Vragen - jrg. 78-05

ds. Theo Niemeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Vragen

Kunnen we binnenkort verwachten dat de antichrist zich zal openbaren? In de Bijbel lees ik dat de kinderen van God voor de grote verdrukking opgenomen zullen worden, maar ik lees ook wel eens, dat zij wél door de grote verdrukking moeten gaan. (W. v. W. te B)

Antwoord:
We leven in een tijd waarin we meer dan ooit de openbaring van de antichrist kunnen verwachten. In Europa vindt momenteel een politieke aardverschuiving plaats. We zagen het een aantal jaren geleden reeds in Oostenrijk gebeuren toen de extreem rechtse partij van Haider een verpletterende overwinning behaalde. De rest van Europa reageerde geschokt en riep Oostenrijk op tot herbezinning en een duidelijke stellingname ten opzichte van Haider.

Onlangs werd duidelijk dat het extreem rechtse politieke klimaat geheel Europa gaat beheersen. Wat een aantal jaren geleden in Oostenrijk gebeurde, vond een paar weken geleden plaats in Frankrijk, Duitsland en niet te vergeten, ook in ons eigen land. Het extreem rechtse klimaat creëert een voedingsbodem voor het openbaar worden van de antichrist. De wereld schreeuwt om een echte leider. Er is zoveel corruptie onder politieke leiders waardoor de roep naar een betrouwbare leider alleen nog maar meer toeneemt. We lezen in Openbaring 13 over de antichrist, dat hij zowel de politieke, economische als religieuze macht naar zich toe zal trekken.

Zowel op politiek, economisch en religieus gebied zien we de laatste tijd een versneld proces op gang komen. Veel religieuze leiders staan open voor andere religies en moedigen hun medegelovigen aan om de andere wereldgodsdiensten als gelijken te beschouwen en te aanvaarden. De financiële grootmachten proberen alles uit om met elkaar te fuseren, zodat uiteindelijk één financieel machtsblok ontstaat. Handelsoorlogen tussen Amerika en Europa en Azië zijn dan voorgoed van de baan. Het moge duidelijk zijn dat de wereldwijde hang naar politieke eenheid, ondersteund door de Verenigde Naties, uiteindelijk zal leiden tot het aanstellen van de wereldleider.

Over de antichrist lezen we in Openbaring 13: "hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk" (vs. 7); "en allen die op de aarde wonen zullen het beest (de antichrist) aanbidden" (vs. 8); en niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken (666), de naam van het beest (de antichrist) of het getal van zijn naam heeft". Hier hebben we dus te maken met de drie machtsblokken: politiek, religie en economie waarmee deze wereld nu, maar ook onder de heerschappij van de antichrist, geregeerd zal worden.

De voortekenen voor de openbaring van de antichrist zijn overduidelijk aanwezig. Er staat echter in 2 Thessalonicenzen 2:6-7 "En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren...".

De "mens der wetteloosheid", zoals de antichrist hier door de apostel Paulus genoemd wordt, staat op het punt zich te openbaren. Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking... waarmee aangegeven wordt dat er een proces op gang gekomen is, dat uiteindelijk zal leiden tot de openbaring van de antichrist. Als Gemeente zullen we dit "aanloopproces" meemaken en we geloven, dat we nu bijna aan het einde van dit proces gekomen zijn. Alle condities voor het optreden van de antichrist zijn reeds aanwezig. We hebben echter gelezen, dat de antichrist zich zal manifesteren nadat de wederhouder verwijderd is.

Voor zover wij de Bijbel begrijpen gaat het hier om de Gemeente van Jezus Christus die, zolang zij nog op aarde leeft en werkt, de komst van de antichrist tegenhoudt. Dit lijkt op de voorbede van Abraham voor zijn_ neef Lot: Wanneer er tien rechtvaardigen in Sodom gevonden werden zou de Here Sodom niet verwoest hebben! Lot werd eerst uit Sodom verwijderd, waarna de Here met zijn oordeel kwam. Zo zal het ook gaan met de Gemeente... zij zal eerst weggenomen worden voordat het oordeel over de aarde komt. De Gemeente is het zout der aarde.. .pas wanneer het zout weggenomen is, begint het verderf. De Gemeente is het licht der wereld.. .pas als het licht weggenomen is begint de duisternis. Er zijn nu nog christenen in de politiek die, wanneer het nodig is, hun voet op de rem houden en daarmee een remmende invloed uitoefenen op de politiek die steeds verder van de bijbelse normen en waarden verwijderd wordt.

Als deze christenen er niet meer zijn, zijn alle remmen los en stort de wereld in de wereld van wetteloosheid! We moeten de grote verdrukking, die na de opname van de Gemeente begint, en waarin de antichrist zich als politieke, religieuze en economische leider zal ontplooien, niet onderschatten. In Openbaring wordt deze periode aangekondigd als een periode van vreselijke oordelen, die over de wereld zullen komen. We lezen over wereldomvattende oorlogen en hongersnoden, over een vierde deel der aarde dat door het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren om zal komen. We lezen over de mensen op aarde die zich verbergen in de rotsen en bergen en proberen te vluchten voor de toorn van het Lam (6:15-16).

De Gemeente is "niet gesteld tot toorn maar tot het verkrijgen van zaligheid' (1 Thessalonicenzen 5:9) en zal "bewaard worden voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal" (Openbaring 3:10). De Bijbel is er duidelijk over dat de Gemeente vóór deze vreselijke tijd opgenomen zal worden. Niet omdat de Gemeente zo zwak is en de moeilijkheden wil ontvluchten, maar omdat de toorn van het Lam niet onze toekomst is. Zolang de Gemeente op aarde is, werd de Gemeente verdrukt. De Here Jezus heeft deze eeuwenlange verdrukking ook aangekondigd: "In de wereld lijdt gij verdrukking... maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!" (Johannes 16:33). Het grootste deel van de Gemeente is reeds bij de Here Jezus in de hemel.. .het laatste stukje van zijn Gemeente zal Hij niet door deze vreselijke verdrukking heen laten gaan.

Belangrijk is het om hierin een onderscheid aan te brengen in Gods plan met de Gemeente en Gods plan met zijn volk Israël. De meeste mensen, die denken dat de Gemeente door de verdrukking zal gaan, verwarren haar met Israël. Niet omdat we het Israël toewensen, dat zij door de verdrukking moeten gaan.. .maar Gods plan is duidelijk! Het is juist in deze grote verdrukking dat Israël als volk zich tot de Here zal keren. De grote verdrukking leidt uiteindelijk tot Harmageddon, waar de Here Jezus als Koning der Joden eens voor altijd zal afrekenen met Israëls vijanden. Zo wordt de grote verdrukking in Jeremia 30:7 "een tijd van benauwdheid voor Jacob, waaruit hij gered zal worden" genoemd. Onderscheid tussen Gods plan met de Gemeente en Gods plan met Israël maakt hierin veel duidelijk. Het seminar "Bijbelse Toekomstverwachting" dat Het Zoeklicht op tal van plaatsen gegeven heeft en nog geeft, is hier glashelder over.

ds. Theo Niemeijer