Vragen - jrg. 88-09

ds. Theo Niemeijer • 88 - 2012 • Uitgave: 9
Aardgas en het beest uit de zee

Onze predikant had het vaak over de zeven geesten die vóór de troon zijn, de zeven geesten die op de aarde zijn en de zeven geesten die onder de aarde zijn. Nu las ik dat er voor de kust van Israël een gasveld ontdekt is dat ze de naam Leviathan gegeven hebben. Kunnen met het opboren van gas ook boze geesten (geesten onder de aarde) uit de aarde omhoog komen? (A. B. te A.)

Antwoord:
De uitdrukking ‘De zeven Geesten’ vinden we in Openbaring 1:4. In Efeziërs 4:4 lezen we echter dat er maar één Geest is. Zeven is het getal van de volmaaktheid en de volheid. Wanneer er dus sprake is van ‘de zeven Geesten’, dan gaat het om de volheid van Gods Geest. Zo wordt de Geest van God op een zevenvoudige manier in Jesaja 11:2 beschreven: ‘de Geest des Heren, de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis en de Geest van Vreze des Heren.’ Zo wordt de Geest van God ook met zeven symbolen in Gods Woord omschreven: wind, vuur, olie, duif, onderpand, zegel en water.
Dat uw predikant het over de zeven geesten op aarde en onder de aarde heeft vinden we in Gods Woord niet terug.
Wel heel interessant is het dat u dit verbindt met het aardgasveld dat in 2010 voor de kust van Israël ontdekt is. Vooral de laatste tijd worden de energiebronnen uiterst belangrijk en een beladen onderwerp op de politieke agenda van veel landen. Nu de ramp in Japan heeft laten zien hoe gevaarlijk kernenergie kan zijn, gaat men de laatste tijd nog meer op zoek naar andere, veiliger energiebronnen.
Noble Energy Texas heeft dit enorme gasveld in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee ontdekt. Dit gasveld strekt zich uit vanaf de Israëlische en Libanese kust tot aan het eiland Cyprus en heeft inderdaad de bijzondere naam Leviathan gekregen. Niet alleen Israël, maar ook Libanon, Turkije en Griekenland hebben grote interesse om dit gasveld te gaan exploiteren. Turkije heeft al met Shell afspraken gemaakt om vanaf het Turks gedeelte van Cyprus onderzoek naar dit gasveld te doen. Griekenland wil vanaf het Griekse deel van Cyprus die gasveld aanboren en Israël en Libanon zijn natuurlijk ook bezig te zien wat dit gasveld voor hen betekent.
Wanneer Griekenland dit gasveld gaat exploiteren, dan zal een pijpleiding van Cyprus naar het vaste land van Griekenland gelegd worden en wordt Griekenland daarmee één van de grootste energieleveranciers van Europa. Dit is één van de redenen, waarom men alles op alles gezet heeft om Griekenland binnen de EU te houden. Op dit moment zijn Iran en Irak de (meest voor de hand liggende) leveranciers van olie en aardgas voor Europa, maar als dit gasveld Leviathan geëxploiteerd gaat worden, zal deze situatie geheel veranderen. Het vervoer van olie per schip wordt ook steeds kwetsbaarder, vooral als Iran dreigt de Perzische Golf af te sluiten en de piraterij bij de monding van de Rode Zee steeds meer toeneemt.
Pijpleidingen zijn dan een alternatief, maar ook die zijn niet veilig. Ontploffingen van oliepijpleidingen komen de laatste tijd steeds vaker voor. Zo ontplofte op 2 maart nog een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië, waarop de olieprijzen omhoog schoten. Zo heeft Egypte ook een gasveld waar vanuit El Arisch een pijpleiding via Israël, Jordanië en Libanon in Homs, Syrië uitkomt. Ook vanuit Irak loopt een oliepijpleiding naar Homs. Het is niet toevallig dat deze stad onlangs nog zwaar onder vuur lag omdat gewapende Al Qaida strijders deze belangrijke energiestad met haar olieraffinaderijen beheerste.
U begrijpt wel dat het vinden van dit enorme gasveld, waar de tot nu toe gevonden gasvelden in grootte niet mee te vergelijken zijn, een enorme politiek machtsverschuiving met zich mee gaat brengen. Zowel Iran, Irak, Griekenland en Rome, precies de landen die Daniël in zijn profetie over de eindtijd benoemt, zullen hierin een belangrijke rol spelen. Zo kan dit gasveld er inderdaad voor zorgen dat Leviathan, de snelle slang (zie Jesaja 27:1, Psalm 74:14 en Psalm 104:26), uit de zee op zal komen om zijn macht uit te oefenen. Juist nu zijn de energiebronnen machtsbronnen die de wereld steeds meer gaan beheersen. Vandaar dat de antichristelijke macht in de eindtijd voorgesteld wordt als een beest dat uit de zee op zal komen (Openbaring 13:1). Zo zien we ook op deze manier dat de komst van de antichrist nabij is. Zou de ontdekking van dit gasveld Leviathan hiermee in verband staan? Het begint er op te lijken!


Bij ons in de gemeente zien we het steeds meer gebeuren dat de jongere oudsten van de gemeente in doordeweekse vrijetijdskleding in de diensten voorgaan. Ook voor het Avondmaal is men niet meer gewend om zich stemmig te kleden. Nu weet ik dat het niet in de eerste plaats om de buitenkant gaat, maar om ons hart. Maar rechtvaardigt deze gedachte de soms slonzige kleding, waarmee men in de gemeente komt? Geeft de Bijbel ons kledingvoorschriften voor het bezoeken van de diensten? (A. v. L. te O.)

Antwoord:
We hebben hier te maken met een landelijke tendens. Ook predikanten verschijnen in spijkerbroek en t-shirt op de kansel en willen zo de Here van de gemeente vertegenwoordigen. Wanneer oudsten in het zakenleven netjes gekleed gaan omdat ze hun bedrijf goed willen vertegenwoordigen, mogen we ditzelfde dan niet van hen verwachten wanneer ze in de diensten Christus vertegenwoordigen? Is dit misschien de reden dat de oudsten zo weinig geestelijk gezag in de gemeente uitstralen?
De Bijbel leert ons dat de buitenkant en de binnenkant onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We zeggen wel eens “kleren maken de man.” Misschien kunnen we hier een variatie op maken: “Je manier van kleden laat zien wie je bent.” In de wijze van kleden stem je je af op de personen die je gaat ontmoeten. Bij een ontmoeting met de koningin zul je je anders kleden dan bij een ontmoeting met één van je collega’s. Het heeft dus ook met een stukje eerbied en respect te maken. Zo laat de manier van kleden ook zien hoe het met ons ontzag en eerbied ten aanzien van God gesteld is. Een stropdas is daarbij echt niet het enige keurmerk om netjes gekleed te gaan. Maar netjes gekleed in Zijn dienst te staan is toch wel het minste wat er van representatieve oudsten verwacht mag worden!

Ds. Theo Niemeijer


Kader:

“De leviathan is een mythologisch monster, verpersoonlijking van alle onheilskrachten, meestal beschreven als een slang of draak die in het water verblijft. Dit meerkoppig monster is in de Bijbel ook tegenstander van God die hem de koppen vermorzeld (Psalm 74:14; Jesaja 27:1) Volgens Joodse overlevering werd hij op de vijfde dag geschapen met de grote waterdieren.”