Wandelen in de wereld - jrg. 79-19

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 19
Spreuken 21

Als u uw Bijbel nu eens openslaat bij Spr. 21: de eerste negen verzen van Spreuken vormen de inleiding, daarna krijgen we in vers 10-19 de eerste van de elf vaderlijke waarschuwingen. Dan in vers 20 gebeurt er iets opmerkelijks. Wijsheid wordt concreet en levend gemaakt doordat ze de vorm van een persoon aanneemt: 'De Wijsheid roept.'

Het is veelzeggend dat, telkens als in de eerste negen hoofdstukken de Wijsheid gepersonifieerd wordt, ze met een hoofdletter wordt geschreven. De Statenvertaling vertaalt het dan ook met: de opperste Wijsheid. Alles wat in Spreuken van de Wijsheid gezegd wordt, wordt ook van God gezegd. Het gaat hier om verheven wijsheid met Goddelijk karakter. Maar er is meer. Wijsheid (Grieks: sophia) staat in het Hebreeuws in de meervoudsvorm. Het geeft de wijsheid weer in haar wijde omvang en al haar schakeringen. Efeze 3:10 spreekt van de veelkleurige wijsheid van God. En omdat Jezus de afdruk is van Gods Wezen **, bereikt de personificatie van de Wijsheid haar absolute hoogtepunt in de Persoon van Jezus Christus. In Hem zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen (Col. 2:3). Paulus neemt hierin de finale en meest diepgaande stap. Hij zegt: "Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is: wijsheid" (1 Cor. 1:24, 30). Jezus is de wijsheid Gods. *

Ik weet niet hoe u dat heeft, maar mijn hart springt hierbij op van vreugde!
De christelijke boodschap is meer dan een lijst met regels en knappe gezegden die ons vertellen hoe we ons leven moeten runnen. Echte wijsheid komt niet uit de mens maar uit God en vindt haar vervulling in de Here Jezus Christus. Als Hij ons leven binnenkomt, verandert Hij ons van binnenuit door Zijn Geest! Anders zou wijs leven een 'mission impossible' – een onmogelijke opdracht - zijn.... `

Els ter Welle

* Zie ook Jes. 11:2
** Hebr. 1:3