Wat brengt 2011 ons?

Dirk van Genderen • 87 - 2011 • Uitgave: 1
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat gaat 2011 ons brengen? Terwijl ik hierover nadenk, gaan mijn gedachten naar Openbaring 1:8: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’ Wat een bemoediging, om dat te mogen weten! Hij leeft en Hij gaat mee, het nieuwe jaar in.

Wanneer we letten op de ontwikkelingen in de wereld en in ons eigen land, kan zorg ons hart vervullen. De economische crisis is zeker nog niet voorbij. Houdt de euro stand of sleurt een dalende euro Europa mee de afgrond in?
De zonde en de ongerechtigheid nemen toe. Wereldwijd vindt al op grote schaal vervolging van christenen plaats en het is niet te verwachten dat hier in 2011 verbetering in komt. God mag worden beledigd, de Here Jezus ook, maar o wee, als dat bij Allah gebeurt.

De dreiging tegen Israel blijft ondertussen onverminderd groot. Tal van landen en terroristenclubs, zoals Hezbollah, Hamas, Gaza, Syrië en Iran roepen voortdurend tot Allah om de totale vernietiging van Israel en van het Joodse volk. De druk op Israel om een deel van Jeruzalem af te staan aan een te vormen zelfstandige Palestijnse staat wordt steeds sterker. In het Verre Oosten neemt de kans op een gewapend conflict tussen Zuid-Korea en Noord-Korea verder toe. Waar gaat het heen met deze wereld?

Mogelijk hebt u zorgen over uw eigen situatie: uw gezondheid, werk, familie, gezin, relatie, uw financiële situatie misschien.
Ik weet dat sommige lezers ernstig ziek zijn. Zal dit uw sterfjaar worden? En zo kunnen er tal van zorgen en onzekerheden zijn.

Vandaar dat ik begon met Openbaring 1:8. Wat er ook gebeurt, de Here God is de Alfa en de Omega. Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde van alle dingen. In dit vers zegt God dit over Zichzelf, in Openbaring 1:17 en 22:13 zegt de Here Jezus dit over Zichzelf. Het loopt Hem nooit uit handen. Hij staat aan het begin en aan het einde van alle dingen, dus ook aan het begin en het einde van ons leven. Wat een troost is het om dit te mogen weten.

Deze troost geldt voor ieder die door genade de Here Jezus mag kennen als zijn Heiland en Verlosser. Ook al zou u Hem nog niet kennen, dan mag ik u zeggen dat Hij u toeroept: ‘Kom tot Mij, laat u met Mij verzoenen’ (2 Korintiërs 5:20). Hij wil niet dat u verloren gaat, maar dat ook u Hem leert kennen.
Daarom mag, ja, moet het Evangelie wereldwijd met kracht worden verkondigd. ‘Omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

Bij ‘Die is en Die was en Die komt’ kunnen we denken aan Exodus 3:14, waar God Zich aan Mozes openbaart als ‘Ik ben Die Ik ben’. Hij was er vroeger, Hij is er nu en Hij zal komen!
Openbaring 1:8 besluit met ‘de Almachtige’. Diverse keren komen we het tegen in Openbaring: ‘De Here God, de Almachtige’. Hij is de Almachtige. Wat een bemoediging.
De Here God, de Almachtige, is de Hebreeuwse vertaling van het oudtestamentische ‘De HERE, de God der heerscharen’. Hij regeert alle dingen, Hij beheerst alle dingen, het loopt Hem nooit uit handen.

Wat een troost, wat een bemoediging om deze woorden mee te nemen het jaar 2011 in.
Niet de regering Rutte - Verhagen, met gedoogsteun van Wilders heeft het in Nederland voor het zeggen, maar de Here God, de Almachtige.
Niet Obama of Poetin bepalen wat er in de wereld gebeurt, maar de Here God, de Almachtige.

Zo mogen we 2011 ingaan. Opnieuw komen we een jaar dichter bij de wederkomst van de Here Jezus. Zal Hij dit jaar komen om de Zijnen tot Zich te nemen? ‘Nog een korte, korte tijd, en Hij, Die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten’ (Hebreeën 10:37).

Dirk van Genderen