Vragen - jrg. 84.16

ds. Theo Niemeijer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
VragenVeel ouders weten niet waar hun kinderen mee bezig zijn
Mijn kleinzoon is helemaal gek van Yu-Gi-Uh plaatjes. Dit gaat gepaard met sparen van doppen met allerlei monsters van goed en kwaad. Hij weet er alles van en staat open voor dit soort dingen. Zo is hij ook helemaal weg van Spiderman die zich steeds weer kan veranderen en hij draagt er ook een T-shirt van. Zijn broertje van vijf trekt het allemaal zo naar zich toe dat hij er van droomt. Moeder ziet er helemaal geen kwaad in. Als oma voel ik me er niet rustig onder. Lopen mijn kleinkinderen hiermee gevaar? (T. v. W. te S.)Antwoord:

In Mattheüs 18:6 zien we dat de Here Jezus een kind tot Zich riep en in het midden plaatste met de woorden: "Een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."

De manier waarop ouderen met kinderen omgaan neemt de Here Jezus dus heel serieus. We weten dat de machten van de duisternis op allerlei manieren de nog zo ontvankelijke zielen van onze kinderen proberen te verleiden. Dit gebeurt via literatuur, bepaalde vormen van onderwijs, tv-programma’s, computerspelletjes en bepaalde vormen van muziek. Vele ouders onderschatten de invloed van deze bezigheden. Het gebeurt regelmatig dat kinderen door overmatig bezig te zijn met genoemde zaken het spel en de werkelijkheid niet meer kunnen scheiden. Dit heeft geleid tot menig misdrijf, waarin kinderen een rol speelden. Veel ouders zijn niet meer op de hoogte van de bezigheden van hun kinderen. Ze zitten uren achter de computer, zonder dat hun ouders weten, waar ze überhaupt mee bezig zijn. Inderdaad, ze zijn hun ouders dan niet tot last, niet wetende, dat de last hen later gepresenteerd zal worden.

We weten, dat er een strijd gaande is tussen de boze en goede machten, tussen satan en de Here God. Een strijd, waar we op geen enkele manier een kinderspelletje van behoren te maken. Een ander gevaar dreigt, dat deze monsterlijke spelletjes een verruwend effect hebben op kinderen, waarbij ze leren om te gaan met gewelddadige en angstige gebeurtenissen. Zo worden ze langzamerhand immuun voor de belangrijkste dingen van het leven en krijgen we te maken met een steeds meer onverschilliger wordende samenleving.

Met klem wil ik dan ook ouders oproepen om, juist nu in deze eindtijd, op de hoogte te zijn van de bezigheden en interesses van uw kinderen op school, maar ook op hun kamertjes, waar ze blijkbaar ongestoord hun gang kunnen gaan! Het gaat hier niet alleen om kleine kinderen, maar ook om onze pubers en jongeren die nog midden in hun studie staan. Er komt een tijd, dat de Here ons als ouders over deze belangrijke taak ter verantwoording zal roepen. Zullen we dan met vrijmoedigheid voor Hem staan?

B. V. te O vraagt naar een reactie op het boek "Israël, waarom vervolgd", geschreven door ds. A Ringelberg, een uitgave van Z.D.A.Antwoord:

Op genoemd boek kan ik helaas geen reactie geven omdat ik het boek niet in mijn bezit heb. Wel wil ik u waarschuwen voor de leer van de Zeven-dags Adventisten. U schrijft over de zeventig jaarweken uit Daniël 9, waardoor één en ander nu voor u duidelijk geworden is. Het is met name deze leer over Danël 8:14 en 9:24 die in de begintijd het ZDA op een verkeerd been zette. Naar aanleiding van de 2300 avonden die als jaren uitgelegd werden vanaf het moment, genoemd in 9:24-25 (457 v. Chr.), berekende de oprichter Miller de wederkomst van de Here tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844. Miller stierf in 1849, volkomen gedesillusioneerd door het uitblijven van de wederkomst des Heren. Vele aanhangers keerden toen ook hun rug naar het ZDA genootschap. Na de teleurstelling in 1844 werden door de ijver van de Zevende-dags Adventisten vele voor sabbatsviering gewonnen, zo ook Mw. E.G. White, die later de geestelijke moeder van het ZDA genootschap geworden is. De getuigenissen van Ellen White werden met net zo veel gezag verkondigd als Gods Woord. Aan White werd geopenbaard dat de berekening van Miller wel klopte en dat de Here op deze datum niet op aarde zou komen maar het hemelse heiligdom binnengegaan was. Later leerde ze haar aanhangers, dat de Here niet op aarde kon komen omdat de christenen het vierde gebod (de Sabbatsviering) overtraden.

Volgens haar is de zondagsviering het merkteken van het beest op het hoofd (men heeft de zondagsviering zelf bedacht) en op de rechterhand (waarmee men deze viering uitwerkt).

Het ZDA genootschap verkondigt op vele punten een afwijkende leer:

- De zondebok die met de zonde van het volk beladen werd en de woestijn in gestuurd werd is een type van satan.

- De Here Jezus nam onze zondige gevallen natuur aan.

- Er is geen bewuste hel en een eeuwige straf voor verlorenen.

- De vernietiging van de ongelovigen en de zielenslaap van de gelovigen tot aan de opstandingsdag.

- Tijdens het duizendjarig rijk wordt de aarde tot een staat van woestheid en ontlediging gebracht.

- De ZDA zijn de 144000 uit Openbaring 7:4-8

- Zij stellen de genade afhankelijk van het volbrengen van de Mozaïsche wetten.

Ik zou nog veel meer over deze beweging kunnen schrijven, waarvoor in deze rubriek helaas de ruimte ontbreekt. Wees alstublieft waakzaam en
houdt in dit alles vast aan het "Alleen gezaghebbende Woord Gods".

Hebben wij bij anorexia nervosa te maken met gebondenheid of een dwanggeest en is hier therapie of bevrijding nodig? (J. B. teV.)Antwoord:

De oorzaak van anorexia is vaak heel divers. Vaak kan het te maken hebben met een negatief zelfbeeld. Incest kan ook een mogelijke oorzaak zijn. Superslank willen zijn en op een ongezonde manier extreem afvallen kan ook tot deze stoornis leiden. Anderen lijden aan anorexia omdat ze een extreme behoefte hebben om controle op hun lichaam uit te oefenen. Als je voor bovengenoemde zaken gevoelig bent, kan het al gauw gebeuren dat je onder het normale gezonde gewicht uitkomt. (verhouding tussen lichaamslengte en gewicht uit balans, waarvan berekeningen in de gezondheidszorg bekend zijn) Wanneer men dan onder de kritieke grens belandt wordt het een vreselijke, vaak langdurige opgave, zowel geestelijk als lichamelijk, om weer op een normaal gewicht te komen.

Anorexia speelt zich met name af in het lichaam maar is vooral een psychisch probleem, dat zich voornamelijk bij meisjes voordoet. Superslanke meisjes vinden zich voor de spiegel nog steeds moddervet en weten op allerlei manieren via laxeren en/of braken nog meer af te vallen. Veelal gebeurt dit in het geheim, terwijl de ouders hier niets van af weten. U begrijpt wel, dat we hier te maken hebben met een psychische aandoening, waarvoor patiënten goed behandeld kunnen worden. Steeds meer psychologen en psychiaters specialiseren zich, om met name zulke specifieke problemen aan te kunnen pakken. Daarnaast weten we maar al te goed, dat satan ons juist op de zwakke plekken aanvalt en misbruik maakt van deze, diep verwonde, mensen. In vele gevallen zien we dan ook suïcidale neigingen ontstaan en een toename van stemmen die negatieve opdrachten geven… satan maakt duidelijk misbruik van de situatie. Psychologische en pastorale hulpverlening zouden in zo’n situatie heel goed hand in hand kunnen gaan. Onderschat het probleem niet… wees als ouder alert op het gevaar van anorexia, een stoornis die met name de laatste tijd erg toeneemt. Lijnen is echt niet zo onschuldig als vele ouders denken… u bent gewaarschuwd!ds. Theo Niemeijer