Vragen - jrg. 80-19

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
VragenDe WET zal uit Sion uitgaan en des HEREN WOORD uit Jeruzalem

Mijn hart in een andermans lijf?
In Openbaring 20:12 lezen we over de "groten en de kleinen" staande voor de (witte) troon. Worden hier kleine kinderen en volwassenen mee bedoeld?
Antwoord:

Het gaat hier om de gestorven ongelovigen aller tijden, die hier vanuit de zee, de dood en het dodenrijk opstaan om voor de grote witte troon, waar het laatste oordeel voltrokken zal worden, te verschijnen. De uitdrukking "kleinen en groten" heeft hier niets met kinderen en volwassenen te maken maar veelmeer met het feit dat aan deze troon niet te ontkomen is, niemand zal ontbreken, zowel de grote wereldleiders als de kleine vergeten mens…iedere ongelovige zal voor de troon geplaatst worden, of je nu wilt of niet!

Bij de opstanding hebben we trouwens niet meer te maken met leeftijden. Er zijn dan geen pasgeboren baby’s en oude opa’s en oma’s meer. In de hemelse heerlijkheid zal iedereen volkomen volmaakt zijn en dan behoort het ouder worden tot het verleden. We krijgen dan deel aan de "eeuwige jeugd".

Op een zendingsavond in de Betteld te Zelhem liet Anne van der Bijl ons zien hoeveel procent van de wereldbevolking inmiddels met het evangelie bereikt is. Daarnaast leerde hij ons, dat pas de belofte van de wederkomst van Christus in vervulling gaat wanneer alle volkeren het evangelie gehoord hebben. Klopt dit wel? (R. S. te A.)Antwoord:

Wat is het geweldig te zien, dat het evangelie in onze dagen, mede door de moderne communicatiemiddelen, wereldwijd verspreid is. Nochtans zijn er vele volkeren die maar weinig of niets over de Here Jezus gehoord hebben. De laatste tijd hebben we met name te maken met volkeren, soms heel dichtbij, die steeds onbekender ten opzichte van het evangelie staan. Ook in "christelijk" Nederland neemt deze onbekendheid toe. Een meerderheid kent niet eens meer de betekenis van het Kerstfeest, Paasfeest, Pinksteren en Hemelvaart!

De "grote opdracht" om heen te gaan en alle volkeren het evangelie te brengen, is nog steeds niet voltooid en zal ook niet voor de komst van Christus voor zijn gemeente klaar zijn. Het vers uit Mattheüs 24:14 "En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." Vraagt dan ook wel om uitleg. We zullen twee vragen vanuit bovenstand vers moeten beantwoorden:

1) wat wordt met het "evangelie van het koninkrijk" bedoeld;

2) wat bedoelt de Here Jezus met "dan zal het einde gekomen zijn".

Het gaat hier om het "evangelie van het koninkrijk" dat in de eindtijd door het volk Israël wereldwijd verkondigd zal worden. In dit evangelie zal wereldwijd verkondigd worden dat de Here Jezus op de troon van David zit en zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft. Dan zal de "wet uit Sion uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3). Dan zal "de aarde vol zijn van de kennis des Heren Heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken" (Habakuk 2:14). Het evangelie van het koninkrijk is duidelijk een andere evangelie dan het evangelie der genade, waarin het aanbod van het verzoenend werk in Christus de wereld aangeboden wordt, waardoor de mens verlost wordt en toegevoegd wordt tot de gemeente van Christus. Als de laatste aan de gemeente toegevoegd wordt, neemt de Here zijn gemeente van deze aarde weg, waarna de grote verdrukking begint en de antichrist zich openbaart. In deze periode van zeven jaar (de laatste jaarweek uit Daniël 9) komt uiteindelijk Israël als volk tot het geloof in de Here Jezus. Dan, bij de wederkomst van de Messias op de Olijfberg, wordt zijn volk een zendingsvolk, om wereldwijd het koningschap van hun Messias te verkondigen.

Pas nadat zijn koningschap wereldwijd verkondigd en onderwezen is door zijn volk aan alle volkeren en iedereen van het wetsonderricht dat de Joden dan wereldwijd zullen geven op de hoogte is, zal het einde komen. Dit einde is dan niet de wederkomst van Christus, of de opname der gemeente. Met dit einde wordt het einde van deze aarde en het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bedoeld.

De woorden: "Dan zal het einde gekomen zijn" hebben dus niets te maken met de wederkomst van Christus, maar met het vergaan van deze aarde en de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Hoe denkt u over orgaantransplantatie in het licht van de Bijbel? Door een aangeboren hartafwijking is mijn gezondheid erg slecht geworden en werd ik geconfronteerd met de mogelijkheid om voor een harttransplantatie in aanmerking te komen. De laatste tijd ben ik echter gaan worstelen met het idee dat er een hart van een ander mens in mij geplaatst zou worden. Hoewel ik uitzie om Christus te ontmoeten en ik geen angst voor de dood heb, vraag ik me toch af of het weigeren van een transplantatie geen "zelfmoordactie" is. Allerlei vragen over Gods bedoeling met mijn leven dringen zich aan mij op, en op dit moment twijfel ik er sterk aan of ik deze harttransplantatie wel wil ondergaan. Deze twijfel is voornamelijk ontstaan door gevoelens, maar niet beargumenteerd vanuit Gods Woord. Kunt u mij hierover wat duidelijkheid geven die mijn tegenwerpingen zouden kunnen staven? (M. v.d. B. te E.)Antwoord:

We krijgen hier te maken met een vraag, die zo’n vijftig jaar geleden nog niet speelde. Het was namelijk in 1967, dat door dr. Christiaan Barnard voor eerst in Kaapstad een harttransplantatie uitgevoerd werd en in Nederland vond voor het eerst in 1983 een harttransplantatie plaats. Nu de medische wetenschap in onze tijd zo veel meer ontdekt heeft, neemt ook de menselijke verantwoordelijkheid toe. Hiermee krijgen we ook te maken met het gegeven, dat de mens vaak niet in staat blijkt te zijn, deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. We zien dit onder andere in het prenataal onderzoek naar de condities van het ongeboren kind, waaruit regelmatig een (on)menselijke beslissing voortvloeit tot afbreking van de zwangerschap. Ook hebben we te maken met het kunstmatig in leven houden van patiënten, die zo’n tien jaar eerder gewoon gestorven zouden zijn. U begrijpt wel, dat met de voortgaande medische ontwikkelingen het er niet altijd gemakkelijker op wordt en steeds meer de mens lijkt te beschikken over leven en dood. Ook financiële middelen blijken hierbij steeds meer een belangrijke rol te spelen.

Wanneer we te maken hebben met orgaantransplantatie is het belangrijk de volgende zaken goed in de gaten te houden. Transplantatie is verwerpelijk wanneer we hierbij te maken krijgen met identiteit gevoelig materiaal. We denken hierbij o.a. aan eventueel toekomstige hersentransplantatie, organen waarin zich geslachtscellen bevinden van zowel man als vrouw en wijziging of vervanging van erfelijkheidsbepalend materiaal.

Verder zouden we het "te koop aanbieden" van te transplanteren organen ten zeerste af moeten wijzen. We weten, dat dit in verschillende landen plaatsvindt en dat deze handelwijze zich ook steeds meer opdringt aan de westerse beschaving.

Een harttransplantatie zouden we, afgezien van de zeer ingrijpende operatie, niet anders moeten bezien dan een nier-, lever-, alvleesklier- of beenmergtransplantatie. Natuurlijk weten we dat in de Bijbel de uitdrukking "hart" vaak gebruikt wordt om daarmee de ziel van de mens aan te duiden. Het hart voelde men ook vroeger kloppen en men wist, dat wanneer dit hart niet meer klopt, het leven verdwenen is. Voor de mensen vroeger was een kloppend hart gelijk aan het leven. Wij weten inmiddels, dat het hart niets anders is dan de pomp in ons lichaam, die de bloedsomloop gaande houdt. Wanneer de medische wetenschap nu zo ver is, dat deze "pomp" vervangen kan worden, zullen we ook onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en dankbaar gebruik hiervan mogen maken. Deze beslissing zal dan wel biddend en goed overwogen genomen moeten worden en heeft natuurlijk alles te maken met Gods plan met ons leven. Paulus schrijft in Galaten 4:15, dat zijn broeders en zusters in deze gemeenten zelfs bereid waren hun eigen ogen "uit te rukken" om ze vervolgens aan Paulus, die zeer waarschijnlijk slechtziend was, te geven.(De Nierstichting heeft destijds een brochure uitgegeven met de titel: "Kerken en Orgaandonatie" te bestellen bij de Nierstichting Nederland Postbus 2020 1400 DA Bussum tel: 035-6915057)