Vragen - jrg. 82-10

ds. Theo Niemeijer • 82 - 2006/07 • Uitgave: 10
In Openbaring 20 wordt over het duizendjarig rijk geschreven.
Gaat het in deze periode dan ook werkelijk om duizend jaar of gaat het hier al om de eeuwigheid? De duivel wordt ook losgelaten…wanneer gebeurt dit? En wat betekent het dat de doden, de groten en de kleinen voor de grote witte troon staan? En wat betekent de tweede
dood? (G. K. te S. in Frankrijk)
ANTWOORD:

In Openbaring 21:1 lezen we dat Johannes, de apostel,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag omdat de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gegaan waren.

Dat deze aarde voorbij zal gaan wordt regelmatig in Gods Woord duidelijk gemaakt. De eerste mens heeft in zijn zondeval namelijk de gehele schepping meegesleurd. De gevolgen van de zondeval hadden niet alleen betrekking op de mens maar de gehele schepping kwam onder de vloek van de vruchteloosheid terecht. Paulus
schrijft in Romeinen 8:22 dat de schepping in al haar delen zucht en in barensnood verkeert. Het “zuchten” van de schepping wordt steeds luidruchtiger!


Bij de laatste overstromingen in Suriname en Indonesië, bleek dat menselijk ingrijpen in de natuur, een belangrijke
factor geweest is voor de oorzaak en omvang van deze verschrikkelijke rampen. De aarde is in barensnood, waarmee
de geboorte van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde nu wel heel dicht bij gekomen is. De apostel Petrus vergelijkt het vergaan van deze aarde met de zondvloed
ten tijde van Noach. Het verschil is echter, dat de aarde dit keer niet door water, maar door vuur zal vergaan. Leest u hier maar over in 2 Petrus 3:1-13.


Gods Woord leert ons echter dat, voor het echter zo ver zal komen, het vrederijk op deze aarde gevestigd zal worden. Dit Messiaanse vrederijk zal nog op deze eerste aarde gesticht worden en zal de laatste duizend jaar van het bestaan van deze aarde vormen. Gedurende
dit rijk zullen alle beloften, gedaan aan het verbondsvolk
Israël, in vervulling gaan. Dan zal de Here Jeruzalem verkiezen als de stad boven alle steden der aarde. Daar zullen de koningen der aarde zich voor de Here neerbuigen en de God van Israël aanbidden. Vanuit deze stad zal de aarde geregeerd worden en de vrede wereldwijd gevestigd worden.

Let wel, het gaat hierbij nog niet om de uiteindelijke hemelse heerlijkheid! De vrede gedurende dit rijk, wordt mede mogelijk gemaakt omdat de duivel in de afgrond opgesloten is. We lezen echter dat hij aan het einde van dit vrederijk nog weer voor een korte tijd losgelaten zal worden om dan alsnog de mensen
te verleiden om zich tegen de Messias te keren! We lezen ook, dat de Here Jezus tijdens dit vrederijk zal regeren met een ijzeren roede, waaruit blijkt dat het gehoorzamen van de Koning niet vrijblijvend is! De duivel wordt dan ook losgelaten om de mensen uiteindelijk zelf de mogelijkheid
te geven om te kiezen want de Here wil niemand de eeuwige heerlijkheid binnenlaten
die, door de ijzeren roede gedwongen, Hem gehoorzaamt.

Geen gedwongen
gehoorzaamheid, maar liefdevolle toewijding zal dan bepalend zijn.
Niet alleen de manier, waarop
dit vrederijk eindigt, maar ook het leven tijdens het vrederijk
laten ons zien, dat het gedurende deze duizend jaar, nog niet om de oneindige hemelse heerlijkheid gaat. In Jesaja 66:20-22 lezen we dat er in het Messiaanse vrederijk
nog steeds zondaren leven
die tot hun honderdste jaar de tijd krijgen om zich te bekeren. We lezen iets verderop, dat de mensen de leeftijd van de bomen zullen bereiken. We moeten daarbij denken aan de leeftijd van de mensen van voor de zondvloed…dus bijna duizend jaar! Tijdens het vrederijk is er dus nog steeds zonde en dood!


U begrijpt wel dat dit allemaal in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde heel anders zal zijn. Na de laatste volkerenopstand, aan het einde van het vrederijk en aangespoord door de losgelaten duivel, zal de Here eens en voor altijd met deze opstandige, door zonde verdorven aarde, afrekenen. Dan zal de duivel voor altijd in de poel des vuurs verdwijnen en zijn volgelingen zullen voor de grote witte troon veroordeeld
worden. Het gaat hier niet om de gelovigen, maar om de ongelovigen aller tijden,
die zich vanaf de zondeval tot aan het einde van deze aarde, tegen de Here verzet hebben. Ze zullen allemaal, vanuit het dodenrijk,
voor deze oordeelstroon geplaatst worden, waarbij boeken geopend zullen worden om aan te tonen hoe goddeloos zij geleefd hebben. Hun namen komen in het Boek des Levens niet voor en zij zullen op grond daarvan, voor eeuwig verloren gaan. De Bijbel noemt dit de “tweede dood”, die tot in alle eeuwigheden duurt.


De eerste dood is direct na de zondeval ingetreden.
God had immers gezegd dat “ten dage dat de mens van de verboden vrucht zou eten, deze zou sterven”. Onmiddellijk na de zondeval kreeg de mens met deze eerste dood te maken. De mens werd vervreemd
van zichzelf, zijn partner en van de Schepper. De eerste dood betekende voor de mens een scheiding tussen hem en God. Een scheiding, die uiteindelijk voor de mens ook de lichamelijke dood betekent.


Goddank kwam Christus om deze laatste vijand, de dood te overwinnen. Aan het kruis ging Christus Zelf, verlaten door God, drie uur lang deze verschrikkelijke doodstoestand
binnen om na deze vreselijke uren, als overwinnaar uit te kunnen roepen: “Het is volbracht”! Toen scheurde het voorhangsel
in de tempel, waarmee aangegeven werd dat de eerste dood overwonnen was en de kloof, die door de zonde tussen God en de mens ontstaan was, in het verlossingswerk van Christus overbrugd werd.

Zij, die hun vertrouwen op Christus gesteld hebben, krijgen in Hem deel aan een nieuwe
schepping. Ze zijn overgegaan vanuit de dood in het leven en voor hen is er geen tweede dood meer. Voor hen zal de Here Jezus als Verlosser wederkomen om zijn gemeente
tot Zich te nemen om haar voor de vreselijke grote verdrukking, voorafgaand aan het vrederijk, te bewaren. Heeft u de Here Jezus reeds als uw persoonlijke Redder
aanvaard?