar van hun eerste liefde, van hun blijdschap en vruchtdragen enz. Nu laat Gods Woord ons in dit gedeelte duidelijk zien, dat zij niet opnieuw een kind van God kunnen worden, want dat kun je maar één keer. Als dat zou moeten gebeuren, zou Christus inderdaad voor hen 2 keer gekruisigd worden. Nee, voor hen geen bekering, maar een doorstart, een nieuwe overgave aan de Here om hun onvolwassenheid achter te laten en zich naar geestelijke groei uit te strekken.


In Lucas 12:38 staat, dat de Here zal terugkeren tijdens de tweede en derde nachtwake. In Psalm 90:4 staat, dat voor de Here een nachtwake als 1000 jaar is. Wanneer de millenniumwisseling plaatsvindt zou daarmee dus de overgang van de tweede naar de derde nachtwake plaatsvinden en zouden we daarmee ook de Here terug kunnen verwachten? (G.v.d.V. te V.)

Antwoord:
Deze redenering gaat me wel wat kort door de bocht! In vers 40 lezen we: "Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen". Laten we toch ophouden met onze rekensommetjes te maken. In Gods Woord staat letterlijk: 'Het valt niet te berekenen!" Er zijn al zoveel christenen en niet-christenen in de fout gegaan omdat ze zich hebben laten verleiden tot berekeningen. Laatst vroeg iemand me na een seminar-avond naar het tijdstip van de opname der gemeente - of ik geen indicatie kon geven. Ik heb toen gewezen op het vers uit Mattheus: "Terwijl de Bruidegom uitbleef". Eigenlijk had de Here Jezus er al lang moeten zijn, maar Hij blijft uit. Ik had Hem gisteren al verwacht, maar vandaag moeten er nog mensen aan de gemeente toegevoegd worden. Daarom is het belangrijk om Hem niet op een uitgerekende datum, maar juist nu te verwachten!


In Lucas 13:6-9 staat een verhaal over een vijgeboom die drie jaar lang geen vrucht gedragen heeft. Slaat deze drie jaar op de drie-jarige omwandeling van de Here Jezus? Wat betekent de uitdrukking : "Strijdt om in te gaan' in vs. 24 en gaat het in vs. 25-28 over de wederkomst van de Here Jezus, zo ja, welke? (A.V. te B.)

Antwoord:
We lezen in genoemd gedeelte over de Here, die aan de vijgeboom vrucht zocht, maar niet vond. In Mattheus 20:18-20 lezen we hier ook over, waarop de Here Jezus de vijgeboom vervloekt en de boom verdorde. Het gaat hier inderdaad over de periode van drie jaar, waarin de Here Jezus onder zijn volk rondwandelde en vruchten zocht. Hij vond echter hoofdzakelijk uiterlijke vroomheid (bladeren), maar geen vruchten. Als gevolg hiervan is Israël als volk onder Gods oordeel terechtgekomen. Wel heel belangrijk is, dat de vijgeboom tot aan de wortel verdorde (zie Marcus 11:20) en de onvruchtbare vijgeboom niet uitgegraven, maar omgehakt diende te worden. Er bleef dus een wortel achter en volgens Jesaja 6:13 is deze wortel heilig. Vandaag zien we deze wortel weer opnieuw uitlopen en de Here Jezus heeft ons geleerd, dat wanneer dit gaat gebeuren, Zijn wederkomst heel dichtbij is! Verder krijgen we in dit gedeelte te maken met de woorden van de Here Jezus: "Strijdt om in te gaan”. De Here Jezus geeft hier antwoord op een vraag of er weinigen behouden worden?

Hij geeft hierop geen persoonlijk antwoord maar een algemeen antwoord en legt uit, dat het een 'enge poort' is, waardoor we naar binnen moeten gaan. Het is niet een poort waarvoor de mensen zich lopen te verdringen en daarom maar zo weinig binnen komen, nee het is een poort, waardoor je alleen kunt gaan, wanneer je al je eigen bagage achterlaat! Net zo als een kameel die door het oog van een naald (het looppoortje in de grote poort) kan gaan, wanneer al het pakgoed van zijn rug gehaald is! Dat is de grootste strijd voor iemand. Zijn eigen goede werken loslaten en alleen te vertrouwen op het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha! Dit is de moeilijkste strijd voor de mensen, vandaar het strijden om in te gaan! Het Joodse volk bracht zo heel wat bagage mee. Zij waren per slot van rekening dan ook het nageslacht van Abraham. Toch was voor hen de poort ook eng, een poort die je alleen op je knieën kunt passeren en waar ook zij hun meegebrachte, goedbedoelde bagage los moesten laten, anders zouden ze, hoewel ze Joden waren, van Hem te horen krijgen: "Ik weet niet, vanwaar gij zijt".

Zowel bij de wijze en dwaze maagden, als ook bij de zondvloed, maar ook nu weer, hebben we te maken met het moment, waarop de deur gesloten wordt: "Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet vanwaar gij zijt" (vs.25). Vreselijk, wanneer eens de deur gesloten zal worden en blijkt dat we buiten staan omdat we aan de enge poort voorbij gegaan zijn… we wilden geen afstand doen van onze 'bagage'! Dit moment zal voor velen plaatsvinden op het moment, waarop de Here Jezus Zijn gemeente tot zich zal nemen. Voor anderen zal dit moment aanbreken wanneer Hij zichtbaar voor elk oog op de Olijfberg verschijnt. Hoe dan ook, laten we er ernst mee maken, dat ons dit niet zal overkomen. Ga door de knieën, ontdoe u van al uw bagage en leg de lasten en zonden bij het kruis af en ga dan door de enge poort naar binnen, waar we ontvangen worden als Kind van God binnen Zijn familie. Vandaag kan dit nog, morgen kan het voor altijd te laat zijn. Wat is uw keuze?

Theo Niemeijer