Vragen - jrg. 81-04

ds. Theo Niemeijer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
VragenIn 1 Corinthiërs 15:52 lezen we over de laatste bazuin, waarbij wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden en samen met de in Christus ontslapenen, de Here tegemoet zullen gaan. Is deze laatste bazuin nu dezelfde bazuin als de zevende bazuin uit Openbaring 11:15-19? (C.v.D. te A.)Antwoord:

De bazuin die in 1 Corinthiërs 15:52 en 1 Thessalonicenzen 4:16 geblazen wordt is een geheel andere, dan de laatste van de zeven oordeelsbazuinen, die in Openbaring 8 -11 klinken.

Deze zeven oordeelsbazuinen worden in twee groepen verdeeld: vier oordeelsbazuinen in Openbaring 8:1-12, waardoor de aarde getroffen wordt door hagel, vuur, een meteoor, een vallende ster, en een regelrechte ruimteramp. Hierdoor zal 1/3 van de aarde verbranden, 1/3 van de zee in bloed veranderen, 1/3 van alle wateren vergiftigd worden en 1/3 van de lichtdragers verduisterd worden.

Na deze verschrikkelijke rampen worden de volgende drie bazuinen, als drie weeën aangekondigd, die nog vreselijker zijn dan de voorgaande vier bazuinen. Bij de vijfde bazuin komt het onheil vanuit de afgrond, bij de zesde bazuin vanuit de Eufraat en bij de zevende bazuin komt het vreselijke onheil vanuit de hemel zelf!

U snapt wel, dat het hier om heel andere bazuinen gaat, dan de bazuin, waar wij als gemeente verlangend naar uitkijken. De laatste bazuin uit de Corinthebrief duidt op de laatste oproep aan de gemeente op aarde. Het is het signaal om gezamenlijk op te trekken naar ons hemels Vaderland! Over bazuinen, trompetten en ramshorens als communicatiemiddel kunt u lezen in Numeri 10:1-10.In 1 Corinthiërs 11:10 staat, dat vrouwen een macht op het hoofd moeten hebben vanwege de engelen. Wat wordt daar mee bedoeld? (H. D. te S.)Antwoord:

In vers 3 van dit hoofdstuk leert Paulus ons dat het hoofd van iedere man is Christus en het hoofd van de vrouw is de man. Zoals de Here God de schepping in een bepaalde scheppingsorde geschapen heeft, zo bestaat er ook een scheppingsorde in het huwelijk. De man staat onder het gezag van Christus en de vrouw staat in het huwelijk onder het gezag van haar man. Dit gezag heeft de man niet uit zichzelf, maar wordt ontleend aan de Schepper. Gezag is nooit heersend, maar juist dienend. Een vrouw zal het gezag van haar man behoren te erkennen. Heeft zij daar grote moeite mee, dan zal zij ook moeite hebben om het gezag van Christus te erkennen.

Een vrouw, die het gezag van haar man ontkent, verwerpt daarmee “de macht op het hoofd” en is daarmee een toegankelijke prooi voor de (gevallen) engelen geworden. Demonische machten zijn op zoek naar vrouwen, die moeite hebben met het gezag van hun man. De schepping viel in zonde toen Eva, los van Adam, van de verboden vrucht at. Israël stortte zich in afgoderij toen Isebel, door de slappe houding van Achab, de Baäl- en Astarte-godsdienst invoerde. Wat zou het geweldig zijn, wanneer mannenbroeders in de gemeente en in hun gezinnen hun Goddelijke roeping weer gingen vervullen en vanuit het gezag, dat God hen toevertrouwt, een beschuttend schild voor hun kwetsbare vrouwen gingen vormen!In 1 Samuël 18:10 lezen we over de “boze geest Gods” die Saul aangreep. Heeft God een boze geest? (Y. B. te J. Zweden)Antwoord:

Toen, door de ongehoorzaamheid van Saul, de Geest van God van hem week, nam een boze geest steeds meer bezit van koning Saul. Het was niet een boze geest van God, maar een geest die onder toelating van God, Saul in zijn macht had. Na zijn ongehoorzaamheid gaf God hem over aan deze invloed. We moeten dus lezen, een boze geest, door God gezonden. David zal hier zeker aan gedacht hebben, toen hij in Psalm 51:13 schreef: “Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige Geest niet van mij”. Wat geweldig, dat wij door het geloof in de Here Jezus, met de Heilige Geest verzegeld zijn!Ds. Theo Niemeijer