Vragen - jrg. 79-10

ds. Theo Niemeijer • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
VragenIn de herstelde tempel zal, volgens Het Zoeklicht van 31 mei 2003, ook de offerdienst hervat worden. Daar heb ik grote moeite mee. Is dit bijbels aan te tonen? (J. L. te W.)Antwoord:

Het is met name de profeet Ezechiël die over de toekomstige heerlijkheid van de tempel schrijft. In dit boek maakt de profeet ons duidelijk dat eens de tempel, niet in haar oude glorie maar veel heerlijker dan ooit, zal herreizen op de Tempelberg te Jeruzalem.

Het gaat hier om de rots, waarop Abraham zijn zoon Izaäk offerde en waar de Here beloofde om op deze plaats in een lam te voorzien (Genesis 22:9-14). Het gaat om de dorsvloer van Arauna waar de verschrikkelijke plaag, als gevolg van de volkstelling, ophield en waarop David deze dorsvloer kocht en op het hout van de dorsslede de Here een offer bracht (2 Samuël 24). Deze dorsvloer werd door David gereserveerd als locatie voor de te bouwen tempel. Zijn zoon Salomo heeft later exact op deze plek de tempel gebouwd, een bouwwerk waaraan bijna tweehonderdduizend mannen zeven jaar lang bouwden! (2 Koningen 5-6).

Over deze woning zingt David later in Psalm 132:13-14 "Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het tot woning begeerd; dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd."

Deze dorsvloer, waar de plaag eindigde, de rots waarop Abraham het geloofsoffer bracht en waarover de Here zijn eeuwige belofte deed, is de meest heilige plaats op aarde voor de Here God en Zijn volk Israël.

Het gaat hier volgens Ezechiël 38:12 om ‘de navel der aarde’, waarmee de profeet duidde op het middelpunt, het hart van de aarde. Niet alleen de Here God, maar ook de duivel is geïnteresseerd in het hart van de wereld. Dit is dan ook eigenlijk het uiteindelijke motief voor de strijd om Jeruzalem. Satan weet maar al te goed, dat de echte vrede eerst in het hart begint. De strijd om Jeruzalem is eigenlijk een strijd om het hart van de wereld…net zo wordt er om het hart van ieder mens gestreden!

De stad Jeruzalem is reeds meer dan drieduizend jaar verbonden aan het volk Israël. Vele eeuwen was het de stad van David, de locatie van Gods woonplaats op aarde en de ongedeelde hoofdstad van het koninkrijk Israël. Nog nooit is een stad zo vaak verwoest en vervolgens weer opgebouwd.

De verwoesting van Jeruzalem voltrok zich niet per ongeluk, nee, deze was duidelijk door de Here Jezus voorzegd (Lucas 21:24). De verwoesting heeft zich letterlijk nog geen veertig jaar later na deze aankondiging voltrokken toen de legers van keizer Titus de tempel verwoestten en de stad platbrandden.

Net zoals de verwoesting werd ook het herstel van Jeruzalem en de tempel aangekondigd. Zo profeteert Jesaja in 58:12 "En de uwen zullen de overoude
puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten."
Wat is in Israël al veel hersteld en herbouwd. Het land, dat er eeuwen lang verwoest bij gelegen heeft, is in de laatste decennia onherkenbaar veranderd. Het verdreven volk keert vanuit alle uithoeken van de aarde weer terug naar hun land. Het vertrapte land herstelt zich en woestijngebieden worden "omgetoverd" in eindeloze boomgaarden. Het meest belangrijke is echter de stad Jeruzalem. Wat gaat er de komende tijd met deze stad gebeuren?

Vanaf het moment dat tijdens de Zesdaagse-oorlog in 1967 Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël werd is er een voortdurende strijd om deze heilige stad. Voor de moslims is deze stad heilig omdat, volgens zeggen, Mohammed vanuit Mekka op zijn gevleugeld paard een nachtelijke reis (waarschijnlijk een visioen) naar de verste Moskee (de Aqsa moskee te Jeruzalem) gemaakt zou hebben, waarop hij vanaf het tempelplein via een ladder de zeven hemelen bestegen zou hebben, waarna hij nog in dezelfde nacht naar Mekka terugkeerde.

Hoewel de naam Jeruzalem niet één keer in de Koran genoemd is, en Mohammed waarschijnlijk zelf nooit in Jeruzalem geweest is én Jeruzalem, na Mekka en Medina de derde heilige stad voor de moslims is, eist men toch deze stad voor de moslims op, ten koste van het Joodse volk, dat een veel langere historische band met deze stad heeft, Gods Woord bezit waarin de stad talloze malen genoemd wordt als de hoofdstad van hun koninkrijk en eigenlijk geen alternatief heeft voor Jeruzalem! Voor de Joden is het land zonder Jeruzalem als een lichaam zonder ziel.

U begrijpt wel dat de moslims maar ook de wereldpolitiek heel anders denkt over de toekomst van Jeruzalem dan de Bijbel ons leert. Uiteindelijk zullen we zien dat, ondanks de vele leugens en misvattingen omtrent Jeruzalem, God uiteindelijk Zijn plan zal volvoeren en tot Zijn doel met deze stad zal komen.

De profeet Ezechiël leert ons in de laatste hoofdstukken hierover het volgende:

• De terugkeer van de Joden naar hun land en de hereniging van Juda met Israël (37)

• De overwinning op Gog en Magog, de wereldleiders die Israël niet willen erkennen (38-39)

• De nieuwe tempel tijdens het Messiaanse rijk. (40)

• Het tempelhuis (41)

• De tempelvertrekken (42)

• De terugkeer van de Here God tot Zijn huis met de daaropvolgende vervulling van het huis met zijn heerlijkheid (43)

• De vorst en de priester en de taken die zij vervullen (44)

• De offerdienst, die haar aanvang weer zal krijgen. (45-46)

• De tempelbeek, die vanuit Jeruzalem zal vloeien en wereldwijde zegen teweegbrengt (47).

Wanneer men deze hoofdstukken achtereenvolgens leest, sta je er versteld van, hoe - en met welke volgorde en precisie - alles beschreven wordt. Zo lezen we ook over het herstel van de tempel en de hervatting van de offerdienst in de tempel.

Natuurlijk is de vraag gerechtvaardigd, waarom deze offerdienst nu toch nodig is. Het Lam van God is dan toch al geslacht en er staat toch dat Hij eens voor altijd geleden heeft en gestorven is… waarom dan nog de hervatting van deze offerdienst?

Goed is het om ons dan ook af te vragen, waarom al de offers gebracht moesten worden vóór Golgotha? Er staat toch immers geschreven, dat deze offers de zonden niet weg konden nemen? Waarom werden ze dan toch wel gebracht? Al deze offers brachten de overtredingen onder Gods geduld. Hij kon wachten met het oordeel omdat straks het volmaakte Lam zou sterven om alle zonden weg te nemen. Zo zal het ook zijn bij de offerdienst tijdens het Messiaanse rijk. Dit rijk is gewoon nog op deze eerste, door de zonde
aangetaste, aarde en in Jesaja 65 lezen we, dat er tijdens de regering van de Messias op aarde nog steeds, hoewel in veel mindere mate, gezondigd kan worden. De offers die dan gebracht worden zullen de offeraars herinneren aan het volbrachte offer op Golgotha. Zoals de offers in het Oude Testament vooruitkeken naar het offer dat gebracht zou worden, zo kijken deze offers terug op het offer, dat gebracht is.

Binnen onze cultuur is een offercultuur ongewoon. We zien ons zelf echt niet staan rond een altaar waar het bloed van het offer afdruipt. Toch staat er in Gods Woord, dat aan het begin van het Vrederijk het Joodse volk Hem zal zien, die doorstoken is en zo zullen zij te maken krijgen met het Lam van God dat door, maar ook voor hen geslacht werd.

In verband met deze vraag kan ik u van harte het boekje: "Hier zal Ik wonen" van P. Jongenburger (uitgave Medema) aanbevelen.ds. Theo Niemeijer