Vragen - jrg. 81-05

ds. Theo Niemeijer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
VragenIk las in Metro (23-02-05) over de aankondiging van de wederkomst van Christus. Er werd een tekst aangehaald uit Mattheüs 24:34, waarin de Here Jezus zegt: Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt”. In een wat meer toegankelijker Bijbelvertaling staat: “Ik verzeker jullie, de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven”. Het artikel van Metro beschrijft, dat de wederkomst van Christus tijdens dat geslacht uitbleef en nog steeds op zich laat wachten… een onrealistische verwachting! Wat vindt u van deze gedachte? (N.v. H. te D.)Antwoord:

Wanneer de Here Jezus het heeft over de omsingeling van Jeruzalem door de Romeinse legerkampen (Lucas 20:20), dan zegt de Here Jezus later in vers 32, dat de toen levende generatie deze gebeurtenis nog mee zou maken. En inderdaad, in het jaar 70, nog binnen een generatie van veertig jaar, kwamen de legers van keizer Titus, Jeruzalem belegeren, waarna de stad verwoest en de tempel afgebroken werd. In Mattheüs 24 gaat het over de uiteindelijke terugkeer van het Joodse volk naar haar land en het moment, waarop God tot zijn doel komt met zijn verbondsvolk Israël.

Mattheüs spreekt dan niet over een generatie als tijdseenheid (veertig jaar) maar over het Joodse volk als geheel, dat alle verdrukkingen en zelfs de vernietigingskampen zal overleven om uiteindelijk dit herstel mee te kunnen maken. We zouden dan ook kunnen lezen: “Dit volk zal niet voorbij gaan, voordat dit alles zal gebeuren”.In 1 Corinthiërs 7:14 lees ik dat de ongelovige man in zijn vrouw geheiligd is. Ieder mens is toch voor zichzelf verantwoordelijk? (G. v.d. K. te N.)Antwoord:

We lezen hier niet, dat de ongelovige man in zijn gelovige vrouw behouden is, maar geheiligd. Uit het verband van dit gedeelte blijkt, dat Paulus een echtscheiding tussen een gelovige en ongelovige partner niet aanbeveelt, maar probeert te vermijden. Wanneer de ongelovige er in bewilligt de gelovige trouw te blijven, dan bemoedigt Paulus hen bij elkaar te blijven, ondanks dat de partner niet gelooft. In dat geval is de ongelovige partner geheiligd, wat betekent dat God dit huwelijk ondanks de ongelovige partner toch kan zegenen. Het gaat hier wel om bestaande huwelijken, waarin één van de partners later tot geloof gekomen is. Het gaat hier dus niet om nog te sluiten huwelijken. Daarin is Paulus heel duidelijk: Geen ongelijk juk aangaan! (2 Corinthiërs 6:14-18) Zo leert Paulus ons dat de ongelovige partner in de gelovige partner geheiligd is en hij zijn zegen over dit huwelijk kan en wil geven. De ongelovige, maar geheiligde partner staat deze zegen dan dus niet in de weg!In Hebreeën 2:9 lezen we, dat de Here Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods. In Mattheüs 11:11 spreekt de Here Jezus over “de kleinste in het koninkrijk der hemelen”. Heeft dit hier mee te maken? (N. T. te U.)Antwoord:

De Here Jezus leefde hier op aarde 33 jaar in een zwak menselijk lichaam. Hij kende honger, dorst, vermoeidheid en pijn, iets dat engelen niet kennen. Hierin werd Hij beneden de engelen gesteld. Wel waren er engelen om Hem na de verzoeking in de woestijn of in Gethsemané, bij te staan. Het vers uit Mattheüs 11 heeft meer te maken met Johannes de Doper, die door de Here Jezus als de grootste onder de mensen gezien wordt.Een predikant sprak over de “poortfunctie” van Nederland in de Europese Unie. Ons land loopt, als het gaat om zaken als abortus, homofilie, euthanasie, drugsbeleid en prostitutie, vaak vooraan. Vindt u dat ook zo? En wat vindt u van de getalswaarde 6 van de Hebreeuwse letter WAW (W). WWW is dus eigenlijk 666. Komt het merkteken van het beest niet heel dichtbij? (N. S. te T.)Antwoord:

De apostel Johannes leert ons, dat de komst van de antichrist voorafgegaan wordt door een actieve werking van de geest van de antichrist. Zoals de komst van Christus voorafgegaan werd door de werking van Gods Geest, zo zal de geest van de antichrist de komst van de antichrist aankondigen. Nederland loopt hierin zeker niet achteraan, maar juist voorop. De gelovigen krijgen nu het “zegel van God op-gedrukt” (zie 2 Corinthiërs 1:22). Zij die dit zegel nu weigeren, krijgen straks het merkteken van de antichrist op hun voorhoofd gedrukt. Inderdaad heeft de Hebreeuwse letter WAW een letterwaarde van 6. We komen dit getal trouwens
op allerlei manieren tegen. Zowel het Grieks, Latijn en Hebreeuws kennen deze letterwaarden en het is opzienbarend, wat het resultaat is van allerlei berekeningen. Openbaring 13:18 moedigt ons dan ook aan om dit getal te berekenen. Het is het getal van de naam van het beest, de antichrist en het is het getal van een mens.

De biometrische verplichte identificatieplicht en de verdere opkomst van het elektronische geldverkeer banen de weg van de totaalcontrole via het merkteken van het beest, het getal 666.Komen wij aan het begin van het vrederijk met Christus op aarde terug, zodat hier op aarde twee soorten mensen leven: hemelse wezens en gewone aardse mensen? Er staat toch, dat wij met Hem op aarde zullen heersen? (T. K. te A.)Antwoord:

Wij zullen op aarde regeren, maar dan wel vanuit het hemelse Jeruzalem, dat als een lichtstad boven deze aarde zal zweven. (Openbaring 21:22-27) Zoals nu deze aarde vanuit de overheden en machten uit de hemelse gewesten geregeerd wordt, zo zullen wij met Christus vanuit deze Lichtstad op aarde regeren. In ons verheerlijkt lichaam zullen we dan ook niet meer afhankelijk zijn van tijd en ruimte.Ds. Theo Niemeijer