Vragen - jrg. 80-04 - Verschillende bedelingen

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
Vragen

Verschillende bedelingen
Er zijn voorgangers die verkondigen dat "Het onze Vader" niet voor de gemeente bedoeld is, maar eigenlijk voor Israël. Is deze mening gebaseerd op de 'ultra - bedelingenleer' of op nog een andere zienswijze of interpretatie van de Heilige Schrift? (G.v.d.B. te E.)Antwoord:

"Het onze Vader" is een gedeelte van de Bergrede die de Here Jezus in Mattheüs 5:1 tot 7: 29 houdt. De inleiding van de Bergrede wordt gevormd door de woorden: "En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk." Vooral het Mattheüs evangelie schildert ons de Here Jezus als de Koning der Joden (zie 2:2) die tot zijn volk kwam om het koningschap te aanvaarden. Vandaar dat Hij tegen de Kananese vrouw zei, "dat Hij slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls" en het niet passend vond om het brood van de kinderen de honden voor te werpen! (15:24-26) We lezen dat Hij alle ziekte en alle kwaal onder het volk (Israël) genas…waarmee Hij zich aan zijn eigen volk voorstelde als de beloofde Messias. Het Messiaanse rijk zou immers een heerlijk herstel van de schepping vormen, waarbij ziekte en kwaal tot de verleden tijd behoorden. De vele genezingen, die de Here Jezus verrichtte moeten we bezien in het licht van de aankondiging van dit Messiaanse rijk. Tegen zijn discipelen zei Hij dan ook: "Wijkt niet af op een weg naar heidenen (niet - Joden), gaat geen stad der Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls." Voor een goed begrip van de Bergrede kunnen we om deze inleidende woorden niet heen. We hebben hier klaarblijkelijk te maken met de Here Jezus, de koning van Israël, die zich in deze Bergrede aan zijn volk presenteert.

We mogen dan ook niet zomaar alle uitspraken van de bergrede ongenuanceerd van toepassing laten zijn op de gemeente van vandaag. De Here Jezus spreekt hier zijn eigen volk Israël toe en legt in deze "Troonrede" (zoals de Bergrede ook wel genoemd wordt) uit, hoe het er in zijn koninkrijk aan toe gaat. Dit heeft niets met de "Ultra-bedelingenleer" te maken maar veel meer met een ‘heilshistorische’ wijze van Schriftuitleg.

Dit betekent niet, dat we dit gedeelte klakkeloos terzijde kunnen leggen. Gods Woord heeft van kaft tot kaft een boodschap voor alle mensen… het is wel voor ons geschreven, maar het gaat lang niet altijd over ons!

De laatste tijd hebben we in Het Zoeklicht veel over Het onze Vader kunnen lezen. We hebben ontdekt, dat er veel geestelijke kostbaarheden voor ons in dit gebed verborgen liggen, waar we ook als gemeente mee aan de slag kunnen. Toch zijn er ook elementen in dit gebed die we in het juiste kader dienen te plaatsen.

Laat ik u een aantal voorbeelden noemen:

"Uw koninkrijk kome" heeft niets te maken met de wereldwijde groei van de kerk, waardoor Christus zijn wereldheerschappij vanuit de kerk hier op aarde kan vestigen, maar veelmeer met een herstel van het koningschap voor Israël. Straks zal de Here Jezus als koning voor zijn volk Israël wederkeren en op de troon van David het koningschap voor Israël herstellen. Voor de gemeente komt Hij niet als koning terug, maar als Bruidegom, die zijn bruid tot Zich zal nemen… als Hoofd van het lichaam om de Gemeente, zijn lichaam, tot Zich te trekken om voor altijd met haar verenigd te zijn.

"Geef ons heden ons dagelijks brood" is een belofte voor aardse zegeningen, terwijl de gemeente zich veel meer uitstrekt naar geestelijke zegeningen. Het is juist Israël waaraan de Here Zich verbonden heeft met aardse zegeningen en de gemeente, waaraan Hij zich met geestelijke zegeningen verbonden heeft. God belooft Israël, voor gehoorzaamheid aan zijn geboden, aardse zegeningen. Over de gemeente lezen we dikwijls dat het haar ontbeert aan aardse zegeningen, terwijl ze juist geestelijke rijkdommen heeft (zie Hebreeën 11:35-38).

"Vergeef ons onze schulden" waarbij de profeten spreken van een toekomstig herstel voor Israël, wanneer ook alle schuld van het volk voor altijd vergeven wordt. Voor het volk Israël ligt deze volkomen schuldvergiffenis nog in de toekomst. De gemeente mag deze vergeving van schuld nu reeds ervaren. In wezen behoeven we niet meer om deze vergeving van zonden te vragen omdat we haar in Christus reeds ontvangen hebben… laten we er voor danken!

"Leid ons niet in de verzoeking" heeft waarschijnlijk te maken met de "ure der verzoeking" waarover we in Openbaring 3:10 kunnen lezen. Het ongelovige Israël zal nog een hele moeilijke tijd meemaken tijdens deze ure der verzoeking, de Grote Verdrukking, zoals deze periode ook wel genoemd wordt. Dit gebed wil hen bewaren voor deze vreselijke tijd. Er is alleen aan deze verzoeking te ontkomen door het geloof in Christus. In Jakobus 1:13 lezen we dat de verzoeking niet bij God vandaan komt… het is de verzoeking van de antichrist waardoor het ongelovige Israël in deze verzoeking terecht zal komen.

Bovenstaande voorbeelden laten ons zien, dat we "Het onze Vader" als gemeente niet zomaar over kunnen nemen. We moeten het doen binnen de Joodse context, waarin de Here Jezus dit gebed aan zijn discipelen toevertrouwt.In onze kerk is men al een aantal jaren bezig met de activiteiten van New Wine. Deze beweging is in de Anglicaanse Kerk in Engeland ontstaan. De medewerkers van New Wine, die bij ons spraken en uitleg gaven, vertelden veel over zich zelf en brachten allerlei voorbeelden uit hun eigen leven naar voren. De Bijbel kwam er haast niet aan te pas. Onlangs kon men "oefenen" in het profeteren. We weten niet wat we hiermee aanmoeten. Hoe denkt u hierover? (M. en T. V. te H.)Antwoord:

New Wine is een beweging in de gevestigde kerken die reeds vele jaren nieuw leven in deze kerken wil brengen. De Bijbel leert ons, dat nieuwe wijn de oude wijnzakken doet barsten en scheuren en dat we nieuwe wijn in nieuwe zakken moeten doen (Mattheüs 9:17). Naast de zegen, die dit voor een bestaande kerk kan opleveren bestaat het gevaar, dat de kerk juist door deze nieuwe wijn gaat scheuren!

Natuurlijk behoren we als gemeente wakker te zijn, en niet blindvaren op jaren lange tradities. We moeten ons gemeenteleven steeds weer toetsen aan het onfeilbare, tijdloze Woord van God. Wanneer deze beweging New Wine zich aan dit onfeilbare Woord van God houdt, dan kan het alleen maar tot een zegen voor de gevestigde kerken zijn. Helaas moeten we constateren, dat New Wine een charismatische beweging is en op een legale manier het charismatische gedachtegoed binnen de muren van de gevestigde kerken wil brengen. New Wine legt sterk de nadruk op de tekengaven van de Heilige Geest en onderbelicht de noodzaak van een gedegen verkondiging van Gods Woord in de gemeente. De traditionele kerk gaat niet te gronde door gebrek aan charismatische gaven, maar door het gebrek aan een gedegen kennis van Gods Woord: "Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn…" (Hosea 4:6). Wat vreselijk, dat we ook in Nederland te maken hebben met kerken, die hun priesterdienst niet meer kunnen vervullen omdat ze de kennis verworpen hebben. Meer dan ooit hebben we predikers nodig die Gods Woord onverkort met grote liefde, gevuld door Gods Geest, voor God en de gemeente verkondigen. Ik vrees, dat New Wine hieraan voorbij gaat en te veel nadruk legt op de charismatische gaven voor de gemeente.ds. Theo Niemeijer