Vruchten van de leugen

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 9
Voorspel en voorbeeld
De gruwelijke moord op zes miljoen Joodse mensen tijdens WOII was mogelijk omdat Europeanen eeuwenlang waren gehersenspoeld en geestelijk vergiftigd. Door een ‘kerkelijk’ anti-judaïsme, gevolgd door sociaal, politiek en economisch antisemitisme was de tijd rijp gemaakt voor Hitler en zijn aanhangers. Leugens waardoor Joodse mensen als ‘godsmoordenaars’, een minderwaardig ras, of een volk dat uit zou zijn op financiële en politieke wereldheerschappij, maakten het mogelijk dat Nazi-Duitsland een gruwelijk begin maakte met het uitroeien van het Joodse volk.
Veel kerken, op de dwaalweg van de vervangingstheologie, stonden erbij en keken ernaar. Dit demonische kwaad bracht niet alleen onnoemelijk leed over het Joodse volk. Een groot deel van Europa werd verwoest en er vielen ongeveer 60 miljoen doden. Nu is hetzelfde gaande. Het gif dat momenteel uitgestrooid wordt heet antizionisme. Leugens over Israël. We zien om ons heen hoe uit dat giftige zaad gevaarlijke en zelfs dodelijke vruchten van het antisemitisme opschieten. Momenteel is de situatie nog erger en nog gevaarlijker dan in de periode voor WOII. Er is alle reden voor ernstige ongerustheid. Maar er is nog hoop. Aan onze gebeden wordt nog kracht verleend. Ninevé kan nog worden gered.

Gods plannen falen niet
Na WOII en de vreselijke Holocaust ging God door met Zijn plan Israël te herstellen. In 1948 werd een belangrijke stap gezet in het proces dat de Bijbel noemt: ‘het herstel van de vervallen hut van David’ (Hand. 15:16 en Amos 9:11,15). Met als doel: ‘Opdat het overige deel van de mensen de Here gaat zoeken’ (Hand. 15:17), een wereldwijde opwekking. Plus een belofte voor Israël: ‘Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond, die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God’ (Amos 9:15).
Al meer dan 60 jaar zijn omringende volken, met als speerpunt Palestijnse moslimterroristen, bezig Israël uit het Beloofde Land te rukken. Na zeven oorlogen, ontelbare terroristische overvallen en tienduizenden raketten is er nog geen Palestijnse staat. Momenteel doet de hele wereld mee aan dit regelrechte verzet tegen de voornemens van de Allerhoogste. De minister van Buitenlandse Zaken van de EU, Solana, was eind maart ondiplomatiek en keihard in zijn dreigement tegen premier Netanyahu: “Ik wil heel duidelijk stellen, dat de wijze waarop de EU tegenover een Israëlische regering staat die niet een tweestatenoplossing nastreeft, heel anders (dan vroeger) zal zijn.” President Obama heeft herhaaldelijk zijn wens/eis benadrukt dat er een Palestijnse staat moet komen in het hartland van Israël. De VN roept hard mee: “Een Palestijnse staat!”
Slechts twee groepen in de wereld verzetten zich tegen het vestigen van een 22e Arabische moslimstaat in Gods land. De eerste groep bestaat uit ongeveer de helft van het Israëlische volk. Zij worden gesteund door christenzionisten. De tweede groep bestaat uit Palestijnen. Zij hebben verschillende keren een staat kunnen krijgen. De Israëlische premier Rabin bood hen ongeveer 95% van hun eisen. Arafat weigerde en begon een intifada vol zelfmoordacties. Barak bood nog meer. Geweigerd! Een recent voorbeeld is het voorstel dat premier Olmert aan Abbas heeft gedaan. Ook zo'n 95% van Judea en Samaria inclusief Oost-Jeruzalem als hoofdstad! Ook de ‘gematigde’ Abbas, een terrorist, vermomd als een aardig baasje in streepjespak, weigerde. Duidelijk is dat de Palestijnse moslimstrijders niets minder willen dan heel Israël. De wereld werkt daar willens en wetens aan mee. Dit wereldwijde verzet tegen Gods raadsbesluiten en plannen met en voor Zijn volk zal fatale gevolgen hebben.

Leugens als wapen
In de jaren vlak voor WOII werden de mensen vergiftigd door grof antisemitisme. Voortdurende leugens over ‘de Joden’ werden door de kracht van de herhaling, feiten in het denken van de mensen. Nu bestaat het machtigste wapen van de vijanden van Israël uit de leugens van het antizionisme. Gods plannen met Israël hebben direct te maken met het komende Koninkrijk van de Here Jezus. De wereld heeft geen aandacht voor deze geestelijke dimensie van de strijd om het hartland van Israël. Satan en ook de islam weten heel goed dat hun strijd, het geweld, de raketten en het reële gevaar voor de wereldvrede een geestelijke achtergrond heeft. Satan en de geestelijke machten achter de islam weten ook dat als de God van Israël tot Zijn doel komt met Israël, het met hen is afgelopen. Daarom heeft de satan zijn machtigste wapen in de strijd geworpen. Hij is de vader van de leugen. Dat wapen wordt nu ingezet om Gods volk te vernietigen. Een laatste aanval.

Drie tochten naar Kanaän
De eerste keer riep God Zijn volk uit Egypte, naar de berg Sinaï. Daar kreeg Israël de Torah, de woorden van God. Satan gebruikte Farao en de Amalekieten om dat te verhinderen. Die vijanden van Israël kwamen om. De tweede keer riep de HERE Zijn volk uit de Babylonische ballingschap. Haman, de Jodenhater, probeerde in één klap het Joodse volk uit te moorden. Haman zelf en zijn medestanders kwamen om. En… het Woord van God, Hij die de zonde van de wereld heeft weggenomen, kwam en bracht de Verlossing. De derde keer, de terugkeer uit de ballingschap uit alle volken, vindt nu plaats. Voorbereiding voor die grote dag dat de Here Jezus komt in heerlijkheid om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Satan is nu bezig de laatste aanval op Israël voor te bereiden. Door een leger van leugens op Israël los te laten en zo de hele wereld tegen Gods volk op te zetten. We noemen er een paar.
• De leugen van het verdrijven van de Palestijnen tijdens de oorlogen van 1948 en 1967. De meesten van hen zijn vertrokken op advies van Arabische leiders die in een korte oorlog Israël wilden vernietigen.
• De leugen van een ‘Palestijns volk’. Tot 1948 noemden Joodse inwoners van Palestina zich ‘Palestijnen’. Pas na 1967 is de mythe van een ‘Palestijns volk’ gecreëerd.
• De politieke leugen over het recht van de Palestijnen op een eigen staat binnen de grenzen van Israël. Zij hebben al een staat: Jordanië.
• De leugen van Jenin. In april 2002 besloot Israël militair een eind te maken aan de voortdurende (zelf)moordaanslagen die vanuit Jenin werden beraamd en uitgevoerd. De Palestijnen schreeuwden ‘massaslachting’, ‘totale verwoesting’ en ‘500 doden’. De internationale media riepen het hen na. Een later onderzoek van de VN wees uit dat er 52 tot 56 Palestijnen (waaronder 10 burgers) en 23 Israëlische soldaten waren omgekomen.
• Verontwaardigd klaagde de VN dat hun school in Gaza was gebombardeerd. Veertig doden zouden te betreuren zijn. Enthousiast riepen de internationale en landelijke media mee: “Oorlogsmisdaden!” Achteraf bleek dat geen Israëlische granaat die school getroffen had.
• Tijdens en na de Gaza-oorlog werd overal in de wereld tegen Israël gedemonstreerd. Het antisemitisme op verschillende universiteiten in de VS en Engeland was feller dan in het Palestijnse Ramallah! Kreten als: ‘Massamoord’, ‘Nazi’s’, ‘misdaden tegen de menselijkheid’ vulden en vullen de pers. Maar er is niet één gedocumenteerd geval van een Israëlische militair die tijdens de Libanon-oorlog (2006) en de recente Gaza-oorlog oorlogsmisdaden heeft gepleegd of het internationale oorlogsrecht heeft overtreden.

Wat nu?
Zo is Israël tot een paria onder de naties geworden. Antisemitisme neemt onrustbarend toe. In Parijs telt men dagelijks 10 tot 12 antisemitische incidenten. Israël staat alleen tegenover de raketten van Hezbollah en Hamas en de atoomdreiging van Iran.
Alleen? God is een werk begonnen in en met Zijn volk en zal dit voltooien. Ondanks alle tegenstand en alle politieke en geestelijke machten die Hem in de weg staan. Onderweg naar Gods doel, naar het Koninkrijk is daar de Gemeente die Hem eert en prijst om Zijn machtige daden en Gods volk steunt door gebeden en broederlijke solidariteit.

Jan van Barneveld