Vragen - jrg. 76-04

ds. Theo Niemeijer • 76 - 2000/01 • Uitgave: 4
In Mattheüs 23:37 staat: "Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn...", in Openbaring 18:24 wordt over het bloed van de profeten en heiligen gesproken dat in de stad Babylon gevonden wordt. Zijn Babylon en Jeruzalem één en dezelfde stad of worden hier twee afzonderlijke steden mee bedoeld? (S. te P.)

Antwoord:
In Openbaring 11:8 lezen we een vers, dat met de beantwoording van deze vraag verband houdt: "En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, al waar ook hun Here gekruisigd is" (zie ook Jesaja 1:910).

Het gaat hier dus om de stad Jeruzalem, die geestelijk een andere naam krijgt, in dit geval Sodom en Egypte en in het andere geval Babylon. In Jeruzalem zullen zich in de eindtijd situaties voordoen die met Sodom en Egypte te maken hebben. Bij Sodom denken we aan vreselijk ontucht en andere zonden, Egypte doet ons denken aan slavernij, vervolging en afgoderij. Over Babylon wordt in de Bijbel heel veel geschreven. De hoofdstukken 17, 18 en 19 van het boek Openbaring wijden uitgebreid aandacht aan deze stad. Reeds in Genesis 10:8-13 lezen we al over Babel als het begin van het koninkrijk van Nimrod.

Babel manifesteert zich op drie manieren:
• In de torenbouw
• Als antigoddelijk rijk
• Als Babylonisch wereldrijk

DE TORENBOUW
Eerst hebben we te maken met de menselijke opstand tegen de majesteit van God. De mens wil aan God gelijk zijn en bouwt een toren tot aan de wolken, waarop De Here God zegt: "Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zijn denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn' (Genesis 11:6), waarop de Here vanuit de hemel nederdaalt en de taal verwarde. Ook vandaag zien we weer een zelfde ontwikkeling. De ene taal en de ene spraak, waarvan toen sprake was (vs. 1) zien we ook vandaag toenemen. De ene taal wordt door de digitale taal vervangen, alle bestanden worden aan elkaar gekoppeld, waardoor eenheid en machtstoename de laatste tijd steeds duidelijker zichtbaar worden. De toren van Babel wordt zeer zeker in onze tijd opnieuw opgebouwd.

HET ANTIGODDELIJKE RIJK
In de tweede plaats zien we in babel een antigoddelijk rijk ontstaan. Nimrod wordt wel de voorloper van de antichrist genoemd… de alleenheerser in zijn tijd maar ook in de toekomst. Hij wordt een Godsdienstig man genoemd "Voor het aangezicht Gods', maar de vrucht van Nimrod bestaat uit de grote vijand van God: Babel! De hemel juicht, wanneer Babel overwonnen wordt en als een molensteen in de zee geworpen wordt.

Vanuit de Babylonische geschiedenis is het bekend, dat de vrouw van Nimrod, Semiramis het hoofd van de zgn. Babylonische mysteriën werd. Zij werd vaak afgebeeld als de "Koningin des hemels", waarover we o.a. kunnen lezen in Jeremia 7:18; 44:17-19,25). Op een wonderlijke (maagdelijke) manier had zij haar zoon, Tammuz ontvangen en vaak met haar zoon op haar arm werd ze afgebeeld (Ezechiël 8:14). Tammuz werd beschouwd als een heiland van het volk, die door een wild dier gedood was maar later weer levend geworden is.

De roomse afbeelding van de madonna gaat direct op deze Babylonische voorstelling terug, waarmee aangegeven wordt dat de roomse kerk veel van de Babylonische mysteriën overgenomen heeft. Juist de laatste tijd neemt de Maria-vereering hand over hand toe. Het "Avee Maria" is niet meer weg te denken uit de klassieke muziek en vele, ook evangelische christenen, luisteren graag naar deze muziek waarin Maria op een afgodische manier aanbeden wordt!!! De aanbidding van Semiramis, met haar zoon Tammuz werd letterlijk het protocol voor de afbeelding van Maria met haar Zoon die in vele kerken samen aanbeden worden. Het Europa-embleem, de blauwe vlag met de krans van twaalf sterren, is ook weer terug te voeren naar de aanbidding van de hemelkoningin. Binnen de roomse kerk is de blauwe vlag en de twaalf sterren het symbool voor Maria als de hemelkoningin. Zo wordt onze samenleving op allerlei manieren voorbereid op de Babylonische mysteriën, die in de tijd van Nimrod deze wereld beheerste en ook weer aan het einde van deze wereld aanwezig zullen zijn.

HET BABYLONISCHE WERELDRIJK
Ten derde openbaart Babel zich als een machtig wereldrijk, dat niet alleen het gerei uit de tempel van Jeruzalem steelt, maar ook de wereldhoofdstad wil worden, waarvan uit de gehele wereld geregeerd zal worden. In Openbaring 17 zien we dat Babel met het beest vergeleken wordt, waarop de moeder der hoeren (de afgevallen kerk) zit. Babel zal zich in de laatste fase van zijn bestaan openbaren als het antichristelijke rijk, dat een verbond met de afgevallen kerk en ook met Israël zal sluiten, waarmee Jeruzalem (dan geestelijk Sodom, Egypte en Babel) en Rome in dit verbond opgenomen worden. Jeruzalem zal zich uit dit verbond terugtrekken en daarop volgend vervolgd worden, terwijl Babel en de afgevallen kerk onder Gods oordeel terecht zullen komen om uiteindelijk door het Lam overwonnen te worden en in de poel des vuurs geworpen te worden.

In onze gemeente is het onderwerp "leer der bedelingen" nog al eens aan de orde. Persoonlijk kan ik me vinden in een bepaalde tijdsorde met betrekking tot het Goddelijk Heilsplan met onder meer Israël en de Gemeente. Anderen brengt het enigermate in verwarring. Hoe denkt u hierover? (R. S. te H.)

Antwoord:
De bedelingenleer, zoals we deze noemen, is voor Het Zoeklicht niet onbekend. Al vanaf het begin van het Zoeklichtwerk was deze bijbeluitleg een uitgangspunt voor vele artikelen en brochures die Het Zoeklicht uitgaf. In de bedelingenleer gaan we er van uit, dat de Here God een afzonderlijk plan heeft met Israël, de gemeente en de volkeren. Vaak wordt Gods plan met deze drie afzonderlijk genoemde groepen door elkaar heen gehaald. In 1 Corinthiërs 10: 32 lezen we: "Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken (Barbaros = wereldbevolking) noch aan de Gemeente Gods aanstoot".

Grote fouten worden gemaakt, wanneer men de Gemeente bij Israël wil voegen of andersom, Israël bij de Gemeente. Ik zal proberen om een paar duidelijke lijnen uit te zetten, die het onderscheid tussen Israël, de Gemeente en de volkeren kunnen verduidelijken. Israël is een nationaal volk, waarbij je door natuurlijke geboorte behoort, terwijl de Gemeente een internationaal volk is, waarbij je door wedergeboorte behoort. De toekomst verwachting voor de Gemeente is allereerst de opname der Gemeente, waarbij de Gemeente van deze aarde opgenomen zal worden en bij de Here Jezus in het Vaderhuis haar intrek zal nemen. Israël zal als eerste de wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg meemaken, waarbij de Here Jezus zichtbaar terug zal komen en elk oog hem zal zien. Dit zal pas gebeuren na de opname der Gemeente en na de grote verdrukking.

De Gemeente zal voor de Rechterstoel van Christus beoordeeld worden (2 Corinthiërs 5:10), terwijl de volkeren voor de Troon zijner heerlijkheid als schapen van de bokken gescheiden zullen worden (Mattheüs 25:31). De ongelovigen aller tijden zullen echter pas na het Duizendjarig vredesrijk opstaan (Openbaring 20:5) en voor de Grote Witte Troon geoordeeld worden (Openbaring 20:11-15). Dit onderscheid kan alleen gemaakt worden, wanneer je van de bedelingenleer uitgaat. En wij geloven, dat de Bijbel heel duidelijk onderscheid aangeeft, tussen Gods handelen met de Gemeente, met Israël en de volkeren.

Wanneer je echter deze bedelingenleer te ver doorvoert, kom je in de problemen. Je hebt dan te maken met het zogenaamde -Ultra- Dispensationalisme", waarin men zegt, het Woord recht te snijden maar in wezen het Woord in talloze stukjes versneden wordt! Dr. Ironside heeft over dit thema een voortreffelijk boekje geschreven met de titel: "Wrongly dividing the Word of truth" (Ultra-Dispensationalism examined in the light of the Holy Scripture). Helaas is het boekje er niet in het Nederlands en ik weet ook niet hoe je er nu nog aan kunt komen, maar op een zeer heldere manier wordt deze verderfelijke, extreme bedelingenleer aan de hand van Gods Woord getoetst en als zeer gevaarlijk beschreven.

We weten, dat deze leer op verschil- lende plaatsen in Nederland verkondigd wordt en vaak veel onrust veroorzaakt. De studies zijn vaak heel zakelijk en technisch, maar ze brengen weinig echt geestelijk leven voort. Het is bekend, dat er reeds verschillende gemeenten door deze extreme bedelingenleer uit elkaar gevallen zijn… heel spijtig, terwijl de bewuste "leraren” zeggen dat de rechte verkondiging van Gods Woord scheidingen voort moeten brengen! Heel typisch is het, dat verschillende van deze rondreizende studie-meesters zelf niet eens behoren bij een plaatselijke gemeente.

Gevolgen van deze extreme bedelingenleer zijn onder andere:

• doop en avondmaal zijn niet voor de gemeente bedoeld.
• een over-benadrukking van dat wat we zijn in Christus en een verwaarlozen van onze praktische heiligmaking.
• gebed en evangelisatie is niet echt nodig omdat God precies weet, wie er uiteindelijk tot het geloof komt en ook weet, wat we nodig hebben.
• vele bijbelgedeelten worden in de studies overgeslagen, we hebben slechts met de brieven te maken, die Paulus vanuit de gevangenis geschreven heeft.
• de gemeente die in Handelingen 2 ontstond is een geheel andere gemeente dan de gemeente, waartoe u en ik behoren.
• er was al zonde voor de zondeval van Adam en Eva. ..zij waren immers uit de aarde geschapen en hadden daarom al een zondig lichaam voor ze zondigden. Zij stierven, niet omdat ze gezondigd hadden, maar omdat God hen uit de aarde geschapen had! God was dus verantwoordelijk voor hun sterven. Uiteindelijk vormt dit het fundament voor de alverzoeningsleer, die ook binnen deze kringen gepredikt wordt.

Nog veel meer zou ik over deze extreme bedelingenleer kunnen schrijven. De studies komen vaak heel interessant, wetenschappelijk en vernieuwend over, maar langzamerhand wordt ons geestelijk leven afgebroken en wordt het zaad van verwarring gezaaid, dat ons eenvoudig geloof in de Here Jezus verdrijft. Het is geen nieuwe leer, reeds vele jaren geleden, werd dezelfde leer door andere rondtrekkende broeders verkondigd. Satan vindt eigenlijk nooit iets nieuws uit, dat kan hij ook niet, omdat zijn kop aan het kruis vermorzeld werd. Laat deze waarschuwing voor u voldoende zijn!

Wanneer je echter deze bedelingenleer te ver doorvoert, kom je in de problemen. Je hebt dan te maken met het zogenaamde `ultra-dispensationalisme', waarin men zegt, het Woord recht te snijden maar in wezen het Woord in talloze stukjes versneden wordt!

ds. Theo Niemeijer