Vragen - jrg. 85-13

ds. Theo Niemeijer • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Onze dominee schreef in het gemeenteblad over Jona, waarbij hij ervan uitging dat Jona een valse profeet was. Volgens onze predikant staan er wel meer valse profeten in de Bijbel. Is deze interpretatie niet in tegenstelling tot wat de Bijbel ons leert? (J. O. te W.)

Antwoord:
Jona is niet een valse, maar een ongehoorzame profeet. Een valse profeet verkondigt een boodschap aan de mensen, die hij niet van God ontvangen heeft. Een ongehoorzame profeet ontvangt wel een boodschap van God, maar verkondigt deze boodschap niet aan de mensen. Een gehoorzame profeet ontvangt Gods boodschap en verkondigt deze in gehoorzaamheid aan de mensen waar hij door God naartoe gezonden wordt.
Jona is niet zozeer een profeet in zijn boodschap, maar veel meer in zijn leven. Niet zijn boodschap, maar juist de dingen die met Jona gebeuren zijn profetisch. Zo is het leven van Jona profetisch ten opzichte van Christus, die hier in Matteüs 12:39-41 Zelf op wees. In dit vers wordt Jona een teken genoemd en met Christus vergeleken: Jona die drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, is een beeld van Christus die ook drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was. Daarin is Jona een waarachtige profeet geworden.
Het beeld van Jona gaat nog veel verder als we aan Israël denken. De ongehoorzame profeet Jona is beeld van het ongehoorzame volk Israël. Net zoals Jona is dit volk ook zijn eigen weg gegaan en uiteindelijk in de ‘volkerenzee’ geworpen en verdwenen. Niemand had verwacht Jona nog weer een keer terug te zien, zoals ook niemand verwacht had dat Israël nog weer een keer hersteld zou worden. Over Israël lezen we dat het ook op de derde dag weer zal herstellen (Hos. 6:1-2), zoals ook Jona de derde dag op het droge uitgespuwd werd. Na tweeduizend jaar zijn de Joden letterlijk op het strand bij Haifa uitgespuwd en begon de wederopbouw van Israël. Zoals Jona een tweede kans kreeg, zo zal Israël ook een tweede kans krijgen. Zoals Jona tot zegen werd voor Ninevé, zo zal ook Israël tot zegen worden voor vele volkeren rondom.
Het laatste hoofdstuk eindigt met een open einde, waarmee de profeet Jona laat zien dat God nog niet klaar is met Zijn plan met Israël. Het laat zien hoe naijverig Jona is op al die mensen die zich bekeren en boos is op God, die het oordeel, dat Jona gepredikt heeft, niet ten uitvoer brengt. Het is God, die met Jona aan het einde van dit prachtige boek in gesprek treedt en hem confronteert met de soevereiniteit van God. Het boek eindigt met Gods vraag aan Jona, waarop Israël in de nabije toekomst zijn antwoord op zal geven. Wat geweldig zal dat zijn, wanneer Israël Gods macht en wijsheid zal erkennen en zich in zijn geheel tot Hem zal bekeren. Zo ver is het nog niet, maar de tekenen van de tijd laten zien dat dit moment heel dichtbij gekomen is.


In Genesis 9:25-27 staat geschreven dat Noach Cham vervloekt en Sem en Jafeth zegent. Zo ver we weten is Sem de vader van de Semitische volken, waaronder Israël, geworden, Jafeth de vader van verschillende Aziatische en Europese volken en Cham de vader van met name de Afrikaanse volken. Cham wordt door Noach veroordeeld tot een knecht der knechten. Hoe kan het dan gebeuren, dat Obama, afkomstig uit Kenia, en met hem steeds meer nakomelingen van Cham heerschappij uitvoeren? (T. W. te T.)

Antwoord:
Deze Noachitische vloek heeft onder de Afrikaanse bevolking veel leed veroorzaakt. Velen meenden dat de negerslavernij door deze vloek gerechtvaardigd was. Cham zou toch immers knecht der knechten zijn? Zij die zich aan deze gedachten overgaven, hebben nooit een goed begrip van de Nieuwtestamentische boodschap gekregen. In 1 Koningen 10:1-3 lezen we over de ontmoeting tussen koning Salomo en de Ethiopische koningin. We lezen hier op welke manier Salomo haar ontving en met veel rijkdom weer liet gaan. In Handelingen 8 lezen we over de Ethiopische kamerling (een Moorman, St.Vert.) die als eerste heiden de Here Jezus aannam, gedoopt werd en zijn verdere weg met blijdschap ging. Zijn donkere huidskleur was voor Filippus geen enkele belemmering om hem te dopen. De Bijbel laat ons zien, dat Gods liefde dwars door alle landsgrenzen heen gaat en het voor Hem niets uitmaakt van welk volk iemand afkomstig is.
Zeker heeft de vloek van Noach op het Afrikaanse continent haar uitwerking gehad, maar de verlossing in Christus heeft daar een verandering in gebracht. In Galaten 3:13-14 lezen we hoe Christus voor ons een vloek werd en dat in Jezus Christus de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen is… en daar behoren de Afrikaanse volken ook bij. Zo lezen we in Galaten 3:26-28 ‘Want gij zijt alle zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.’ In Christus maakt het niet meer uit, van welk volk we afstammen… we zijn één in Christus.
Het bekende Amazing Grace werd geschreven door John Newton, die als slavenhandelaar tot bekering kwam en Christus als zijn Verlosser aanvaardde. Dit bekende lied spreekt als geen ander lied van de vergeving die deze slavenhandelaar ontving, nadat hij tot de ontdekking gekomen was, hoeveel zonden hij door zijn handelwijze met deze slaven op zich geladen had.


H. B. te L. schrijft dat de discussie rond schepping en evolutie haar erg verdrietig stemt. Ze wordt er depressief van en raakt hierdoor haar blijdschap kwijt. Heeft deze discussie ook te maken met het leven in de eindtijd? (H. B. te L.)

Antwoord:
In Matteüs 24:11-12 leert de Here Jezus ons dat voor Zijn komst vele valse profeten op zullen staan en velen zullen verleiden. Ook lezen we hier dat de wetsverachting toe zal nemen en daardoor de liefde bij de meesten zal verkillen. Een teken van de eindtijd is het grootschalig loslaten van Gods Woord. Aan de ene kant zie je dat het gevoel en de ervaring het gezag van Gods Woord overnemen, aan de andere kant zien we dat de wetenschap het gezag van Gods Woord ondermijnt.
Juist vlak voor Zijn komst zien we dat velen verleid worden en dat velen in de liefde verkillen. Daar word je inderdaad niet vrolijk van en omdat er zoveel zijn die zich laten verleiden ga je nog twijfelen aan jezelf ook! Meer dan ooit is het belangrijk om onverkort aan het gezag en de waarheid van Gods Woord vast te houden, ook al leert de onvolmaakte en zeer beperkte wetenschap iets anders en zoekt men grootschalig meer het gevoel en de ervaring, dan het Woord. In Hebreeën 11:3 lezen we: ‘Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.’ De wetenschappers houden zich bezig met ‘het waarneembare’. De Bijbel leert ons dat je vanuit het waarneembare nooit het geheim van de schepping kunt ontdekken.
Dat is nu precies waar deze hele discussie om draait… het waarneembare! Dit brengt alleen maar verwarring en allerlei veronderstellingen, maar biedt geen enkele zekerheid! Alleen het geloof brengt de zekerheid die de mens zo nodig heeft en alleen door het geloof verstaan we deze, voor de mens ontoegankelijke materie. Kunt u nu begrijpen, dat in verband met de laatste dagen de Here zegt: “Zal ik bij Mijn komst nog het geloof op aarde vinden?”

ds. Theo Niemeijer