Vragen - jrg. 82-25

ds. Theo Niemeijer • 82 - 2006/07 • Uitgave: 25
In Exodus 4:22 wordt Israël de eerstgeboren zoon van God genoemd. Kan de Here Jezus dan nog wel de eerstgeboren Zoon van God genoemd worden? Zou God dan twee eerstgeboren zonen hebben? Dat kan toch niet? (P. H. te O.)Antwoord:

In de Bijbel kunnen we de geschiedenis van Israël terugvinden. We lezen hoe Jakob de stamvader van het volk Israël geworden is. Jakob krijgt van God de naam Israël. We weten ook dat Jakob als tweede zoon van Isaäk geboren werd en dat Esau eigenlijk de eerstgeboren zoon van Isaäk was. Maar de Here God had het anders gewild en zei tegen Isaäk dat de oudste de jongste dienstbaar zal zijn (Gen. 25:23), waarmee de Here aan Jakob de positie van eerstgeborene gaf. Iets verderop in dit hoofdstuk lezen we hoe Esau dit eerstgeboorterecht verachtte en Jakob dit recht van Esau op een listige manier aan hem ontfutselde. De betekenis van eerstgeborene heeft dus niet in de eerste plaats te maken met degene die als eerste geboren werd, maar met degene die erfgenaam van de zegen is. Hoewel Isaäk de vader van Israël was, noemt God Israël nu Zijn eerstgeboren zoon. Hiermee wil God ons duidelijk maken, dat zijn volk Israël de erfgenaam van zijn zegen is. Ook vandaag weten we, dat Hij Zijn volk niet verworpen heeft en dat Israël nog steeds erfgenaam van zijn zegen is. Omdat Israël de eerstgeboren zoon van God is, zal Israël als volk een geweldige aardse zegen van God beërven.

De Here Jezus wordt de eniggeboren Zoon van God genoemd. Ook is Hij de eerstgeborene, maar dan van de ganse schepping (Kol. 1:15), waarmee Hij de erfgenaam geworden is van alle dingen. Een aardse erfenis voor zijn volk Israël en een hemelse erfenis voor de gemeente. In het Oude Testament wordt het Messiaanse volk vaak één gemaakt met de Messias. Het lijden van het Messiaanse volk toont veel overeenkomsten met het lijden van de Messias. Zo werd Hosea 11:1 “Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen,” vervuld op het moment dat Jozef, Maria en Jezus naar Egypte vluchten en later weer terugkeerden. (zie Matt. 2:15) De Here Jezus vertelt dan ook dat de hele geschiedenis uit het Oude Testament over Hem gaat. Het is zeer indrukwekkend om Christus op de bladzijden van het Oude Testament te ontdekken. Dan zien we Hem terug in zijn volk Israël, maar ook in Isaäk, die op Moria geofferd werd, in Melchizedek, in Jozef, in Mozes en ga zo maar door!
In Matteüs 24:19 staat: “Wee de zwangeren en zogenden in die dagen…” Onlangs vroeg iemand mij, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte, of het wel verstandig was om in deze eindtijd nog kinderen te krijgen? Wat wordt bedoeld met de uitdrukking dat “terwille van de uitverkorenen de dagen ingekort zullen worden”? Is er na de opname nog een mogelijkheid tot bekering, met name voor de vele jongeren die nu aan zoveel voorbij gaan? (D. S. te ?)Antwoord:

In dit gedeelte gaat het om de periode van de grote verdrukking. In vers 15 wordt gesproken over de ‘gruwel der verwoesting’, waarover Daniël gesproken heeft. We moeten hierbij denken aan de antichrist die de tempeldienst in Jeruzalem zal verbieden, het heiligdom zal ontheiligen en zichzelf als de enige ware god zal verheffen. Het gaat hier om de climax van de grote verdrukking, een vreselijke periode, die na de opname van de gemeente zal beginnen en bij de zichtbare wederkomst van Christus op de Olijfberg zal eindigen. In deze periode zal het aardse volk Israël uiteindelijk tot het geloof in de Messias Jezus komen. De omschrijving van deze periode is dan ook heel duidelijk Joods-gericht: “Laten dan wie in Judea zijn…wie op het dak is…dat het niet op een sabbat plaatsvindt…” De gemeente is dan niet meer op aarde, maar is juist voor dit vreselijk oordeel thuisgehaald. “…zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal…” (Op. 2:10)

Na de opname van de gemeente zal volgens 2 Tessalonicenzen 2:9-12 een leugengeest uitgestort worden, zodat de mensen de leugen zullen geloven. Er zal een verklaring gevonden worden, waarmee uitgelegd zal worden wat er met al deze verdwenen christenen gebeurd is. De antichrist zal immers met grote tekenen en wonderen de mensen op aarde verleiden! Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat er dan nog mensen tot het geloof komen die nu heel bewust de Here Jezus afgewezen hebben. Ik hoop dat het zal gebeuren, de Bijbel leert het mijns inziens echter niet!

Dat de dagen ingekort zullen worden is “ter wille van de uitverkorenen.” Deze grote verdrukking, of ook wel de ‘Laatste jaarweek’ (zeven jaar) uit Daniël 9 genoemd, staat in direct verband met Gods plan met Israël, Zijn uitverkoren volk! Het oordeel dat na de opname van de gemeente losbreekt zal dan niet eeuwig zijn, maar afgebroken, ingekort worden tot zeven jaar, dit in verband met Gods plan met zijn uitverkoren.

Mozes werd geboren in een periode waarin men beter geen kinderen kon krijgen. Alle jongetjes werden immers in de Nijl geworpen! Toch werd Mozes geboren… God had een plan met zijn leven en zegende Mozes en zijn ouders. Bij onze kinderwens moeten we niet in de eerste plaats naar de wereld om ons heen kijken, maar naar de Here en naar zijn plan met onze jonge kinderen.In een internetcursus las ik dat er waarschijnlijk reeds leven op aarde geweest is voor de schepping uit Genesis 1. Dit zou wetenschappelijk onderbouwd worden door de gevonden fossielen van miljoenen jaren oud. (J. M. te H.)Antwoord:

In Openbaring 21:1 lezen we dat de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gegaan zijn. Adam wordt de eerste mens genoemd. De Bijbel leert ons dat er voor de schepping uit Genesis 1 geen ander leven op aarde geweest is. Het is juist de fossiele wereld die de schepping van Genesis en de latere zondvloed bevestigt. De dateringsmethoden die gebruikt worden zijn betrouwbaar tot hooguit 10.000 jaar. Alles wat ouder gedateerd wordt, wordt gedateerd op veronderstellingen.

In Job 40:10-19 wordt een Behemoth (St.Vert.) en in vers 20-41:25 een Leviathan (St.Vert.) beschreven. In beide gevallen gaat het hier om een soort dinosaurus. Ook de fossiele wereld levert het bewijs, dat mens en dinosaurus tegelijkertijd geleefd hebben! Vooral het boek Openbaring gaat er vanuit dat de mens wel op de hoogte moet zijn van draken. Er wordt regelmatig in dit boek over draken geschreven.Ds. Theo Niemeijer