Vragen - jrg. 85-24

ds. Theo Niemeijer • 85 - 2009 • Uitgave: 24
Vragen

Kunt u mij vertellen hoe het Andreaskruis eruit ziet en wat de betekenis daarvan is? Verder wil ik graag uw reactie over het inzegenen van een huwelijk tussen mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. In onze kerk vindt men het heel gewoon, ik sta hierin vrijwel helemaal alleen. (J. J. te E.)

Antwoord:
De geschiedenis vermeldt ons dat toen de apostelen uit Jeruzalem vertrokken en zich verspreidden, Andreas, de broer van Petrus naar Achaja, een gedeelte van Griekenland, vertrok en daar het evangelie bracht en grote tekenen en wonderen verrichtte. In Filippi verhinderde hij huwelijken van personen die te veel met elkaar verwant waren. Zo belandde Andreas in de gevangenis en kwam hij in contact met Maxmilla, de echtgenote van de landvoogd Aegaetes. Het gevolg hiervan was, dat Maxmilla weigerde te doen wat haar echtgenoot van haar eiste, waarop hij zich wreekte op Andreas. Hij liet hem kruisigen op een Andreas X-kruis. Het gaat hier dus om een kruis in een X-vorm.

Uw tweede vraag gaat over het sluiten van een huwelijk en de daaropvolgende inzegening bij partners van hetzelfde geslacht in de gemeente. Wanneer u de Bijbel als gezaghebbend Woord van God aanvaardt, zult u ontdekken dat u op vele fronten steeds meer geïsoleerd raakt. De eigen mening en eigen gevoelens hebben tegenwoordig meer zeggingskracht dan het onfeilbare, eeuwige Woord van God. De argumenten die vaak aangevoerd worden, zoals David, die Jonathan liefhad en zelfs Jezus, die de rijke jongeling lief kreeg, om met deze voorbeelden homofilie goed te keuren, slaan werkelijk nergens op en zijn totaal uit het verband getrokken. Maar ja, als men nu eenmaal iets goed wil praten, worden sommigen zaken er met de haren bij getrokken om maar het gelijk binnen te halen. Leviticus 18:22-26, 20:13 en Romeinen 1:26-27 spreken zeer duidelijk taal.
De God van de Bijbel spreekt in dit verband over een gruwelzonde die onder goddeloze volken gepleegd wordt. Paulus spreekt over schandelijk gedrag dat haar welverdiende loon zal ontvangen. Het was de zonde die Sodom en Gomorra beheerste, een zonde die God niet langer aan kon zien, met als gevolg dat beide steden verwoest werden. Lot, die midden in deze zondige steden leefde, had het er heel moeilijk mee. We lezen dat hij onder deze losbandige wandel zwaar te lijden had. In 2 Petrus 2:8 staat: ‘want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken.’
Ook vandaag is er voor toegewijde kinderen van God heel wat te zien en te horen waardoor velen gekweld worden. Dit is het lijden en de eenzaamheid dat u ook momenteel meemaakt. We weten echter dat dit de inleiding is tot de wederkomst van Christus, waarbij het recht zal zegevieren en het onveranderlijke, eeuwige en gezaghebbende Woord van God bevestigd zal worden. Zo zien we de zonde van Sodom en Gomorra als de opmaat naar de wederkomst van Christus.


Mijn vrouw en ik wonen in Frankrijk en kijken steeds weer uit naar Het Zoeklicht. We worden er door opgebouwd en bemoedigd, ook de vragen die u beantwoordt zijn ons tot een zegen. Nu hoorden we van vrienden, dat bij opname in het ziekenhuis geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen mannen- en vrouwenzalen? Klopt dat en zo ja, hoe moet je hier als christen dan mee omgaan? We hoorden dat er wel rekening gehouden wordt met moslims, die weigeren om op een zaal te slapen waar iemand van het ander geslacht ligt. Is er een Bijbels antwoord hierop te geven? (A. en G. G. te C.)

Antwoord:
Wat u over Nederland gehoord hebt klopt helemaal en we zijn er zo langzamerhand allemaal alweer aan gewend geraakt. De meeste ziekenhuizen zijn op dit systeem overgestapt om een nog economischer verdeling van bedden mogelijk te maken. Gek trouwens, dat je zo snel aan bepaalde zaken kunt wennen. Vijftig jaar geleden was zoiets ondenkbaar. Zover als bekend is, heeft deze wijziging tot vrijwel geen problemen geleid. De Bijbel geeft ons geen duidelijk antwoord op dit verschijnsel. De enige keer dat de Bijbel over een ‘ziekenhuis’ schrijft, kun je vinden in Johannes 5:1-9, waar we lezen over het badwater Bethesda, waar tussen de vijf zuilengangen een menigte zieken lag. Er staat niet bij of er bepaalde afdelingen voor vrouwen en mannen waren. Iedereen wilde zo dicht mogelijk bij het water liggen om, zodra dat begon te bewegen er als eerste in te kunnen gaan.
Toch mogen we rustig aannemen dat de gemengde ziekenzalen geheel in één lijn staan met de tekenen van de eindtijd, waarin het onderscheid tussen man en vrouw steeds meer ontkend en genegeerd wordt.


In 1 Korinthiërs 15:22 staat dat allen in Christus levend gemaakt zullen worden. In vers 51 staat echter dat niet allen zullen ontslapen. Dit lijkt op een tegenstelling. Begrijpt u hier wat van? (M. R. te M.)

Antwoord:
De vraagsteller zal waarschijnlijk niet helemaal het verschil weten tussen de uitdrukkingen ‘levend gemaakt worden’ en ‘ontslapen’.
Als Paulus in vers 22 schrijft dat ‘allen levend gemaakt zullen worden’, dan betekent dit, dat iedereen eens het graf zal moeten verlaten om voor Gods troon te staan. Ook de ongelovigen zullen eens het dodenrijk verlaten om voor de grote witte troon te verschijnen. Leest u hier maar eens over in Openbaring 20:11-15. De opstanding van Christus is dus de oorzaak geworden dat uiteindelijk alle mensen op zullen staan: de één ten leven en de ander ten oordeel (Joh. 5:29).
In vers 51 maakt Paulus ons echter duidelijk dat niet iedereen zal ontslapen, waarmee hij het sterven van een christen aangeeft. Ontslapen betekent dus niet ‘uit de doden opstaan’, maar in Christus sterven. In dit vers wil Paulus ons er op attent maken dat bij de komst van Christus nog vele kinderen van God op aarde leven en Hem verwachten. Dan zullen de in Christus ontslapenen het eerst uit de doden opstaan, waarna wij levenden, die dan nog op aarde zijn, veranderd zullen worden zonder de dood gezien te hebben, om zo met elkaar (zij die uit de doden opgestaan zijn en de nog in leven zijnde en verheerlijkte gemeente) Hem in een oogwenk tegemoet te gaan om zo voor altijd bij de Here te zijn. (leest u hier maar over in 1 Tessalonicenzen 4:13-18).
Allen zullen wij niet ontslapen, betekent dus dat de nog op aarde levende gemeente bij de komst van Christus in een punt des tijds verheerlijkt zal worden en dus niet eerst zal sterven.
Allen zullen in Christus levend worden, betekent dus dat alle mensen, zowel de gelovigen als de ongelovigen eens voor Gods troon komen te staan.

ds. Theo Niemeijer