Vragen - jrg. 78-02

ds. Theo Niemeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
Vragen

In Mattheus 28:19,20 vinden we de opdracht om te dopen: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden, al wat Ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Nu zijn er gemeenten, die alleen in de naam van de Here Jezus dopen en daarbij niet de naam van de Vader en de Heilige Geest uitspreken. Is dit niet in tegenspraak met Mattheus 28? (G. v. D. te d.H.)

Antwoord:
In Handelingen vinden we de praktijk van het dopen, waar we tot driemaal toe kunnen lezen dat de mensen, die zich bekeerden, zich in (op) de naam van de Here Jezus lieten dopen. (Handelingen 2:38,`10:48 en 19:5) In Romeinen 6:3 en Galaten 3:27 komen we de doop in Christus tegen, waardoor we met Christus gestorven, opgewekt en bekleed zijn. De doop spreekt volgens Romeinen 6:4-5 van een éénwording met Christus in sterven, begraven en opstanding. In Gezang 182 beschrijft Wolfgang Wessnitzer deze gebeurtenis als volgt:

Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood.
Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood.
Gij moet sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.


Het verlossingswerk is echter een werk van een drie-enige God. We zien hierbij God de Vader, die zijn Zoon gaf, God de Zoon, die zijn Vader gehoorzaam was en zijn leven gaf en God de Heilige Geest, die het wonder van de wedergeboorte bewerkt. Zo lezen we ook bij de opstanding van de Here Jezus dat God Hem opgewekt heeft (Handelingen 2:24), dat de Here Jezus Zelf macht had om het leven weer te nemen, (Johannes 10:18) en dat de Geest van God Hem opgewekt heeft! (Romeinen 8:11) De doop is een beeld van de eenwording met het verlossingswerk, gerealiseerd door God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nu werd in het boek Handelingen sterk de nadruk gelegd op het feit dat de Here Jezus, Gods Zoon was, vandaar dat de naam van de Here Jezus bij de doop zo uitdrukkelijk genoemd wordt. Dit wil echter niet zeggen, dat de doop dan niet voltrokken werd in de naam van de Vader en de Heilige Geest. Het was juist de naam van Jezus die er bij genoemd werd omdat deze naam aan de mensen gegeven was om behouden te worden, (Handelingen 4:12) maar de doop
werd voltrokken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
precies, zoals de opdracht in Mattheus 28:20 luidt.
Gelovigen, die uitdrukkelijk alleen in de naam van Jezus dopen, gaan voorbij aan het verlossingswerk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat juist bij de doop zichtbaar gemaakt wordt.


Op het zorgcentrum waar wij wonen sprak tijdens een weeksluiting een predikant over Genesis 32. Hij zei dat de Here God Jacob zegende. Jacob was een bedrieger, iemand die steeds op eigen voordeel uit was...dus een schurk! De dominee zei naar aanleiding van de zegening van Jacob, dat de Here God ook wel twee mannen of twee vrouwen, die met elkaar willen trouwen kan zegenen. Na de dienst ontstond er een beroering in de grote zaal van het zorgcentrum onder de toehoorders die zich afvroegen of dit nu het evangelie was??? Wat moeten we met zo'n prediking? (F. O. te Z.)

Antwoord:
Het is natuurlijk vreselijk, wanneer Gods Woord op zo'n manier uitgelegd wordt en dan op een oneigenlijke manier de inzegening van een homohuwelijk goed gepraat wordt. Dit is de Bijbel aanpassen aan je eigen ideeën in plaats van je eigen meningen te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord. Ik vind het trouwens nogal wat om een homo met een "schurk als Jacob" te vergelijken! Het is een vergelijking die, van alle kanten bezien, volkomen misplaatst is. In de Bijbel wordt homofilie duidelijk als zonde beschreven. Het is de zonde van Sodom en Gomorra...de stad die zeer zondig was en onder Gods oordeel verwoest werd. Het is de zonde, die in Romeinen 1:26 en 27 beschreven wordt, waarop de Here God hen overgaf aan een verwerpelijk denken. In Leviticus 18:22 zegt de Here God tegen de mannen van Israël: "Gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw; een gruwel is het!" Wanneer homofilie voor Gods oog een gruwel is, hoe kan een predikant het dan toch in zijn hoofd halen om voor Gods aangezicht zijn zegen over een homohuwelijk te vragen? Of de predikant neemt Gods Woord niet zo nauw, of hij is niet op de hoogte van de bijbelse richtlijnen, of hij verzet zich duidelijk tegen het gezag van Gods Woord. Laten we hierbij echter nooit vergeten, dat God de zondaar lief heeft... maar de zonde haat.

We leven in de tijd van het postmodernisme, een tijd waarin men geen absolute waarheid meer erkent, maar waarin het gevoel tot waarheid verheven wordt. Het gevoel is bepalend voor het gedrag van de moderne mens. De mens laat zich niet meer corrigeren door het gezag van de overheid, ouders, leerkrachten, werkgevers... laat staan door het gezag van de Bijbel. Het gevoel is bepalend voor de handel- en leefwijze van de mens in deze tijd. Het "goede gevoel" legaliseert het gedrag van de mens. Als iemand een goed gevoel heeft bij ongehuwd samenwonen... waarom zou je het dan niet doen? Wanneer je in je gevoelsleven meer tot de gelijke sekse aangetrokken voelt, waarom zou je hier dan niet aan toegeven? "Laat je gevoel je maar leiden, ook al gaat het radicaal tegen Gods Woord in", redeneert men al gauw. Dat homofiele gevoegevoelens aangeboren zijn, een bewijs dat trouwens nog steeds niet geleverd is. Natuurlijk worden er Ezau's (echte mannelijke, behaarde types) en Jacobs (het wat meer vrouwelijke type) geboren. Jacob zou in onze tijd al gauw voor een homo aangezien worden omdat hij altijd bij zijn moeder te vinden was, het leuk vond om eten te koken en vrijwel onbehaard was. Toch was Jacob volkomen mannelijk en werd de stamvader van het volk Israël. Ook zijn er wetenschappers die van mening zijn dat homofilie meer te maken heeft met een ontwikkelingsstoornis. De rolverwisseling die de laatste tijd tussen man en vrouw plaatsgevonden heeft speelt in dit proces ook een belangrijke rol. Tijdens de seksuele ontwikkelingsfase van een kind heeft het kind een duidelijk vader- en moedervoorbeeld nodig, waaraan het kind zich in deze fase kan spiegelen. Omdat echte vaders en moeders steeds meer in het gezin ontbreken ontstaan identiteitsproblemen tijdens de seksuele ontwikkelingsfase van kinderen. Homofiele gevoelens komen ook onder christenen voor...maar wat doen ze ermee? Verstop deze gevoelens niet maar praat er over en bid er voor met een deskundig vertrouwenspersoon. Probeer deze gevoelens bespreekbaar te maken om ze dan door de kracht van Gods Geest te overwinnen. Wedergeboorte kan zó'n verandering in het gevoelsleven veroorzaken dat de homofiele gevoelens volkomen verdwenen zijn.

Het komt echter ook heel veel voor dat uiteindelijk de gevoelens niet helemaal weg zullen zijn, maar door Gods genade wel overwonnen zijn zodat ons gedrag niet meer door deze gevoelens beïnvloed wordt.


Vinden 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en Zacharia 14:1-7 op hetzelfde moment plaats? In Zacharia 12:10 staat: "zij zullen Hem zien, die zij doorstoken hebben". Zij, die Hem doorstoken hebben zijn toch allang dood? (G. K. te L.)

Antwoord:
1 Thessalonicenzen 4:13-18 gaat over de opname van de gemeente, een gebeurtenis, die ieder moment plaats kan vinden. Na de opname begint de grote verdrukking, waarbij de aarde door vreselijke rampen getroffen zal worden, de antichrist als wereldleider zich zal openbaren en uiteindelijk Israël, als volk, tot geloof in God zal komen. Aan het einde van de grote verdrukking komt de Here Jezus terug om als koning der Joden zijn volk te bevrijden en het koningschap voor Israël te herstellen. Vanuit Jeruzalem zal Hij dan over de gehele aarde regeren. We hebben hierbij te maken met het 1000 jarige vrederijk. Tussen de opname van de gemeente en zijn zichtbare wederkomst op aarde, waarover Zacharia 14 gaat ligt een periode van zeven jaar, ook wel de laatste jaarweek genoemd. Wanneer de Here Jezus zichtbaar op de Olijfberg wederkomt zal het volk Israël een rouwklacht aanheffen en tot bekering komen. De inwoners van Jeruzalem zullen Hem aanschouwen "die zij doorstoken hebben". Het gaat hier om het Joodse volk dat via de Romeinse soldaat Jezus doorstoken heeft en dan als volk tot inkeer komt. De mensen van dat volk leven dan niet meer, maar het volk nog wel en daar gaat het om. Israël heeft als volk de Here Jezus verworpen en zal dan ook als volk de Here Jezus aanvaarden.

ds. Theo Niemeijer