Wandelen met God

ds. Oscar Lohuis • 84 - 2008 • Uitgave: 3
“Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekten. Doch Hij trok zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden” (Luc. 5:15,16).

Mensenmassa’s stroomden samen om naar de Here Jezus te kunnen luisteren. Hij trok voor Zijn tijd een ongekend groot publiek. Velen die ziek waren zochten Hem op om door Hem genezen te kunnen worden. En toch liet Jezus zich niet door de nood van andere mensen leiden. Terwijl zo velen Hem vroegen om hulp bleef Hij zich terugtrekken naar eenzame plaatsen om te kunnen bidden. Hij wilde alleen zijn met de Hemelse Vader. In het Johannes-evangelie komen we voortdurend uitspraken tegen waaruit blijkt dat het geheim van Jezus’ leven was, dat Hij zich liet leiden door Zijn Vader. Over de woorden die Hij sprak zei Hij: “Alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb Ik u bekend gemaakt” (Joh. 15:15). En: “Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft” (Joh. 12:50). Over Zijn werken zei Hij: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo” (Joh. 5:19). “Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook” (Joh. 5:17). Hij spreekt over de werken die Hij doet in de naam Zijns Vaders (Joh. 10:25). Jezus zegt dat Hij de werken van zijn Vader doet (Joh. 10:37). Juist omdat Hij zich terugtrok om zich op de Vader te kunnen richten, ging er zoveel kracht van Zijn leven uit. Omdat Hij afgestemd bleef op wat God de Vader wilde doen.
Als Jezus al zegt dat Hij niets kan doen van Zichzelf, hoeveel te meer geldt dat dan voor ons? Is ons probleem niet vaak dat we zomaar aan dingen beginnen, zomaar taken op ons nemen en plannen maken en onze tijd gaan besteden aan dit of dat, zonder dat we de leiding van de Vader hebben gezocht? Eén van de kenmerken van kinderen van God is, dat zij door Geest worden geleid: “Allen die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods” (Rom. 8:14). De wijze waarop Jezus in het leven stond mag voor ons een voorbeeld zijn. De Vader wil ook ons leiden. De Vader werkt nog steeds en ook in ons leven zullen de werken van God openbaar worden als wij leren om afgestemd op Hem te leven. Door de jaren heen heb ik veel biografieën gelezen van mensen die veel hebben mogen betekenen in het Koninkrijk van God. Zonder uitzondering zijn het altijd mensen geweest die hadden leren bidden, hadden leren luisteren naar de Heer en zich hadden overgegeven aan Zijn leiding. Want uiteindelijk zijn het niet onze werken, maar gaat het om datgene dat de Vader volgens Zijn raad en voornemen wil doen in onze tijd en op onze plaats.
Tijdens één van de zendingsreizen van Paulus, terwijl hij net schitterende dingen had meegemaakt in de bediening, besloot Paulus om niet met het schip verder te gaan, maar te gaan lopen. De rest van het team ging wel aan boord (Hand. 20:13). Het lijkt zomaar een detail, maar het is veelzeggend. Paulus wilde lopen, hij wilde alleen zijn om te kunnen bidden. Hij koos ervoor de 60 kilometer van Troas naar Assus te voet af te leggen. Hij zocht de tegenwoordigheid en de leiding van de Heer voor het werk. Ook Paulus liet zich niet in de eerst plaats leiden door mensen, zelfs niet door de nood van mensen. Ook ging hij niet zomaar doen wat er in zijn eigen denken opkwam. Hij wandelde letterlijk en figuurlijk met God.
Nu wij door het offer van de Here Jezus met God de Vader zijn verzoend, mogen wij genieten van het voorrecht dat Hij ons leven wil leiden. Het is één van de grootste voorrechten van een kind van God. Is het niet geweldig dat onze Hemelse Vader ons raad wil geven, tot ons wil spreken, ons Zijn wil bekend wil maken? Hoe zeer doen wij onszelf tekort wanneer wij geen tijd nemen voor gebed om Zijn leiding te zoeken. Het probleem ligt vaak bij onszelf, dat wij zomaar van alles gaan doen. Gebedsloosheid leidt ertoe dat we uit onszelf gaan doen. Dan zullen we geen vruchten zien en uitgeput raken. Maar zij die de Here verwachten putten nieuwe kracht en zij die leren afgestemd op de Vader te leven zullen grote werken doen. De werken van de Vader.

Ds. Oscar Lohuis