Vragen - jrg. 80-18

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
VragenDromen van een nieuwe aarde
Kunt u mij vertellen waarom de moslims vaak een kralenketting door hun handen laten glijden? Heeft dit iets met gebed te maken? (W. V. te T.)Antwoord:

De vijf voornaamste plichten van een moslim zijn:

1. De geloofsbelijdenis of shahâda "Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet"

2. De vijf maal te verrichten godsdienstoefening (salat).

3. Een bijdrage voor de armen (sakat).

4. Het dagelijks van zonsop- tot zonsondergang vasten in de maand Ramadan, dit is de maand dat de Koran uit de hemel naar de aarde kwam.

5. De bedevaart naar Mekka.

De kralenketting is een soort gebedssnoer, dat in vele godsdiensten gebruikt wordt. Het is een soort gebedsformulier in de vorm van een ketting, waarbij elke kraal een onderdeel van het gebed vormt.

In een artikel van CV•Koers "Dromen van een nieuwe aarde" stond, dat we als christenen geen hemelse toekomst hebben, maar een uiteindelijk bestemming op deze aarde. Hoe denkt u hierover? (D. S. te W.)Antwoord:

Paulus schrijft ons: "Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten". De Bijbel leert ons duidelijk dat de eindbestemming van Gods kinderen bij onze hemelse Vader in de hemel zal zijn. Zo bidt de Here Jezus ook in het Hogepriesterlijke gebed in Johannes 17:24 "Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt- Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld".

Hier zien we, dat de Here Jezus er naar verlangt om ons bij Hem te hebben, om de heerlijkheid te ervaren, die er reeds voor de grondlegging van deze aarde was. We zijn geroepen tot een heerlijkheid die niet aan deze aarde gebonden is maar een eeuwige, hemelse heerlijkheid. De hemelse heerlijkheid kunnen we in ons vernederde lichaam en met ons verduisterde verstand nooit bevatten. Hoe zou een diepzeevis zich voor kunnen stellen hoe een adelaar vrij in de lucht kan zweven? Net zo min een diepzeevis dat kan doen, zo hebben wij geen flauw benul van de hemelse heerlijkheid die ons blij vooruitzicht is.

Het verbondsvolk Israël heeft met name een aardse roeping en aardse zegeningen, terwijl de gemeente juist een hemelse roeping en geestelijke zegeningen geniet.

Straks, tijdens het Vrederijk, zal de aarde aan de hof van Eden gelijk worden en zal het aardse volk van God, Israël, tot zijn doel komen. Dan zal de Here zijn Koninkrijk op aarde oprichten en vanuit Jeruzalem over deze aarde regeren. Dan zal het volk Israël tot zegen voor de gehele aarde worden en de mensen onderwijzen uit Gods wet.

Dit vrederijk komt echter tot een einde. Na duizend jaar wordt satan losgelaten en zal hij de volkeren verzamelen voor de laatste volkerenopstand tegen God. Daarna zien we dat deze aarde zal vergaan en er een nieuwe hemel een nieuwe aarde zullen zijn. Dan zijn er geen verschillende volkeren meer, dan wordt er ook niet meer gesproken over de troon van het Lam, want de Zoon zal zich dan ook aan de Vader onderworpen hebben zodat het "God alles in allen" wordt. Dan is de kloof tussen hemel en aarde volkomen weggevaagd en woont God onder de mensen. Dan is er geen verschil meer tussen hemel en aarde maar zal alles volkomen één en in harmonie zijn. Nogmaals wij kunnen ons deze hemelse heerlijkheid niet voorstellen.

Wanneer vinden de gebeurtenissen uit Ezechiël 38 plaats. Sommigen denken aan het begin- in het midden- of aan het einde van de laatste jaarweek. Weer anderen denken aan het einde van het vrederijk. Kunt u me hierop antwoord geven? (M. O. te Z.)Antwoord:

Voor zover ik deze hoofdstukken begrijp, hebben we hier te maken met het begin van het vrederijk. We vinden aan het einde van Ezechiël een chronologische volgorde van Gods plan met Israël beschreven. Het begint hier met het herstel van het land Israël, het volk keert terug en uiteindelijk wordt het volk opnieuw geboren. Dan, aan het einde van de laatste jaarweek, de grote verdrukking, en aan het begin van het vrederijk zal de God van Israël afrekenen met alle vijanden van zijn volk. Onder de verzamelnaam van "Gog" worden hiermee alle volkeren bedoeld.
We zien dan ook direct daarna, dat de Here terugkeert tot zijn heilige tempel te Jeruzalem.

Ook na het vrederijk vindt nog één keer een volkeren opstand plaats, ook weer onder de verzamelnaam "Gog", waarna deze aarde vergaat en er een nieuwe hemel een nieuwe aarde zullen zijn. Bij "Gog" moeten we niet zozeer aan één bepaald volk denken, maar veel meer aan de verzameling van volken.ds. Theo Niemeijer