Vragen - jrg. 86-18

ds. Theo Niemeijer • 86 - 2010 • Uitgave: 18
Vragen

De laatste tijd lezen we veel over de beweging New Wine. Waar komt deze vandaan, voor wie is het en is het Bijbels? ( J. B. te H.)

Antwoord:
New Wine is ontstaan in Engeland vanuit een anglicaanse kerk. Eén van de meest in het oogspringende activiteiten is de jaarlijkse zomerconferentie voor het hele gezin in Shepton Mallet, in het westen van Engeland. Vele duizenden mensen bezoeken jaarlijks deze conferentie. Ook vanuit Nederland zijn er al veel mensen op deze conferentie geweest. Daarnaast zijn er tal van kleine conferenties, vaak gericht op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld vrouwen, jongerenwerkers en muziekleiders. In tal van landen zijn in de loop der jaren nationale conferenties gestart, toegespitst op de lokale situatie, maar met gebruikmaking van de waarden en praktijken zoals die in New Wine gehanteerd worden.

New Wine heeft als missie de geestelijke vernieuwing van de kerken en vraagt daarbij speciaal aandacht voor het werk van de Heilige Geest, die gegeven is om Christus en de komst van het koninkrijk van God in het licht te stellen. New Wine rust christenen toe om Zijn koninkrijk te verkondigen in de liefde van God de Vader en in de kracht en de gaven van de heilige Geest.

Drie onderwerpen spelen daarbij een belangrijke rol:
Aanbidding die gekenmerkt wordt door overgave aan de intimiteit van God en die eerbiedig en Bijbels verantwoord is.
Bijbels onderwijs dat gelovigen toerust om vervuld van de Geest te leven en zich in te zetten in hun kerken en op de plaatsen waar ze wonen en werken.
Ministry als model van gebed waarin op verantwoorde wijze ruimte wordt gemaakt voor de kracht en de gaven van de Geest om daarmee anderen te dienen.

In zeven krachtige aandachtspunten wordt de visie van New Wine samengevat:
1. Verwachting van Gods krachtdadige aanwezigheid
2. De realiteit van het koninkrijk van God
3. Vernieuwing van de christelijke gemeente
4. Onmisbaarheid van de gaven van de Geest
5. Visie voor leiders
6. Aanbieden van ervaringen in een veilige context
7. Bijbelse legitimering
Aldus de informatie die New Wine op hun webpagina geeft.

Er zijn een aantal punten in de missie en visie van New Wine die me erg aanspreken. Meer dan ooit is Bijbels onderwijs noodzakelijk om de gemeente voor te bereiden op de komst van de Here Jezus. Veel kerken zijn vandaag toe aan een radicale vernieuwing, waarbij de geestelijk lauwheid door de krachtdadige aanwezigheid van Gods Geest verdreven wordt. Of je dit kunt bereiken door een beweging zoals New Wine? Ik hoop het, maar ik ben er niet zo zeker van.
De Bijbelse weg tot vernieuwing begint volgens mij altijd met bekering. Dat gebeurde met het verbondsvolk Israël keer op keer, denk aan de opwekkingen onder bijvoorbeeld de koningen Hizkia en Josia, maar dat was ook de oproep voor de gemeente. In de zeven zendbrieven die Johannes aan de gemeenten in Klein-Azië schreef, worden de gemeenten steeds weer opgeroepen om zich te bekeren. Vernieuwing in de gemeenten bereik je niet in de eerste plaats door allerlei nieuwe methodes, zoals aanbidding, ontdekken en toepassen van, met name, geestelijke tekengaven, leiderschapstrainingen en onderwijs in gebedsministry te geven. Een degelijke studie van grote opwekkingen van de laatste tijd maakt ons duidelijk, dat de opwekkingen met de meest blijvende vruchten allemaal begonnen zijn met een nieuw, diep besef van de zondige staat van de mens en de heiligheid van God. Zonder cursussen en allerlei trainingen kregen de gelovigen te maken met de krachtdadige tegenwoordigheid van God en begon Gods Geest mensen van zonden te overtuigen om hen na het belijden van hun zonden overvloedig te vervullen met de Gods Geest.
New Wine leert ons dat, met de komst van Christus een beslissende nieuwe fase ingetreden is in de geschiedenis van God met Zijn wereld. Het koninkrijk dat Hij brengt heeft te maken met het hele bestaan: geestelijk, psychisch, lichamelijk, relationeel, sociaal, economisch, etc. Waar Gods heerschappij wordt erkend komt het leven tot zijn recht.
De Bijbel leert ons, dat Gods koninkrijk pas op aarde gevestigd zal worden wanneer de Here Jezus wederkomt. Pas dan zal er gerechtigheid heersen en zal Hij alles wat leeft tot zijn recht laten komen. New Wine leert ons dat we dit nu al, in dit leven mogen verwachten. Met andere woorden: De kerk heeft nu al de taak om Gods koninkrijk op aarde te vestigen.
Hoeveel oprechte kinderen van God hebben in dit aardse leven niet te lijden onder psychische en lichamelijk ziekten? Komt dit lijden over hen heen omdat ze de heerschappij van God niet erkennen? Hoeveel christenen leven er niet in diepe armoede? Heeft dit te maken met de verwerping van Gods heerschappij in hun leven? New Wine leert ons toch dat, waar Gods heerschappij erkend wordt, alles op lichamelijk, psychisch en economisch vlak tot zijn recht zal komen?
Lezen we niet in de Bijbel, dat pas bij Zijn wederkomst al het lijden voorbij is en pas dan alle tranen van de ogen afgewist zullen worden? Zou het niet goed zijn, wanneer New Wine zich wat meer ging richten op de spoedige komst van de Here Jezus, eerst om Zijn gemeente tot zich te nemen en om daarna met al de Zijnen in heerlijkheid terug te komen om Zijn koninkrijk op aarde op te richten? Is het niet de eerste taak van de Heilige Geest om de gemeente voor te bereiden op de komst van de Here Jezus? De Geest en de bruid roepen toch beiden: “Kom”! Nee, ik bedoel niet, dat de gemeente alleen maar omhoog moet kijken en de verloren wereld om zich heen daardoor vergeet. Een gemeente die leeft in de verwachting van de wederkomst van de Here, neemt dan ook haar volle verantwoordelijkheid op zich om, zolang het nog kan, vele onbereikten voor de Heiland te redden.
Het laatste punt van de visie van New Wine spreekt me erg aan: We willen gaan waar de Bijbel ons wijst en afwijzen wat niet strookt met het Bijbelse onderwijs. Daarbij willen we de kerken herinneren aan dingen die misschien vergeten waren, maar waarvan wij denken dat ze horen bij de navolging van Jezus. Mooier kun je het niet samenvatten. Wat belangrijk is het om binnen de Bijbelse kaders te blijven. Een van de dingen die de kerk vandaag mist is een gedegen Bijbelse prediking met daarbij een levende verwachting van de, door de kerk vergeten, wederkomst van Christus. Ik hoop, dat deze opdracht voor New Wine gaat lukken.

Ds. Theo Niemeijer