Vragen - jrg. 87-22

ds. Theo Niemeijer • 87 - 2011 • Uitgave: 22
Vragen

In 1 Tessalonicenzen 4:13-17 lezen we dat de gemeente wordt opgenomen. Daarna volgt de zevenjarige grote verdrukking. Na de grote verdrukking komt de Here Jezus op aarde terug met al de Zijnen. Is de hemel voor de gemeente dan maar een tijdelijke verblijfplaats en heeft alles dan zijn vervulling in het duizendjarig vrederijk? Worden in het vrederijk nog kinderen geboren en ook nog huwelijken gesloten? (J. v. N. te D.)

Antwoord:
Als de gemeente opgenomen wordt - en dat kan elk ogenblik gebeuren - krijgt de antichrist alle ruimte om zich aan de mensheid te presenteren. Zolang de gemeente nog op aarde is, vormt zij de ‘wederhoudende macht’ (zie 2 Tessalonicenzen 2:6-8). Op aarde zal dan de antichrist de touwtjes in handen krijgen en uiteindelijk de absolute macht. De gemeente wordt in de hemel opgenomen. Dit gebeurt ‘in een punt des tijds’, een ondeelbaar ogenblik. In het Europees nucleair onderzoekcentrum in Genève denkt men nu in de kilometers lange buizen die onder het centrum liggen met kleine deeltjes de snelheid van het licht bereikt te hebben. Nu vraagt men zich af of dit de eerste stap is om hiermee ook terug te gaan in de tijd! Bij de opname van de gemeente speelt deze snelheid echter geen rol. In een ondeelbaar ogenblik, letterlijk, een atoom des tijds zullen we bij de Here zijn. Eerst zullen de in Christus ontslapenen opstaan uit de graven, met een verheerlijkt lichaam, waarna wij, samen met de opgewekte gelovigen, de Here tegemoet gaan in de lucht.
U vraagt zich misschien af, waar we dan wel naartoe gaan? De Bijbel leert ons dat we dan naar het Vaderhuis met zijn vele woningen gebracht worden. De Here Jezus, onze hemelse Bruidegom, zal dan Zijn duur gekochte en verloste bruid aan Zijn Vader voorstellen, waarop de bruiloft des lams gevierd zal worden. Hieraan voorafgaand zal de gemeente echter eerst voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om beoordeeld te worden op grond van haar aardse toewijding en dienst aan de Here (2 Korintiërs 5:10). Er wordt hier niet over veroordeling, maar over beoordeling gesproken. Het gaat bij deze troon dan ook niet om onze zonden, maar om de kansen die we gehad hebben benut, of onbenut hebben laten liggen! Het gaat dan om onze geestelijke of vleselijke wandel. Vreselijk om dan als christen op je vleselijke aardse wandel terug te moeten kijken, waarin je eigenlijk alleen maar jezelf en aardse, tijdelijke zaken gediend hebt en de Here niet tot Zijn doel in jouw leven gekomen is! Je wordt echter wel behouden, maar als door vuur heen (1 Korintiërs 3:12-15)!
Na het oordeel op de rechterstoel zal de gemeente, gereinigd, zonder vlek of rimpel aan de Vader voorgesteld worden en begint het grote bruiloftsfeest. Dit bruiloftsfeest valt dan samen met de aanvaarding van het koningschap door de Here Jezus (Openbaring 19:6-8). Wanneer de Here Jezus Zijn koningschap over de wereld aanvaard heeft, zal Hij met de verheerlijkte gemeente, Zijn inmiddels geworden vrouw, naar de aarde terugkeren om Zijn koningschap op aarde uit te oefenen. Openbaring 3:21 leert ons dat we als gemeente geroepen zijn om met Hem op de troon te zitten. Bij Zijn komst op aarde worden de antichrist en de valse profeet in de poel des vuurs geworpen en alle vijanden die bij Harmageddon samengekomen waren om tegen het eeuwig verbondsvolk Israël te strijden, zullen bij Zijn komst gedood worden (Openbaring 19:17-21).
Zacharia 14:9 leert ons dat de Here Jezus dan koning zal worden over de gehele aarde en dat Hij dan de enige zal zijn! Hij zal met een ijzeren roede regeren, waarbij elke knie zich voor Hem zal moeten buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is.
Op aarde zal de Here tijdens dit vrederijk met Israël tot Zijn doel komen en dan zal dit volk een zegen voor de gehele mensheid worden. Israël zal de alle volkeren op aarde leren om de Here te vrezen, Hem te dienen en te aanbidden. Door de diaspora is er momenteel geen enkel ander volk dat zo veel talen spreekt. Bijna alle talen van de wereld worden nu al in Israël gesproken omdat de Joden die nu in Israël wonen uit letterlijk alle landen van de wereld teruggekomen zijn!
Zoals gezegd zal het volk Israël op aarde haar roeping vervullen. De Gemeente is echter een hemels volk en heeft dan ook een hemelse roeping. Met onze hemelse, verheerlijkte lichamen zullen wij niet op aarde verblijven. Gods Woord leert ons dat wij vanuit het hemelse Jeruzalem, dat tijdens het vrederijk als een lichtstad boven de aarde ‘zweeft’, over de aarde zullen regeren, net zo als de overheden en machten in de hemelse gewesten nu over de aarde regeren (zie Efeziërs 6:12 en Openbaring 21:9-22:5)! Paulus leert ons in Efeziërs 2:22 dat de gemeente nu al gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Straks zal de bruid getoond worden als deze prachtige lichtstad, waar geen tempel meer is want God zelf woont in deze stad. Het zal de vervulling van de gemeente in de hemelse heerlijkheid zijn, net zoals Israël zijn vervulling dan op aarde heeft.
Dit vrederijk zal echter duizend jaar duren en heeft ook zijn beperkingen. Hoewel de duivel deze duizend jaar in de afgrond opgesloten zit en de mensen niet meer kan verleiden (Openbaring 20:1-3), is de zonde nog niet uitgebannen op aarde. Vandaar dat de Here met een ijzeren roede zal regeren. Er zullen nog kinderen geboren worden en hoewel op hoge leeftijd, nog mensen sterven en de zondaar krijgt tot zijn honderdste levensjaar de tijd om zich te bekeren (Jesaja 65:20-22).
Na het vrederijk komt de laatste menselijke opstand tegen Jeruzalem en alle heiligen, die door de losgelaten duivel ontketend wordt. Deze opstand leidt tot het eeuwige oordeel en uitschakeling van de duivel en tot het laatste oordeel van alle ongelovigen (Openbaring 20:7-15). Wanneer de Here Jezus dit laatste oordeel voltrokken zal hebben en alle opstand tegen God gebroken heeft en alles Hem onderworpen is, dan zal Hij alles teruggeven in de handen van de Here God Zijn Vader (1 Korintiërs 15:26-28). Dan zullen de eerste hemel en aarde vergaan en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen en zal alles nieuw zijn. Aan deze toestand zal nooit meer een einde komen en ook nooit meer verstoord worden. God zal bij de mensen zijn en er zal eeuwige heerlijkheid zijn (Openbaring 21:1-8).

ds. Theo Niemeijer