Vragen - jrg. 87-17

ds. Theo Niemeijer • 87 - 2011 • Uitgave: 17
Vragen

U schrijft dat Maria, de moeder van de Here Jezus, uit het geslacht van Juda komt. Hoe kan ze dan een bloedverwant van Elisabeth zijn, want Elisabeth wordt één van de dochters van Aäron genoemd (Lucas 1:5) en ze komt dan toch uit de stam Levi? Heeft dit met het koningschap én het priesterschap van de Here Jezus te maken? (M. S. te @)

Antwoord:
Uit Matteüs 1:2,3 en Lucas 3:33 blijkt dat de Here Jezus zowel van de kant van Jozef als die van Maria uit Juda voortkomt. Levi wordt in de geslachtsregisters niet genoemd. Toch kan het zijn dat er verwantschap met de stam van Levi aanwezig was. Vooral na de Babylonische gevangenschap heeft de stam Levi zich met de andere stammen vermengd. Voorheen trouwde een Levitische man alleen met een Levitische vrouw. Vandaar dat de Here Jezus via Elisabeth aan de stam Levi verwant was.


In onze huiskring werden we met de volgende vraag geconfronteerd: "Wij zijn als zondaars geboren, maar blijven we dat ons leven lang, ook na de wedergeboorte?" (T. V. te D.)

Antwoord:
We worden geen zondaren omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we zondaren zijn. Ieder mens wordt met een zondige natuur geboren en is geneigd tot zondigen. Deze zondige natuur wordt door bekering en wedergeboorte overwonnen, zodat we niet meer behoeven te zondigen en er in ons een kracht is die sterker is dan de zonde. Zo schrijft de apostel Johannes: ‘Een ieder, die uit Hem geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren’ (1 Johannes 3:9). Het gaat hier om Christus in ons Die niet kan zondigen. Het nieuwe leven, onze nieuwe natuur, kan niet zondigen en hoe groter dit nieuwe leven in ons wordt en hoe meer Hij ons leven mag vullen, hoe meer we zullen ervaren dat de zondige natuur in ons overwonnen is.
Toch is het zo dat zolang we nog in ons lichaam hier op aarde leven, we te maken hebben met de oude, zondige natuur die nog steeds in ons woont. Deze natuur is wel overwonnen, maar nog niet uitgebannen, uitgeroeid! Pas wanneer we ontslapen en van ons aardse lichaam verlost worden of dat wij bij de komst van Christus opgenomen en ons lichaam verheerlijkt zal worden, zijn geest, ziel en lichaam een volkomen nieuwe schepping en houdt het zondigen eens en voor altijd op. We blijven dus ook na onze wedergeboorte nog zondaren, maar dan welteverstaan, verloste zondaren, omdat de zondige natuur overwonnen is en we door de nieuwe natuur in ons niet meer slaven van de zonde behoeven te zijn.


In Lucas 1:33 lezen we dat het koningschap van de Here Jezus geen einde zal nemen en toch leert u ons dat het vrederijk een periode van duizend jaar zal duren en zal eindigen met de opstand van de satan. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er tijdens het vrederijk mensen leven die nog kunnen sterven, immers zij hebben toch deel aan de eerste opstanding gehad? En wanneer Christus met al de heiligen wederkomt, worden met deze heiligen dan niet de engelen bedoeld, of de gelovigen uit Israël? (G. H. te B.)

Antwoord:
Wanneer de Here Jezus met al de heiligen zal wederkeren, zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zacharia 14:1-7) en via de poort die op het oosten uitziet (de gouden poort) Jeruzalem binnentreden om daar Zijn koninkrijk op te richten. Deze heiligen zijn de rechtvaardigen die in Openbaring 19:8 en 14 genoemd worden (zie ook Kolossenzen 3:4), tezamen met de Oudtestamentische gelovigen en de engelenscharen. Jeruzalem zal tot hoofdstad verheven worden van het wereldwijde vrederijk dat door Christus gesticht zal worden. In september komt de VN samen om te stemmen over de nieuw op te richten Palestijnse staat. Als het allemaal zal doorgaan, zoals de meeste landen het willen, zal Oost-Jeruzalem in handen van de Palestijnen komen, terwijl het hier juist om de plaats gaat waar Christus Zijn voeten op aarde zal zetten en Jeruzalem zal betreden.
Leert de Bijbel ons juist niet dat de komst van Christus zal samenvallen met de verlossing van Zijn volk? Als Harmagedon aanbreekt, zal Israël omsingeld zijn door vijandige legers. Maar juist wanneer Zijn volk in het nauw komt zal Hij voor Zijn volk strijden en Zijn rijk oprichten. Ik vermoed dat Israël de komende tijd steeds verder in het nauw gedreven zal worden; en hoe meer dit gebeurt, hoe dichter de komst van Christus nabij gekomen is.
Wanneer Christus de enige koning over de gehele aarde zal zijn (Zacharia 14:9), waarmee aangegeven wordt dat het hier om een wereldwijd vrederijk zal gaan, zullen de volkeren jaarlijks naar Jeruzalem optrekken om zich voor de Vredevorst neder te buigen. Zijn heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn, die op geen ander over zal gaan. Ook wanneer aan het einde van dit vrederijk de duivel een laatste opstand ontketent, zal de duivel dit eeuwige koningschap niet kunnen verbreken. De Here Jezus zal op dat moment met al deze satanische tegenstand voorgoed afrekenen en Zijn koningschap aan Zijn Vader overdragen, waarmee er dus geen einde aan het koningschap van Christus komt, maar Zijn koningschap vanuit een Goddelijke drie-eenheid voor eeuwig voortgezet zal worden (1 Korintiërs 15:25-28). Zij die aan het begin van het vrederijk deel hebben aan de eerste opstanding (Openbaring 20:6) krijgen de opdracht om met Christus deze duizend jaar te regeren. Deze verheerlijkte, opgewekte heiligen zullen met hun hemelse lichamen niet op aarde wonen, maar vanuit de hemelse gewesten, vanuit het hemelse Jeruzalem, op aarde regeren, juist zoals nu de demonische machten vanuit de hemelse gewesten op aarde heersen (Efeziërs 6:12)!
De mensen die op aarde dit vrederijk meemaken zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Er zullen gedurende dit vrederijk mensen geboren worden (Jesaja 65:20), maar ook sterven (Jesaja 65:22). Mensen zullen volgens dit vers weer zo oud worden als in de tijd vóór de zondvloed (Genesis 5:3-32: Adam 930, Set 912, Enos 905 Kenan 910 enz.).
Er is zelfs sprake van zondaren, die eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden (Jesaja 65:20) en hongersnoden voor de volkeren die niet op willen trekken naar Jeruzalem (Zacharia 14:18)! Het vrederijk is dus nog niet volmaakt, er is nog zonde en dood, hetzij sporadisch. De volmaaktheid komt pas na het vrederijk, wanneer deze aarde zal moeten wijken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.


Ik heb geleerd om tot de Vader te bidden in de naam van de Here Jezus. Nu bidt men ook tot de Heilige Geest. Is dit Bijbels? (A. M. te C.)

Antwoord:
In Jakobus 1:17 staat: ‘Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten…’ In Johannes 16:23-24 leert de Here Jezus aan Zijn apostelen: ‘en te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.’ Hier moedigt de Here Jezus Zijn eigen apostelen aan om niet tot Hem te bidden, maar tot de Vader! Nu kom je inderdaad christenen tegen die zich in het gebed alleen tot Jezus richten, wat Bijbels gezien onjuist is. We mogen in de naam van Jezus ons tot de Vader Zelf richten. De Bijbel leert ons nergens om tot de Heilige Geest te bidden. We worden wel opgeroepen om in de Heilige Geest te bidden. Samengevat: Door (in) de Heilige Geest mogen we in de naam van de Here Jezus tot onze hemelse Vader bidden.

ds. Theo Niemeijer