Want Ik de Here ben uw Heelmeester

Jacques Kunen • 79 - 2003/04 • Uitgave: 17
Want Ik de Here ben uw HeelmeesterIs er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Jakobus 5:14
In Het Zoeklicht nr. 10 van 9 augustus jl. schreef ds. Henk Schouten een stukje over de ernstige ziekte, die mij heeft getroffen. In die periode ging het bijzonder slecht. Specialisten deden er alles aan om mij te genezen, maar konden uiteindelijk niet anders dan meedelen dat er geen herstel meer mogelijk was. Daarom had ik het naderende levenseinde in volle overgave aan mijn Heer en Heiland Jezus Christus aanvaard. Begin augustus kreeg ik het advies om de ziekenzalving aan te vragen, zoals wordt beschreven in Jacobus 5 vers 14-16. Deze vond op 18 augustus jl. plaats, in de Brandpuntkapel te Doorn. De ziekenzalving is een gebeurtenis zonder uiterlijk vertoon en vindt plaats in beslotenheid met slechts enkele broeders en/of zusters van de gemeente. Hoe de uitkomst van de zalving ook mag zijn, de Here God dient daarbij te allen tijde alle lof en dank te krijgen. Ik heb de zalving ervaren als een bijzondere gebeurtenis en een indringende en vurige bede om herstel. Enkele dagen na de zalving waren er de eerste tekenen van een geestelijk herstel en daarna begon ook mijn lichaam zich langzaam te herstellen. Dit is naar menselijke redeneringen niet te verklaren dan alleen dat de Here God een wonder heeft verricht in de naam van de Here Jezus Christus. Bestond mijn bloed in augustus nog voor de helft uit kankercellen, deze bleken bij een bloedonderzoek in oktober nagenoeg verdwenen. De Here God gaat met mij een bijzondere weg. Uw krachtige gebeden zijn door de Here Jezus verhoord. De vele kaarten die ik mocht ontvangen hebben mij gesterkt in het geloof. Ook is duidelijk geworden dat het vurige gebed van velen van u veel vermag en dat de aandacht voor onze medemens in nood, dagelijks onze aandacht nodig heeft. Nu gaat het naar omstandigheden goed met mij en daarvoor dank ik de Here. Mijn visie op het leven wordt sindsdien gekenmerkt door dankbaarheid voor elke dag die de Here geeft en de bereidheid om elk moment van de dag te getuigen van de grootheid en de liefde van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Inmiddels heb ik met groot enthousiasme mijn werkzaamheden voor Het Zoeklicht hervat en ga ik weer met br. Peter Kits wekelijks het land in om de boodschap van de wederkomst van de Here Jezus mede te helpen verkondigen. Ik bid u allen Gods zegen toe.Jacques Kunen