Vragen - jrg. 82-14

ds. Theo Niemeijer • 82 - 2006/07 • Uitgave: 14
In Openbaring 20:1-6 wordt over het duizendjarig rijk geschreven. Nergens lees ik hier over een ‘vrederijk’. Omdat dit rijk verbonden wordt met de eerste opstanding, we een hemels lichaam ontvangen en er bij de opstanding geen sprake meer is van mannelijk of vrouwelijk (Matteüs 22:30), lijkt het me voor de hand liggend dat dit duizendjarig rijk zich in de hemel zal voltrekken. Een vrederijk, waar nog steeds de zonde aanwezig is en de dood nog voorkomt (zoals u beschrijft in de vragenrubriek van jaargang 81 nr. 26 van Het Zoeklicht) kan toch geen vrederijk zijn? (J. S. te E.)Antwoord:

U moet niet vergeten dat het bij het duizendjarig rijk, beschreven in Openbaring 20:1-6, om hetzelfde rijk handelt als in Daniël 7:23-27. Ook hier in Daniël lezen we over het laatste antichristelijke rijk, dat zich verheft tegen de Here God Zelf. Net zoals in Openbaring 20 wordt ook hier de antichrist, zijn macht ontnomen en verdelgd. Ook hier lezen we, dat het koningschap aan het volk van de heiligen des Allerhoogste gegeven wordt.

Net zoals het antichristelijke rijk op aarde aanwezig is, zo zal het duizendjarig rijk, waarin de Here over de aarde zal regeren, ook hier op aarde plaatsvinden. Daniël is hier heel duidelijk over. Zie Daniël 2:44, waar we ook weer kunnen lezen dat de God des Hemels in plaats van het Romeinse rijk, Zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Het zou zeer onlogisch zijn om te denken dat het hier om een koninkrijk in de hemel zou gaan. Waarom zou er anders staan: “een koninkrijk, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan.”?

Het is het koninkrijk waarover Lucas 2 gaat: “Gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden en de Here zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.”

Ook hier gaat het over het ‘eeuwig’ koningschap van de Here Jezus op de troon van David. Deze troon zal zondermeer in Jeruzalem staan. Hij regeert hier niet over een hemels, maar over een aards volk…het huis van Jacob.

Wanneer er gesproken wordt over een eeuwig koningschap, dan kan dat ook vertaald worden met een koningschap van een aioon, een eeuwigheid, duizend jaar. Het koningschap van de Here Jezus zal na de duizend jaar opgaan (niet eindigen) in het koningschap van de Allerhoogste. We kunnen hierover lezen in 1 Korintiërs 15:24-28, “Wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt…”

Wanneer de Here Jezus bij zijn wederkomst op aarde een einde maakt aan de macht van de antichrist en de volkeren zal afvoeren naar het dal van Josafat om met hen in het gericht te treden, ter oorzake van zijn volk Israël en de manier waarop de volkeren met dit uitverkoren volk omgegaan zijn, zal het koningschap voor Israël, zoals aan David beloofd, (2 Samuël 7:12-16) hersteld worden. Dan zal de ‘Grote’ David op zijn troon plaatsnemen en over zijn volk regeren. Koning Salomo was in zijn regering een voorvervulling van het vrederijk dat dan gevestigd zal worden. Van heinde en ver kwamen de koningen om de wijsheid en grootheid van Salomo te bewonderen. Zo lezen we over het vrederijk, dat de koningen jaarlijks naar Jeruzalem op zullen trekken (op pelgrimstocht) om de Koning in Jeruzalem te aanbidden.

We lezen dat er dan gerechtigheid zal “heersen”. Pas later, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal de gerechtigheid “wonen”. (zie 2 Petrus 3:13) Daarom lezen we over het vrederijk, dat de Messias met een ijzeren roede zal regeren. Het zal geen vrijwillige heerschappij zijn. Elke knie zal zich voor Hem moeten buigen en elke tong zal moeten belijden dat Hij Here is.

God zal met de zondaar tot zijn honderdste levensjaar geduld hebben, pas daarna zal hij zonder bekering moeten sterven. Mensen worden in deze Messiaanse tijd zo oud als de levensduur van de bomen. We hebben het dan over de leeftijden van de mensen van vóór de zondvloed!

Het vrederijk eindigt bij het loslaten van de duivel, die dan alsnog de kans krijgt om de volkeren te verleiden. Met velen zullen de volkeren naar Jeruzalem optrekken, waarop de Here God Zelf met al deze volkeren af zal rekenen en de duivel, die hen verleidde, in de poel des vuurs zal werpen waar, vanaf het begin van het vrederijk, ook al de antichrist en de valse profeet verblijven.

Nu wil ik ook nog even ingaan op de vraag, hoe ‘hemels’ het vrederijk dan wel is? Laat het duidelijk zijn, dat dit Messiaanse rijk, net zoals het Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse rijk, op aarde gevestigd zal worden. Het verbondsvolk Israël zal hier op aarde een uiterst belangrijke regeringstaak vervullen. Vanuit Jeruzalem zal de gehele aarde geregeerd worden, maar ook het Evangelie en het wetonderricht ontvangen. (Jesaja 2:3) Vanuit het hemelse Jeruzalem zal de Gemeente over de aarde regeren. Door de opstanding zijn we immers een hemels volk geworden, dat hier op aarde niet meer thuis hoort. Omdat plaats en tijd dan geen belemmering meer vormen (zie Filippus in Handelingen 8:39-40) is het heel goed mogelijk om in de hemel te wonen en toch op aarde te regeren. Zoals de huidige aarde door de overheden en machten in de hemelse gewesten geregeerd wordt (Efeziërs 6:1-12) zo zullen de verlosten vanuit het hemels Jeruzalem, dat als een lichtstad boven deze aarde zweeft, op aarde kunnen regeren. We lezen zelfs over deze stad, dat de koningen der aarde hun heerlijkheid binnen deze stad zullen brengen (Openbaring 21:24).

Dus op aarde het aardse volk Israël dat haar uiteindelijke doel en vervulling van vele beloften ontvangt in haar centrale rol tijdens dit vrederijk en vanuit de hemel de verlosten (de Oudtestamentische gelovigen, de gemeente van de Here Jezus Christus en de martelaren uit de grote verdrukking) die vanuit het hemelse Jeruzalem op aarde regeren.
Natuurlijk zullen vele dingen voor ons nog verborgen blijven, maar laten we de grote lijnen maar goed in de gaten houden, dan zal het profetisch woord zich steeds wijder voor ons openen!Ds. Theo Niemeijer