Vragen - jrg. 80-23

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 23
VragenIn Openbaring 9:6 lezen we over mensen die in de dagen van de grote verdrukking de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg… Wat moeten we ons hierbij voorstellen? (C. S. te L.)Antwoord:

In het Oude Testament vinden we twee teksten die aan dit Bijbelgedeelte verwant zijn: Job 3:21 "Zij wachten op de dood, en hij komt niet, zij graven ernaar, meer dan naar verborgen schatten" en Jeremia 8:3 "En de dood zal boven het leven verkozen worden…"

In de krant van vandaag (13 januari 2005) stond een opmerkelijk stukje dat met dit onderwerp te maken heeft: "Mentale ziekte, dé moordenaar van Europa…Den Haag. In de Europese Unie vallen jaarlijks meer doden door zelfmoord dan door verkeersongelukken en moord samen. Met 58.000 gevallen van zelfmoord is ‘mentale ziekte de onopvallende moordenaar van Europa geworden’. Dit zei Europees Commissaris van Gezondheid Markos Kyprianou gisteren voor het begin van een EU-conferentie." (De Twentsche courant Tubantia (13-01-05 pag. 7)

Het is vooral de laatste tijd dat het aantal zelfmoorden schrikbarend toeneemt. Vele argumenten zijn voor deze toename aan te voeren. Het loslaten van God is daarbij wel de basis van alle argumenten. Hoe verder een mens van God verwijderd is, hoe onmenselijker de mens wordt. De mens kan alleen pas echt mens zijn, in relatie met zijn Schepper. Als deze relatie er niet meer is, verdierlijkt de mens steeds verder tot een onmenselijk wezen. Dan denkt de mens in de positie te staan om zelf over het leven te regeren. Zo bepaalt de losgeslagen mens zelf, welk leven waardevol is en welk leven beëindigd moet worden. In dezelfde krant las ik vanmorgen ook, dat het prenataal onderzoek onder zwangere vrouwen de laatste tijd zo is toegenomen, dat de ziekenhuizen de stroom van aanvragen niet meer kunnen verwerken. Wordt er een afwijking geconstateerd (en dat is vaak met een grote marge van onzekerheid) dan wordt voor de zekerheid al heel gemakkelijk een abortus voorgesteld! Wanneer mensen ‘levensmoe’ zijn wordt nu ook al bijna de mogelijkheid geboden om "uit het leven te stappen". Daarbij gerekend de om zich heen grijpende eenzaamheid en de vreselijke gebeurtenissen, die via de beeldbuis breed uitgemeten in onze huiskamers gepresenteerd worden en waar vele geen kant mee uit kunnen, zien velen dan ook geen uitweg meer en geven zich over aan dit, voor hen nog, laatste redmiddel: de zelfmoord.

In de aanloop naar de grote verdrukking, waarvan ik overtuigd ben, dat deze zeer binnenkort aan zal breken, zien we reeds nu al vele dingen gebeuren die dan plaats zullen vinden. In Openbaring 9 lezen we over de afgrond die geopend zal worden en waaruit rook omhoog stijgt en dat de aarde met een dikke duisternis bedekt zal worden. De gevallen engelen (demonen), die volgens Judas 6 in de afgrond bewaard worden, zullen dan de aarde bedekken en in hun greep nemen. We weten dat kenmerken van demonie o.a. zelfpijniging en zelfdoding zijn. Tijdens deze periode van de grote verdrukking zal de drang tot zelfdoding wel aanwezig zijn, maar men komt er niet toe! Men is zo gevangen genomen door de demonische machten, dat ze hun prooi om te pijnigen niet aan de dood af zullen staan. Wanneer we lezen over de antichrist, die van een dodelijk wond weer genezen was, dan is het heel goed mogelijk, dat deze antichristelijke macht er voor zorgt, dat de mensen wel gepijnigd worden maar geenszins zullen sterven. Hoe vreselijk zal deze periode van grote verdrukking zijn en wat is het belangrijk, dat Christus gekomen is om ons voor deze vreselijk tijd te bewaren, door zijn gemeente tot zich te nemen, voor de grote verdrukking begint.

Wanneer we de Here Jezus als onze Heiland aanvaard hebben en Hem persoonlijk gedankt hebben voor het offer dat Hij voor ons aan het kruis gebracht heeft, worden we voor deze vreselijke oordelen bewaard. "…hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood tot het leven". (Johannes 5:24) Mag ik u een ernstige vraag stellen? Weet u heel zeker, dat De Here Jezus ook uw Heiland is? Zoniet…neem dan vandaag nog uw toevlucht tot Jezus!
Onze gemeente is sinds kort ingelijfd binnen de P.K.N. Er waren vele meningsverschillen omtrent de doop en avondmaal waarin de nodige compromissen gesloten werden. Wanneer een gemeente geen homo- of lesbisch huwelijk in wil zegenen zal de bewuste kerk daarvoor ontheffing aan moeten vragen om zo als gemeente je eigen identiteit nog enigszins te kunnen waarborgen. Kunnen we als Bijbelgetrouwe christenen nog wel lid blijven van zo’n kerk? (v. R. te ’s G)Antwoord:

Er zijn verschillende dingen waarmee we in de gemeente van Christus te maken hebben. Eschatologisch (toekomstgericht) leert de Bijbel ons dat er in de eindtijd een "ware" en een "valse" kerk zal zijn. De ware gemeente wordt als "Bruidsgemeente" voor de grote verdrukking weggenomen, terwijl de valse kerk als de "hoer van Babylon" zich met de antichrist verbindt (zie Openbaring 17). Nu is het onmogelijk om de verschillende kerken te etiketteren met "waar of vals". De Here zegt hierover: "Laat beiden samen opgroeien tot de oogst" (Mattheüs 13:30). Wij hebben niet de opdracht om hierover te oordelen, maar wel de opdracht om ons aan te sluiten bij een gemeente, die de Bijbel als het feilloze en gezaghebbende Woord van God aanvaart en gehoorzaamt en Jezus Christus, de Zoon van God, als de enige Middelaar tussen God en mensen erkent en belijdt. Wanneer deze twee zaken ontbreken lijkt het mij een onmogelijke zaak om je als Bijbelgetrouw Christen aan zo’n gemeente te verbinden. Dan leert Openbaring 18:4 ons: "Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt met haar zonden…" Daarbij moeten we ons beseffen, dat er op aarde geen volmaakte gemeente bestaat. De gemeente zal pas vlekkeloos en rein zijn, wanneer we voor Hem geplaatst zullen worden. Heb dan ook nooit de illusie dat, wanneer u uw kerk zou verlaten, er foutloze gemeenten zouden zijn, waar u zich vervolgens bij aan zou kunnen sluiten. Al heel gauw zult u ontdekken, dat het ook daar niet volmaakt is! Het gaat hier dus om een heel persoonlijke beslissing, waarbij we om de leiding van Gods Geest mogen vragen. Hij zal ook innerlijke rust en vrede geven als we Hem gehoorzaam zijn.

Bij ons in de gemeente lezen we massaal het boek "Doelgericht leven" van Rick Warren. In hoofdstuk 2 staat, dat er niets toevallig gebeurt en dat alles van te voren gepland is. Ik heb daar grote moeite mee. We zijn onze zoon 15 jaar geleden door een ongeluk kwijt geraakt. Was dit door onze lieve Heer allemaal al van te voren zo gepland en moet ik dan nu ook bij Hem, Die dit grote verdriet veroorzaakt heeft, troost zoeken? Persoonlijk zijn we door het ongeluk heel dicht naar de Here toegegroeid, maar zoals Rick Warren dit schrijft, lijkt het voor ons toch niet te kloppen. (P. de J. te M.)Antwoord:

Er is een groot verschil tussen de alwetendheid van God, en de uitvoering van Gods plan. Een voorbeeld zien we in Mattheüs 2, waar we twee keer kunnen lezen: "Opdat vervuld werd hetgeen geschreven werd door…" (vs. 15 en 23). We hebben hier te maken met de vlucht naar Egypte en het wonen in Nazareth van Jozef, Maria en de Here Jezus. Dit was Gods plan en het werd dan ook letterlijk vervuld. Tussen deze gebeurtenissen hebben we echter de kindermoord te Bethlehem. Over deze moord staat niet: "Opdat vervuld werd", met andere woorden: "God plan ging in vervulling" maar "Toen werd vervuld" (vs. 17). De kindermoord in Bethlehem was niet Gods plan en handelen, maar werd wel door Jeremia zo’n zeshonderd jaar van te voren aangekondigd. God overziet de geschiedenis, staat boven onze tijd en overziet ook ons leven. Ondanks dat Hij ons leven overziet hebben we toch altijd een eigen verantwoordelijkheid om zelf te kiezen. We hebben hier te maken met een ingewikkeld theologisch probleem waar reeds vele dikke boeken over geschreven zijn. Belangrijk is het om in ons leven heel dicht te blijven bij Hem die ons leven helemaal kan overzien.ds. Theo Niemeijer