Vragen - jrg. 79-03

ds. Theo Niemeijer • 79 - 2003/04 • Uitgave: 3
Vragen

R. S. te A vraagt ons, hoe om te gaan met het fenomeen Harry Pottter. Heel veel mensen zien het hele verhaal van Potter als een sprookje en vinden er niets verkeerds aan, alleen, dat het een beetje eng is. Hoe denkt Het Zoeklicht daarover?

Antwoord:
Het hele Harry Potter gedoe is al weer een beetje op z'n retour en het lijkt me beter om op deze ontwikkelingen in algemene zin in te gaan. Voor we het weten, staan we weer aan het begin van zo'n nieuw fenomeen, dat het vorige zal overtreffen. We moeten bij dit alles wel nuchter blijven en niet achter hele gewone zaken demonische beïnvloedingen zoeken. Wanneer men zich hieraan overgeeft, worden lectuur zoals: Suske en Wiske, de Donald Duck, de sprookjes van Grimm, maar ook een spel als "Kolonisten", gebruiksvoorwerpen zoals de pampers van Procter and Gamble en sieraden als de Davidsster, demonisch.
Natuurlijk moeten we in deze wereld alert blijven en dingen, zoals hierboven vermeld, op een juiste manier beoordelen. Er wordt in onze tijd een nieuwe generatie gevormd voor de acceptatie van de antichrist. In 2 Thessalonicenzen 2:9 lezen we, dat de verschijning van de antichrist gepaard zal gaan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Het verleidelijke van het Harry Potter fenomeen is, dat de inhoud van de boeken en film zo naadloos aansluit op een toenemende werkelijkheid in onze samenleving. De sprookjes van vroeger stonden veel meer buiten de ontwikkelingen van de toenmalige samenleving dan de Harry Potter boeken en film van nu. We leven in een tijd waarin het occultisme zich als een kankergezwel uitbreidt. Occulte spelletjes op school zijn geen bijzonderheid meer. Managementtrainingen krijgen de laatste tijd ook steeds meer een lading van meditatie en oosterse technieken met zich mee. Via media als tijdschriften, literatuur, internet, muziek en TV dringt het occultisme zich aan de nietsvermoedende mens op. We moeten niet vergeten, dat de meest verschrikkelijkste invloeden vaak spelenderwijs en schijnbaar onschuldig beginnen, maar later uitgroeien tot onomkeerbare ontwikkelingen. Het zijn met name de onschuldige, nietsvermoedende kinderen, die hiervoor beschermd dienen te worden. Aangezien veel ouders door hun drukke bezigheden de laatste tijd als opvoedingsmoe bestempeld kunnen worden, is de kans heel groot, dat het occultisme zich juist aan hen opdringt. Te veel ouders zetten hun kinderen 's morgens vroeg achter de TV, zonder te weten waar ze nu eigenlijk wel naar kijken. Kinderen spelen soms computerspelletjes, die hen spelenderwijs in een gewelddadige wereld binnenloodsen…een wereld waarin ze het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet meer uit elkaar kunnen houden.
Laten we als ouders toch uit onze roes van: "het komt wel goed met onze kinderen" wakker worden en onze taak als opvoeders in afhankelijkheid van God op ons nemen. Uit onderzoek is gebleken, dat een toenemend aantal kinderen regelmatig hoofdpijn heeft en depressieve neigingen vertoont. Dit geldt helaas ook voor kinderen uit christelijke gezinnen. Vele klachten, waarmee kinderen bij bureau Jeugdzorg (met eindeloze wachtlijsten) aangemeld worden, zijn terug te voeren op de opvoedingsvermoeide, afwezige ouders.
Moge de Here het hart der vaderen weer terugvoeren tot het hart van de kinderen, zodat onze kinderen met Godsvertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden.


Door het lezen van Het Zoeklicht heb ik begrepen dat de ultrabedelingenleer niet bijbels is. Kunt u mij misschien ook vertellen welke organisaties deze leer aanhangen?
Verder wil ik u vragen naar Handelingen 21 waar het lijkt, dat de Heilige Geest tegen zichzelf gekeerd is. (G. v.d. B. te B.)


Antwoord:
In Mattheüs 7:1 lezen we: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt". Het is niet onze opdracht om een aantal evangelische organisaties aan te merken als bewegingen die er onbijbelse leerstellingen op na houden. Het Zoeklicht houdt zich bezig met het onderzoek van de Schrift en is daarbij onafhankelijk van enige kerk of richting. Men zal zelf kerk en richting moeten toetsen aan Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord en op grond daarvan stelling nemen. Het is de opdracht van Het Zoeklicht om door middel van het blad, de uitgeverij, de seminars, samenkomsten en conferenties Gods Woord, en dan met name het profetisch Woord, te verkondigen. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om op de boodschap in te gaan en in overeenstemming met Gods Woord beslissingen te nemen.

Uw tweede vraag gaat over een gebeurtenis in Handelingen 21 waar we kunnen lezen over Paulus, op weg naar Jeruzalem en "schijnbaar" tegengehouden wordt door Agabus die door de Heilige Geest profeteert dat Paulus in Jeruzalem gevangen genomen wordt en aan de heidenen uitgeleverd zal worden (vs. 10-14).
In Handelingen 20:22-23 lezen we dat Paulus, gebonden door de Geest, op weg was naar Jeruzalem en dat de Geest hem meerdere keren liet weten dat hem boeien en verdrukkingen in Jeruzalem te wachten stond.
Zo was de Here Jezus ook naar Jeruzalem onderweg, alles wetende wat over Hem zou komen. De apostelen en dan met name Petrus probeerde Hem daarvan te weerhouden, zoals hier de vrienden rondom Paulus. We hebben hier echter niet te maken met een tegenstrijdige boodschap van de Heilige Geest. De boodschap van Agabus was volkomen waar, alleen de vrienden van Paulus reageerden er heel menselijk op. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of het juist was van Agabus om deze profetie op dat moment onder de aandacht van de broeders te brengen. Er staat namelijk in 1 Corinthiërs 14:32 "en de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede", waarmee aangegeven wordt dat de profeet in bepaalde omstandigheden ook zijn mond moet kunnen houden. In ieder geval wordt de weg van Paulus naar Jeruzalem bemoeilijkt door zijn omstanders, net zoals bij de Here Jezus, op weg naar Jeruzalem.


In Zoeklicht nr. 24 wordt de "charismatische verwarring" gezien als een voorteken van de wederkomst van Christus. Wat is de plaats van de charismatische beweging hierin. Is dit positief of negatief… en hoort de Taizé-beweging hier ook bij? (A. v.d. H. te H.)

Antwoord:
Het Griekse woord Charisma heeft de betekenis van gunst, genade. Het gaat dan in het bijzonder om de genadegaven, vermeld in 1 Corinthiërs 12. In de charismatische beweging strekt men zich met name uit naar deze genadegaven. Toch laat Paulus in het daaropvolgende hoofdstuk (13) zien, dat de "vrucht van de Geest" en dan met name "de liefde" vele malen belangrijker is dan alle genadegaven. Het gevaar binnen charismatische bewegingen is, dat men zich meer bezig houdt met de gaven, dan met de Gever. Men strekt zich naar allerlei gaven uit en laat zich hierin toerusten, terwijl de persoonlijke relatie met de Gever onderbelicht wordt. Dit leidt veelal tot een zeer oppervlakkige toewijding aan Christus, die soms van het één op het ander moment ingeruild kan worden voor iets anders.
Vaak blijft hierbij een gedegen kennis van Gods Woord achterwege en vormt men een gemakkelijke prooi voor onbijbelse verleiding.
Omdat de periode, vlak voor de komst van Christus, gekenmerkt wordt door een tijd van verleiding waarin men zich zonder onderscheidingsvermogen in allerlei antichristelijke bewegingen stort, is het meer dan ooit belangrijk om Gods Woord gedegen te kennen.
De Taizé-beweging lijkt aanvankelijk heel goed bedoeld en aanvaardbaar te zijn. Toch heeft de mystiek en de Mariaverering een grote plaats binnen het Taizé-gebeuren, waarmee Taizé Roomser is dan menig onschuldig christen vermoedt! "Ziet toe, dat niemand u verleide" was de waarschuwing van de Here Jezus. Blijf daarom maar heel dicht bij de Here Jezus en Gods onfeilbare Woord! (Psalm 119:105).

Ds. Theo Niemeijer