Vragen - jrg. 80-09

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 9
VragenJ.v.d.V. uit W. en H.K. te A. reageerden op het artikel over het tijdstip van kruisiging en opstanding van de Here Jezus.Antwoord:
In 1 Corinthiërs 15:3 staat dat Christus "Naar de Schriften" gestorven is.. Dit betekent dat Hij, precies zoals in Gods Woord aangekondigd werd, gestorven is.

• In Psalm 41:10 wordt het verraad door Judas aangekondigd: "Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven". De vervulling vinden we in Mattheüs 26:23.

• In Zacharia 11:12 wordt de prijs van dertig zilverstukken genoemd waarvoor Christus verkocht zou worden. In Mattheüs 26:15-16 zien we de vervulling. In Genesis 37:28 lezen we over Jozef die door Juda voor 20 zilverstukken verkocht werd, precies naar de waarde, vermeld in Leviticus 27:5. Christus werd voor 30 zilverstukken door Judas verkocht, 20 zilverstukken beneden de waarde die we in Leviticus 27:3 vinden.

• In Zacharia 11:13 lezen we over de dertig zilverstukken die in de tempel geworpen werden en waarmee de akker van de pottenbakker gekocht zou worden. In Mattheüs 27:5-7 zien we de letterlijke vervulling van deze profetie uit ongeveer 520 v. Chr.

• In Jesaja 53:7 lezen we over het onschuldige offerlam dat zijn mond niet open deed tegen hen, die hem sloegen. In Mattheüs 26:63 lezen we over het zwijgen van de Here Jezus.

• In Daniël 9:26 lezen we over de gezalfde die uitgeroeid wordt terwijl er niets tegen hem is. In Johannes 18:38 lezen we dat Pilatus zegt, dat hij geen schuld in Hem vond. Hij moest ook het Paaslam zijn, waarover we in Exodus 12:5 kunnen lezen dat het een gaaf lam moest zijn, zonder enig gebrek! De Here Jezus was dat gave Paaslam, zonder zonde.

• In Psalm 22:17 schrijft David omstreeks 1000 v.Chr. over de kruisiging van de Here Jezus, terwijl in zijn tijd een terechtstelling door kruisiging volslagen onbekend was. De kruisiging werd pas veel later door de Romeinen ingevoerd. In Mattheüs 27:35 lezen we de vervulling van de kruisiging.

• In Psalm 22:19 lezen we dat ze over zijn kleed het lot zouden werpen en zijn klederen verdelen. In Mattheüs 27:35 lezen we hoe de soldaten onder het kruis het lot wierpen om zijn klederen te verdelen.

• In Jesaja 53:9 lezen we, dat hij in het graf van een rijk iemand begraven zou worden. In Mattheüs 27:57-60 lezen we over de rijke Jozef van Arimatea, die de Here Jezus in zijn eigen graf begroef.

• In Jona 1:17 lezen we over Jona die drie dagen en drie nachten in het ingewand van de vis was. De Here Jezus verwijst naar Jona en zegt in Mattheüs 12:40 dat ook Hij, netzo als Jona, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zal zijn. In Johannes 19:31 lezen we dat de sabbath, volgend op de begrafenis, "groot" was, waaruit we mogen afleiden dat het hier niet om een wekelijkse sabbath (de zevende dag van de week) maar om een feest sabbath (het was immers Paasfeest) ging. Zijn opstanding vond plaats op de eerste dag van de week. Dit betekent dat gedurende de drie dagen dat Here Jezus in het graf lag twee sabbatten gevierd werden: een Paassabbath en een wekelijkse sabbath. Alleen door het erkennen van deze "Grote sabbath" komen we tot de uitkomst, dat Hij inderdaad drie dagen en drie nachten in het graf gelegen heeft… precies zoals in Gods Woord aangekondigd werd. Dit zijn maar enkele voorbeelden die ons laten zien, hoe trouw de Here God is aan zijn Woord. Deze trouw aan zijn Woord geldt ook voor de toekomst. Bij zijn wederkomst zal, net als bij zijn eerste komst, Gods Woord tot in de kleinste details in vervulling gaan. Vandaar dat Petrus ons over dit Woord leert: "Het profetische Woord is zeer vast…en gij doet wél er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats" (2 Petrus 1:19).

M. v. T. te G en S. V. te M. hebben beiden een vraag over een ongehuwd samenwonend stel. Het ene stel wil zich laten dopen en het andere wil hun huwelijk in de kerk laten inzegenen. Hoe denkt u hierover?Antwoord:

De doop is volgens 1 Petrus 3:21 een "bede van een goed geweten tot God". In de doop, die zoals ik begrijp in uw gemeente gehanteerd wordt, ben je bereid om Christus te gehoorzamen om zo met Hem in het watergraf begraven te worden om daarna met nieuwheid des levens op te staan.

Men denkt vaak vele argumenten gevonden te hebben die voor het ongehuwd samenwonen pleiten. Ik zal proberen er enkele op te noemen:

• Het huwelijk kost zo ontzettend veel. We moeten eerst maar wat sparen, voor we er financieel aan toe zijn.

• Ik studeer op de plaats waar mijn vriend woont. Een kamer in dezelfde plaats huren lijkt me niet voor de hand liggend: ze zijn bijna niet te vinden of ze zijn schrikbarend duur. Bij mijn vriend intrekken is dan toch het meest voor de hand liggend?

• Al mijn vrienden en vriendinnen gaan ongehuwd samenwonen en ik wil geen buitenbeentje zijn.

• Een huwelijk ontbinden is zo'n ingewikkelde en pijnlijke zaak. Dit willen we voorkomen door eerst samen te wonen en uit te vinden of we wel werkelijk van elkaar houden.

• We weten zeker dat we met elkaar gaan trouwen… we blijven trouw aan elkaar, dan is ongehuwd samenwonen toch niet zo erg?

• Ik heb dat boterbriefje niet nodig om echt met elkaar gelukkig te zijn. Het gaat toch om het feit, dat je echt van elkaar houdt. Wat voor meerwaarde geeft dan het officiële huwelijk er aan?

• We zijn voor Gods aangezicht man en vrouw. Een officieel huwelijk hoeft van ons niet.Zo zou ik nog wel meerdere argumenten aan kunnen voeren waarmee men probeert het ongehuwd samenwonen goed te praten.

De Bijbel laat ons duidelijk zien, dat de samenvoeging van man en vrouw een officiële openlijke bekendmaking is, waar men (het bruidspaar maar ook de mensen om hen heen) voor de rest van het leven rekening mee dient te houden. Het is een samenvoeging voor het leven, waarvan de Here Jezus in Mattheüs 19:6 zegt: "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet". Het gaat hier niet alleen om een lichamelijke - maar ook om een maatschappelijke, sociale en geestelijke samenvoeging.

Seksuele gemeenschap met elkaar hebben is volgens 1 Corinthiërs 6:16 meer dan het bevredigen van seksuele driften. Het is het tot uitdrukking brengen van Genesis 3:24 "en zij beiden zullen tot één vlees zijn". Samen word je één lichaam en word je getuige van de Eénheid van God! Het ongehuwd samenwonen verklaart deze unieke gebeurtenis "vogelvrij" en verwerpt de Bijbelse waarde van het huwelijk.

Paulus leert ons in 1 Corinthiërs 7:9 "Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden".

Hij heeft het niet over samenwonen. Voor hem is het huwelijk de enige legale manier om de seksuele driften te bevredigen!

Uit Mattheüs 1:18 blijkt, dat Jozef en Maria ondertrouwd waren maar nog niet samenwoonden. Het was voor Maria een schande om voor het huwelijk reeds zwanger te zijn, waarop Jozef haar wilde verlaten! Uit Lucas 1:34 blijkt, dat Maria, hoewel zij op het punt stond om met Jozef te trouwen nog geen omgang met een man gehad heeft: "Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?"

De Bijbel wijst ons duidelijk de weg van het officiële, openlijke huwelijk en vindt het een schande, wanneer man en vrouw ongehuwd samenleven. Een kerkelijke huwelijksinzegening over hen die reeds als man en vrouw samen leven lijkt me dan ook volkomen misplaatst. Moeten we Gods zegen vragen over iets, wat man en vrouw al lang met elkaar beleven?

Ongehuwd samenwonenden dopen en hen daarmee laten belijden dat ze Christus willen gehoorzamen en volgen tot in de dood, lijkt me erg hypocriet. Laat ze dan eerst maar gehoorzaam worden, hun zondige levenshouding belijden, en voor de weg van het Bijbelse huwelijk kiezen alvorens ze zich laten dopen.ds. Theo Niemeijer