Vragen - jrg. 86-23

ds. Theo Niemeijer • 86 - 2010 • Uitgave: 23
Vragen

U legt ons uit dat de leden van de gemeente vóór de grote verdrukking opgenomen zullen worden. Nu staat er in 1 Tessalonicenzen 4:15 dat wij de ontslapenen niet voor zullen gaan. Hoe legt u dit dan uit? (R. H. te @)

Antwoord:
In de gemeente van Thessaloniki was een dwaalleer geslopen, waarin men beweerde dat de komst van Christus onopgemerkt aan de reeds ontslapen broeders en zusters voorbij zal gaan. De gemeente zal dus opgenomen worden, maar de ontslapen broeders en zusters blijven in hun graven achter. Met deze dwaling rekent Paulus nu af door te zeggen dat bij de komst van Christus eerst de ontslapen gelovige broeders en zusters uit hun graven op zullen staan, waarna de nog op aarde levende gelovigen in een ‘punt des tijds’ veranderd zullen worden en een verheerlijkt lichaam ontvangen. Daarna zal de gemeente, de uit de doden opgestane én de nog op aarde levende broeders en zusters, in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht om zo voor altijd bij de Here te zijn en niet, zoals sommigen beweren, om Hem binnen te halen en vervolgens op aarde met Hem terug te keren.
In 1 Korinthiërs 15:23 spreekt Paulus over een rangorde in de opstanding. Hij spreekt over Christus die als de eersteling vanuit de doden opgestaan is en daarna de gemeente die bij Zijn komst op zal staan. Vervolgens heeft hij het over het einde, waarover we in het boek Openbaring kunnen lezen. Zo lezen we in Openbaring 20:4 over de martelaren uit de grote verdrukking, die bij de zichtbare wederkomst van Christus, aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking, op zullen staan. Het gaat uitsluitend om de martelaren uit de grote verdrukking die bij Zijn wederkomst uit de doden opstaan. Dit betekent dat de ontslapen broeders en zusters van de gemeente al eerder opgestaan zijn, namelijk bij de opname van de gemeente vóór deze periode van grote verdrukking!
In het volgende vers, Openbaring 20:5, lezen we nu dat ‘de overige doden niet weder levend werden, voordat de duizend jaren (het Messiaanse vrederijk) voleindigd waren.’ Met deze ‘overige doden’ worden alle gestorven ongelovigen bedoeld, dus vanaf Adam tot aan de wederkomst. Aansluitend schrijft Johannes in vers 6: ‘Dit is de eerste opstanding, zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.’ De eerste opstanding begon dus met de opstanding van Christus, gevolgd door de gemeente (de ontslapenen en de nog op aarde levende gelovigen) en tenslotte de martelaren uit de grote verdrukking. Samen mogen zij met Christus tijdens het vrederijk regeren.
De ‘tweede dood’ zal zich voltrekken na het vrederijk, wanneer niet alleen de antichrist en de valse profeet, die vóór het vrederijk in de poel des vuurs geworpen werden, maar ook de duivel zelf in deze poel des vuurs zal verdwijnen (Openbaring 19:20 en 20:10). Voor de ongelovigen aller tijden zal de tweede dood uit het laatste oordeel bestaan waarover we in Openbaring 20:11-15 kunnen lezen. We zien hier de ongelovigen uit het dodenrijk en uit de zee opstaan en als doden voor de grote witte troon verschijnen, waar ze op grond van hun onrechtvaardige werken voor eeuwig veroordeeld worden. Ze worden voor eeuwig in de poel des vuurs geworpen en deze verschrikkelijke poel wordt nu door Johannes de tweede dood genoemd. De eerste dood, waar ieder mens door de zonde deel aan kreeg, werd door de Here Jezus overwonnen. Voor hen die de Here Jezus verwerpen zal deze eerste dood door de tweede, eeuwige dood en veroordeling, gevolgd worden. Wat hebben we toch een belangrijke boodschap voor de verloren wereld om ons heen. Alleen door het geloof in de Here Jezus wordt iemand voor dit eeuwige oordeel behouden en gaan we vanuit de dood over tot het eeuwig leven.
Gelooft u ook in de Here Jezus? Geloven is meer dan alleen maar geloven dat Hij heeft bestaan. In Hem geloven betekent Hem aanvaarden als Redder en Heiland en op Hem vertrouwen voor de toekomst. Misschien is dit wel het laatste nummer van Het Zoeklicht dat verschijnt voor de wederkomst van de Here Jezus. Van Zijn kant is alles voor uw redding in orde gemaakt. Neem Hem als Heiland aan, nu het nog kan!


In Openbaring 21:1 wordt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesproken. Ik heb altijd gedacht dat deze aarde volledig zal vergaan en niets van de oude aarde over zal blijven. Maar nu las ik dat deze aarde door vuur gereinigd zal worden en als gereinigde nieuwe aarde tevoorschijn zal komen. Wat is uw gedachte hierover? (J. R. te B.)

Antwoord:
Het gaat hier om de vraag of we hierbij met een andere of een vernieuwde aarde te maken hebben. In 2 Petrus 3:6 lezen we over de zondvloed die over de aarde kwam, ‘waardoor de toenmalig wereld is vergaan, verzwolgen door het water.’ Toen Noach uit de ark stapte, stond hij nog op dezelfde aarde, maar nu wel helemaal gereinigd. Er staat in hetzelfde hoofdstuk vers 7: ‘maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.’
De uitdrukking ‘door hetzelfde woord’ laat iets zien van de manier waarop het zal gaan. Noach kwam niet op een andere aarde terecht. De nieuwe aarde zal dan ook zeer waarschijnlijk geen andere aarde zijn, maar een volkomen door vuur gereinigde aarde. Wanneer deze aarde uiteindelijk uit elkaar zou knallen en er niets meer van deze planeet over zou blijven, zou de duivel uiteindelijk nog zijn doel bereiken en Gods schepping vernietigd hebben. Het mooie is juist, dat de Here God deze schepping, deze aarde en alles wat er zich omheen bevindt door vuur volkomen reinigt, nog veel meer dan tijdens de zondvloed en er uiteindelijk vanuit het vuur een volkomen gereinigde hemel en aarde als een zuivere diamant tevoorschijn zullen komen. Dus niet een andere, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

ds. Theo Niemeijer